Jsou velmi dobře vybavené a jejich zaměstnanci, především technici, mají bohaté zkušenosti s výstavbou betonových konstrukcí. Mosty s menšími rozpony pro ně nejsou žádnou komplikací, neboť z jejich pohledu je třeba vyrobit jen velmi "tlusté stropy, stěny či mohutnější sloupy".

Při realizaci mostů větších rozměrů však musí firmy řešit problémy, které doposud neznaly, především jak efektivně budovat mosty přes různé přírodní překážky (hluboká údolí, vodní toky, podmáčená a zaplavovaná území, atd.), nebo jak se vypořádat se stále častějším omezením podmíněným ochranou přírodního bohatství - do přemosťovaného území stavební činností zasahovat minimálně nebo dokonce vůbec.

říkladem efektivního nasazení bednicích systémů je most SO 207 budovaný přes silnici II. tř. /330 a údolí říčky Mrliny.
Ve spolupráci s firmou PSVS a.s. se na realizaci uvedeného mostního objektu podílela i firma PERI se svými variabilními a únosnými bednicími systémy. V místech s běžnými podmínkami pro založení skruže, tj. u 1. a 2. mostního pole, navrhli technici z PERI standardní řešení. Opěry byly bedněny osvědčeným rámovým bedněním TRIO, pilíře variabilním nosníkovým stěnovým systémem VARIO a mostovka s ramenáty z dílů bednění VARIO podepřených prostorovou skruží z lešení PERI UP Rosett.

Ve třetím mostním poli přes říčku Mrlinu požadoval správce toku minimalizovat zásahy do vodního toku i do inundačního území. Prostorová skruž PERI UP Rosett se za těchto podmínek nedala použít.

Firma PERI se pro takové případy rozhodla doplnit sortiment podpěrného systému ST-A4 o nové prvky: díly ocelového příhradového nosníku KMT. Zhotoviteli mostu tuto konstrukci nabídla jako technologický celek, včetně montáže.
Mostní skruž třetího pole tvoří ocelové příhradové nosníky s celkovou délkou 35 m. Hlavním prvkem této nosné konstrukce je ocelový příhradový segment. Každý mostní trám byl nesen pěticí příhradových nosníků vyskládaných z jednotlivých segmentů délky 12 m, 7 m a 4 m. Ty byly vzájemně propojeny běžně pronajímanými díly z výrobního programu PERI, závorami RCS, SRU, podpěrnými vřeteny SLS a táhly DW 15, tvořícími vodorovné i příčné ztužení.

Vzájemně byly segmenty spojovány styčníkovými čepy d = 100 mm. Veškeré zatížení bylo přenášeno do základového bloku pilíře P3 a opěry O4 prostřednictvím dvojice příčných roznášecích nosníků HEB 1000 a sestavy poklesových hydraulických hlav podpěrného systému PERI ST-A4. Úkolem hydraulických hlav bylo nastavení přesné výškové polohy skruže a pokles při odbedňování. Nedílnou součástí dodávky PERI byla i montáž a demontáž konstrukce skruže.

Jednotlivé fáze dodávky:
1. montáž bloků (podle nosnosti jeřábu a podle skládkových ploch),
2. montáž nosníku skruže (jeřáby odpovídající únosnosti),
3. přesun hotového nosníku do projektované polohy (jeřáby nebo pomocí zařízení na podélný a příčný přesun skruže), 4. výškové nastavení skruže (hydraulické hlavice ST-A4),
5. uvolnění bednění (hydraulické ­hlavice ST-A4, závěsné tyče DW 36 a sestava dutých hydraulických válců pro spuštění skruže),
6. příčné a podélné vysunutí skruže mimo obrys mostu,
7. demontáž nosníku skruže (jeřáby).

V současné době je podrobně rozpracována varianta pevné skruže s nosníkem pod nosnou konstrukcí mostu. Jednoduchou úpravou a doplněním některých prvků z pevné skruže lze vytvořit skruž posuvnou. V případě opravdu vážného zájmu stavebních firem navrhnou tuto skruž technici PERI nad mostovku do polohy horní posuvné skruže.

Nový prvek v sortimentu materiálu firmy PERI má za cíl umožnit i středním a menším stavebním firmám realizovat velké mosty bez zbytečných investic do těžkých konstrukcí.

Další přednosti a možnosti nové skruže PERI:
- pro ztužení ocelových segmentů je použitý standardní materiál PERI,
- šířkový modul skruže se řídí pouze rastrem otvorů v příčnících RCS a SRU (250 mm),
- většina spojení segmentů a ztužení je pomocí čepů D = 21 mm a D = 25 mm,
- skruž lze namontovat i pro šikmá uložení až do úhlu 50 gradů,
- uložení nosníku skruže na příčník podpěr ST-A4 je pomocí úložných bloků s obousměrně kluznými plochami dostatečné únosnosti i pro zatížení betonem,
- kluzné bloky jsou součástí zařízení pro příčný i podélný pohyb nosníků skruže,
- bloky příhradového nosníku lze snadno přepravit (výška max. 2650 mm), a proto mohou přípravné práce probíhat i mimo sta­veniště.


PERI, spol. s r.o.
Průmyslová 392, 252 42 Jesenice u Prahy
tel.: 222 359 311, fax: 222 359 315
info@peri.cz, www.peri.cz