Sběr podnětů do pocitové mapy probíhal v období od 4. prosince 2023 do 31. ledna 2024. Z celkových 2 055 zadaných bodů je 1 505 příspěvků doprovázeno i textovým komentářem, což dále napomáhá odborníkům lépe pracovat s detaily. Pomocí analýzy klíčových slov můžeme poukázat na pojmy, které se v příspěvcích vyskytují nejčastěji: voda, zeleň, park, procházky, cyklostezka, bariéra, hluk. Při vyhodnocení je hlavní důraz kladen nejen na různorodost podnětů, ale především na to, aby se žádný z nápadů nebo postřehů neztratil.

Náhled všech bodů zadaných do pocitové mapy je k dispozici na tomto odkazu: Pocitová mapa VRT Praha (pocitovemapy.cz). Pokud je bod doprovázen textovým komentářem, zobrazí se po kliknutí do daného místa.

Níže představujeme souhrn poznatků pro pět oblastí, kterými prochází dvě větve železničních tratí plánovaných pod hlavičkou VRT Praha.

V oblasti Prahy 10 je nosným tématem příspěvků očekávaná realizace Drážní promenády. Od ní si občané slibují vznik nových propojení pro chodce a cyklisty i celkovou revitalizaci zanedbaných ploch. Příspěvky poukazují rovněž na problematické příčné vazby přes drážní těleso nebo zhoršené podmínky pro bezmotorovou dopravu při kontaktu s dopravou automobilovou. Zmiňují také nedostatek zeleně a obecně ploch pro rekreační využití. Stávajícím dopravním uzlům Praha-Eden a Praha-Zahradní Město je vytýkána horší dostupnost z blízkého okolí, provedení nástupišť a přestupních vazeb na MHD. Pro lokality Bohdalce a Slatin, stejně jako u samotné Drážní promenády, potom občané usilují o zachování genia loci pozapomenutých míst.

Příspěvky namířené do Prahy 15 zdůrazňují unikátní charakter mokřadu Triangl. Zatímco pro některé uživatele je prioritou zachování „divokého“ charakteru mokřadu, jiní požadují jeho lepší zpřístupnění a vyřešení problému s bezdomovci. Přilehlý les Záštěpí skrývá potenciál lepšího rekreačního využití, zmiňován je také jako křižovatka cyklistických tras, ovšem s nevhodným povrchem. Lokalita Průmyslové a Rabakovské ulice je považována za místo nehostinné pro chodce i cyklisty. Od západu na východ se oblastí Prahy 15 prolíná námět na vybudování souvislé páteřní cyklostezky paralelně s vysokorychlostní tratí. Již mimo trasu VRT, ale ve vazbě na linky S, je zmiňováno neutěšené okolí stanice Praha-Hostivař, jeho problematická přístupnost i samotné překonávání kolejiště bariérovou lávkou.

V městských částech Praha-Dolní Měcholupy a Praha-Dubeč občané vyzdvihují přírodní bohatství lokality Slatina a úspěšnou revitalizaci Lítožnického rybníka. Jejich ornitologický význam popisují nejen odborníci, ale i laická veřejnost. Téma plánované trati se propisuje do obav o vznik bariér mezi zástavbou Dolních Měcholup a nově vznikajícím sídlištěm Malý Háj. Také jsou uváděna rizika ohrožení investic do nového rekreačního parku i obchvatu Dolních Měcholup. Mezi náměty na změnu najdeme nová hřiště, cvičiště pro psy, odstranění brownfieldu betonárky, zřízení vycházkové trasy kolem nádrže Slatina, zlepšení podmínek pro rybaření a vytvoření nových biokoridorů v krajině. Poukazováno je na obtížnou dostupnost Slatiny z Dubče pro chodce a cyklisty, vysokou intenzitu provozu na úzkých komunikacích bez chodníků nebo pro pěší nedostatečně zabezpečenou Kutnohorskou ulici.

V Dolních Počernicích se opakují návrhy na novou vlakovou zastávku Hostavice, přesunutí zastávky Praha-Dolní Počernice blíže k centru zástavby nebo zlepšení dostupnosti železniční zastávky z blízké Jahodnice. Podněty mimo jiné poukazují na chybějící podchod pro pěší a cyklisty u hráze Počernického rybníka, upozorňují na stav podjezdů v ulici Národních hrdinů a v Pilské ulici i na provedení stávajících podchodů v železničních zastávkách. V Kyjích je stěžejním tématem vazba vlakové zastávky na nedaleký most v Broumarské ulici. Náměty směřují také na technické zlepšení míst, kde lze překonat těleso dráhy pro chodce a cyklisty. Občané zmiňují rovněž potřebu účinnější ochrany proti hluku ze železnice.

V Praze 9 jsou tématy návaznost pěších a cyklistických tras v lokalitě Tábor, které by lépe zpřístupnily přírodní místo s rozhledem do okolí, nebo ochrana přírodních hodnot – parku Smetanka a meandrů Rokytky v lokalitě Mezitraťová. Panují zde obavy ze znehodnocení místa jak stavbou VRT Praha, tak i paralelního Libeňského přesmyku. Z pohledu dostupnosti se pak objevuje řada námětů na zlepšení podmínek pro cyklisty a vymístění parkování. Zaujmou také náměty na vyhlídková místa k pozorování vlaků. V Libni občané poukazují na nepřívětivé prostředí železniční stanice a značné množství bariér pro pohyb chodců a cyklistů.