Česká republika to ví a disponuje propracovaným školským systémem. Jeho činnost se snaží neustále zkvalitňovat tak, aby absolventi škol dnes byli schopni obstát nejen u nás doma, ale i v evropské konkurenci.
Mezi základní podmínky, jak takového stavu dosáhnou, patří kvalitní pedagogové, zanícení posluchači a samozřejmě také moderní školské a technické vybavení.
Tento fakt si plně uvědomují na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde se má v příštím roce rozběhnout výstavba Fakulty přírodovědecké (PŘF) a Fakulty zemědělské (ZF), rybářství a ochrany vod (FROV). Ve výběrovém řízení na zpracování architektonického záměru a projektové dokumentace zvítězila společnost Arch­Design Projects a.s. Části autorského zpracovatelského týmu tohoto projektu Arch. Jana Stoklasy, Arch. Simony ­Bambuškové a Ing. Zdeňka Konvaliny jsme se v uplynulém období zeptali na bližší podrobnosti, které realizaci projektu předcházely.

Jakým způsobem bylo organizováno výběrové řízení?
Odpovídá vedoucí ateliéru, Arch. Stoklasa: Jednalo se o jednokriteriální soutěž. Rozhodujícím faktorem byla cena díla a také dosavadní reference spojené s danou problematikou, tedy objem projekčních prací ve školských stavbách.

Co bylo stěžejním požadavkem investora při koncipování projektu?
Základním požadavkem investora bylo, aby objekt byl realizován jako energeticky úsporný objekt třídy A jak v případě obvodového pláště budovy, tak i energetické náročnosti objektu na vytápění a další energie nutné k provozu objektu.

Čím se vám podařilo investora zaujmout?
Především náš projektový tým disponuje lidmi s určitými zkušenostmi z projektování staveb pro školství. Dále jsme byli v soutěži účastni ve sdružení s Archdesignem Brno, který již dříve navrhl některé z objektů Masarykovy university v Brně nebo VŠB v Ostravě. Také naše firma má za sebou úspěšně dokončený projekt základní školy v Satalicích nebo rozbíhající se projekt výstavby ZŠ v Přibyslavi a univerzity v Hradci Králové.

Jak se vám podařilo naplnit požadavek energeticky úsporný objekt a nízká cena?
Nabídková cena vycházela z určitého předpokladu. Postupně jsme však byli nuceni modifikovat stavební program obou objektů. Požadavek univerzity je totiž těsně navázán na získání prostředků z evropských fondů pro inovace, konkrétně operačního programu Výzkum a vývoj - VAVPI. Výstavba energeticky úsporných budov je mimo jiné jedním z požadavků pro získání bodů k získání dotace. Minimální potřebný počet bodů je 55 bodů maximální 100. Za energeticky úsporný návrh je možné získat až 35 bodů, což je velmi významná položka. Další rozhodující faktory jsou například: počet studentů na podlahovou plochu, obsazení profesorského sboru profesory, docenty, nebo vědecká a výzkumná činnost a granty získané právě těmito činnostmi. 15 % investičních nákladů se podílí přímo univerzita ze svých zdrojů.

Co to znamenalo pro projekt ve skutečnosti?
Na základě této informace jsme museli společně s vedením univerzity specifikovat požadavky, jaké prostory ze stavebního programu chce preferovat a zachovat. Ve skutečnosti to znamenalo redukci prostor proti původnímu stavu cca o 1/5. Výsledkem vzájemné komunikace s vedením univerzity bylo, že se nám podařilo i v tomto redukovaném stavebním programu realizovat požadavky ve vysokém standardu. Velký podíl na kvalitním výsledku má Doc. Vácha, s nímž jsme byli ve velmi těsném kontaktu.

Co nabídne studentům nový objekt přírodovědecké fakulty?
Novostavba nabízí v jedné ze svých částí nové výukové prostory, laboratoře a zázemí profesorů, druhá část obsahuje přednáškové sály. Mezi nová, skutečně vědecká pracoviště patří specializovaná laserová laboratoř nebo laboratoř plazmové fyziky. V novostavbě bude umístěn i děkanát. Stavba je centrálně umístěna v rámci areálu v čele nově vznikajícího náměstíčka.

