Jak často se setkáváte s narušením plynovodů?
V minulém roce jsme v naší síti zaznamenali celkem 502 případů narušení plynárenských zařízení. Hned ve 409 případech byly způsobeny neodborným provedením stavebních prací. Jen během prvního pololetí letošního roku jsme zaznamenali dalších 182 případů narušení plynovodů a plynovodních přípojek, v jejichž důsledku jsme byli nuceni od dodávek plynu dočasně odstavit 1 406 odběratelů. Každý rok tímto způsobem vznikají škody v řádu miliónů korun.

Jak k takovým případům dochází?
K narušení může dojít například lžící rypadla, ale i obyčejným krumpáčem. Letos to byla například událost nedaleko Veltrus, kde silničáři při frézování vozovky narušili plynovod. Došlo k menšímu požáru a na místě pak museli zasahovat hasiči s naší plynárenskou pohotovostí.

Nebo případ v Opavě-Komárově. Vlastník objektu si zde ve sklepě odvrtával prostup pro kanalizační přípojku přes obvodové zdivo. V důsledku neodborného postupu však poškodil přípojku středotlakého plynovodu ve zdi. Na místě opět zasahovali naši plynaři s Hasičským záchranným sborem, který byl nucen evakuovat 27 lidí z okolních objektů a uzavřít silnici na Ostravu. Celé situaci šlo přitom snadno předejít vytyčením plynovodu.

Jak by tedy měli stavebníci správně postupovat?
Pokud chce někdo provádět stavební práce v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu, musí nejprve získat souhlas distributora s provedením stavební činnosti. Pro stavebníky i odbornou veřejnost provozujeme portál Distribuce plynu online, kde mohou po vyplnění Žádosti o vydání stanoviska získat souhlas spolu s informacemi o poloze plynovodů. Tuto povinnost jim ostatně ukládá energetický zákon a její nedodržení znamená porušení platné legislativy. Na základě žádosti od nás následně obdrží stanovisko, se kterým si mohou objednat vytyčení plynárenských sítí. Vše zcela bezplatně. Celý proces popisujeme na našem webu gasnet.cz/vytyceni.

Když mluvíte o vytyčení, co přesně máte na mysli?
Samotné vytyčení vypadá tak, že náš technik přímo na stavbě s pomocí detektoru vyznačí polohu plynovodu nebo plynovodní přípojky. Jejich trasu pak označí reflexní barvou přímo na zem, aby stavebníci věděli, kde je nezbytné kopat s maximální opatrností.

Vytyčením to však nekončí. Jakmile stavební práce skončí, je třeba plynaře znovu pozvat ke kontrole stanovených podmínek a prověření, zda nedošlo při pracích k poškození plynovodu. Pokud jsou stavebníci během svých prací nuceni plynové potrubí obnažit, jeho následné zasypání se rovněž řídí přesným technologickým postupem, který je nutné dodržet.

Říkal jste, že povinnost získání souhlasu distributora je daná zákonem. Co hrozí těm, kteří se i přesto rozhodnou provést výkop naslepo?
Pokud není před výkopem provedeno vytyčení, neriskuje se tím jen zdraví pracovníků. Jakékoliv narušení s sebou nese náklady za uniklý plyn a opravu potrubí včetně práce plynařů, které po viníkovi samozřejmě vymáháme. Vážné případy navíc předáváme na Energetický regulační úřad, který může viníkovi udělit pokutu, jejíž výše se určuje podle závažnosti havárie.

Co by měli lidé dělat, pokud k úniku přeci jen dojde?
Pokud už k narušení plynovodu nebo plynovodní přípojky dojde, ale i v případě, že lidé pouze cítí typický zápach plynu, je nutné okamžitě volat na nonstop plynárenskou pohotovost na telefonním čísle 1239, případně přivolat hasiče.