Jak by se měl odvíjet skutečný provoz v interiéru a exteriéru budovy?
Odpovídá Arch. Bambušková:
Před fakultou je situováno centrální náměstíčko. To je místem setkávání lidí všech fakult v jednom prostoru. Obsahuje odpočinkové plochy, lavičky, menší přírodní vodní prvek, zeleň pro oddech a zpříjemnění pobytu.
Uvnitř objektu je vytvořeno zastřešené atrium s východy do intimních venkovních prostor, propojením do centrálních prostor objektu a přednáškových sálů. Velký přednáškový sál má kapacitu 150 posluchačů a je doplněn dvěma menšími sály pro 60 a 30 posluchačů. Velkým sálem dosud univerzita nedisponovala. Studenti zde budou moci navštěvovat studovnu s čítárnou časopisů, seminární místnosti a ve vyšších patrech je umístěn děkanát. Část přízemí je věnována technickému zázemí budovy. Objekt je třípodlažní. Nejvíce navštěvovanou částí bude 1. NP, kde bude probíhat hromadná výuka v přednáškových sálech. V dalších nadzemních podlažích jsou situovány laboratoře. Menší laboratoře mohou sloužit pro práci na speciálním vědeckém úkolu při magisterském či doktorandském studiu. Velká centrální hala poskytuje dostatečný prostor nástupu všech zájmových skupin.

Jak je objekt navržen?
Slovo si bere Ing. Konvalina:
Jedná se o železobetonový monolitický skelet v kombinaci stěn, sloupů a rámů. Fasádu objektu tvoří prosklená fasáda na bázi hliníku a skla s použitím izolačního trojskla. Vytápění je napojeno na centrální rozvod tepla a je doplněno o tepelné čerpadlo. Při teplotě pod -5°C regulace automaticky přepne vytápění na centrální zdroj tepla. V rámci úspor na tepelném plášti došlo k zapuštění přednáškových sálů do země. Také západní část je zapuštěna do zemního valu, čímž byly významně sníženy tepelné ztráty budovy. Pro ohřev TUV budou na střeše umístěny fototermické panely. Současně jsme chtěli eliminovat přehřívání objektu slunolamy. Z tohoto důvodu je také speciálně zalomen světlík nad atriem. V rámci technologií se využívá zpětné rekuperace tepla z 85 %. Z tohoto důvodu jsou z podlah v objektu vyústěny vzduchotechnické kanály, kterými v létě proudí chladnější a v zimě naopak teplý vzduch.

Z jakého konceptu vychází stavba Fakulty zemědělské?
Slova se opět ujímá Arch. Stoklasa:
U zemědělské fakulty jsme zvolili podobný koncept. Tvarově se však oba objekty poněkud liší. Budova je rozčleněna do dvou bloků. V prvním je situována zemědělská fakulta, ve druhém fakulta rybářská. Atria jsou orientována na západní stranu a jižní stranu. Z jižní strany je zajištěn přístup do budovy od parkoviště a plánované zastávky MHD a druhý vstup je ze západu do zemědělské fakulty. Dvě atria vedou přes všechny podlaží. Před nimi jsou situovány přednáškové sály. 2. NP obsahuje pracoviště pedagogů a menší učebny. Ve 3. NP jsou umístěny laboratoře. Zde je předpokládán nejmenší provoz v objektu.
Konstrukční systém objektu tvoří stěnový železobetonový skelet, atria jsou prosvětlena světlíky. Technologická zařízení jsou umístěna na střeše. Patří k nim záložní zdroje, soláry a strojovny VZT. Fasáda je řešena vysokým prořezanými okny přes celou výšku budovy. Ta jsou stíněna slunolamy tak, aby nedocházelo k přehřívání interiéru. Železobetonový nosný systém bude zateplen minerální vlnou v provětrávaném dvouplášťovém systému a opatřen na líci sklocementovým deskovým obkladem. Prosklené plochy bylo opět nutno redukovat, abychom dosáhli hodnot nízkoenergetického objektu třídy A.

Co získá realizací obou budov Jihočeská Univerzita a její studenti?
Slova se ujímá Arch. Bambušková:
Bezpochyby to bude zlepšení výukového komfortu pro studenty a co se týče Jihočeské Univerzity, ta pak získá nízkonákladovou stavbu, jejíž roční spotřeba energií nepřekročí 47 kWh na 1 m2. Tudíž by měla mít minimální náklady na provoz. Nesporný je i přínos pro pedagogy a návštěvníky univerzity v získání mnohem kulturnějšího prostředí. Jedno je však jisté, studenti i pedagogové se budou muset umět přizpůsobit životu v těchto energeticky úsporných budovách, tak aby byl plně využitý jejich nízkoenergetický potenciál. Po dobu dvou let pak budou sledovány provozní náklady objektů a deset let nesmí být změněn charakter funkčního využití ploch obou novostaveb. Nyní je námi realizována dokumentace pro stavební povolení. Předpoklad zahájení stavby je v polovině příštího roku. Plánovaná doba výstavby je 18 měsíců. Nezbývá, než popřát Jihočeské univerzitě v nových prostorách hodně úspěchů!"
Dalšími spoluautory projektů jsou Ing. Arch. Šimek, Arch. Tůmová, Arch. Schandlová, projekt technologií - Tebodin Czech Republic pro objekt PŘF a VPÚ Deco a Awal s.r.o. pro objekt ZF, FROV.

Za rozhovor děkuje
Ivo Románek