Členové našeho Sdružení neodmítají opatření k zajištění větší efektivity výstavby pozemních komunikací, zvýšení efektivity ovšem spatřujeme jinde než v zavedení noční práce do běžných postupů. Již nyní jsou některé technologie v nočních hodinách prováděny. Jedná se o činnosti, které je v noci opravdu výhodné provádět jako jsou např. demolice mostů na frekventovaných dálnicích, kde lze v nočních hodinách uzavřít 1 nebo oba jízdní pásy. Prováděny jsou drobné opravy nebo např. pokládka cementobetonového krytu při nové výstavbě. Tyto práce jsou vždy domlouvány s ohledem na možnosti v místě samotné stavby, možnostech investora a dodavatele a skutečného ekonomického přínosu.

Předně je potřeba jednoznačně deklarovat, že práce v nočních hodinách má mnoho omezení týkající se kvality stavebních prací, negativního ovlivnění okolí, a to lidí i životního prostředí, zajištění bezpečnosti práce, negativního ovlivnění spojeného s dodávkou stavebních materiálů.

Opomineme-li kvalitu práce, je práce v noci vždy podstatně dražší a není ji možné vnímat pouze v kontextu samotné stavby. V silničním stavitelství je nutné vždy počítat s ovlivněním navazujících činností, jako je výroba a dodávka vstupních stavebních materiálů, zajištění technických dozorů investora, zkušebnictví, servisu strojů a zařízení. Všechny tyto činnosti jsou závislé na zdrojích nejdůležitějších, tj. zdrojích lidských. V době, kdy čelíme nedostatku pracovních sil na zajištění požadovaných prací, je zavádění vícesměnného provozu prakticky nemožné. Protože jsme jako SVS členy Evropské asociace pro asfaltové vozovky (EAPA) a řada našich členských organizací má mateřské nebo sesterské organizace v západní Evropě, musíme odmítnout tvrzení, že by byla v jiných státech Evropy práce v noci standardně prováděna. Např. v Rakousku, které je z hlediska provádění staveb i struktury stavebních podnikatelů obdobné je připravován předpis pro kritéria pro zadávání staveb na základě principu zajištění kvality. Jedním z kritérií je omezení práce v nočních hodinách a o víkendech a dalším navrhovaným kritériem je dokonce omezení denní pracovní doby především v ranních a večerních hodinách. Je tak vyvíjen pozitivní motivační tlak na provádění prací co nejefektivněji v denních hodinách.

Dále uvádíme další konkrétní nejproblematičtější omezení podle jednotlivých oblastí:

Obalovny a betonárny
- obalovny nejsou vybaveny na noční provoz (osvětlení, návoz a expedice materiálu, zázemí pro personál, přesčasy posádky),
- některé obalovny a betonárny, zejména v blízkosti sídel, mají potíže s měřením hlučnosti,
- některé mají v EIA jednosměnný provoz, omezení povolením denní produkcí,
- od 22.00 do 6.00 je noční klid s nižším limitem pro hlukovou zátěž,
- případné opravy poruch nejdou provádět,
- rušení lidí i zvířat v okolí (hluk, světelný smog, specifický zápach),
- nemožnost opticky sledovat technický stav mechanizmů (např. úkapy aut) a provoz zařízení,
- nemožnost zajištění záložní obalovny,
- energetická náročnost na osvětlení,
- vyšší spotřeba energií nutných na ohřev materiálů,
- většina obaloven i betonáren se historicky nachází v blízkosti obytných domů,
- posádky jsou zaškoleny na obsluhu konkrétní obalovny, přesuny na jiné obalovny nejsou tak možné,
- s ohledem na nedostatek pracovních sil, by na úkor noční směny nemohla být realizována směna denní,
- noční provoz by mohl narušit křehké vztahy s okolními obyvateli.

Dodávky kameniva z kamenolomů
- většina provozoven má nastavenu striktně pracovní dobu v rozmezí pondělí až pátek od 6.00 do 22.00,
- stanoviska hygieny, posudků a stanovisek EIA jsou promítnuta do příslušných povolení k těžbě,
- některé kamenolomy mají omezené množství roční produkce,
- v době, kdy začíná v některých regionech kriticky docházet kamenivo pro stavební účely, je nanejvýš nevhodné provokovat místní samosprávy a občany rušením nočního klidu samotnou těžbou a navazující dopravou.

Dodávky asfaltových pojiv
- situace je v některých případech příznivější než u výroby a dodávky kameniva,
- většina dodavatelů asfaltových pojiv pracuje nepřetržitě,
- limitující je vykládka na obalovně, musí být přítomen pracovník odběratele.

Pokládka
- kvalita prováděných prací je v noci nižší,
- nemožnost organolepticky kontrolovat směs,
- nemožnost sledovat čistotu materiálů,
- chladnější počasí na konci hlavní sezóny (říjen – listopad),
- především u pokládky asfaltových směsí by bylo nutné kvalitní osvětlení velké plochy pro potřeby hutnění,
- negativní vliv na bezpečnost silničního provozu, může docházet k ovlivnění řidičů projíždějících vozidel.

Stanovisko zpracoval: Ing. Petr Svoboda, dne 5. 9. 2019

Stanovisko zpracováno na základě písemných informací od následujících členských organizací Sdružení pro výstavbu silnic nebo jejich dceřiných společností a názorů přednesených na jednání zástupců SVS s ŘSD ČR dne 8. 8. 2019:
BES s.r.o.
CIUR, a.s.
COLAS CZ, a.s.
EUROVIA CS, a.s.
Kámen a písek, spol. s r.o.
KAMENOLOMY ČR s.r.o.
M - SILNICE a.s.
Porr, a.s.
SaM silnice a mosty a.s.
STRABAG Asfalt s.r.o.
SWIETELSKY stavební, s.r.o.
TOTAL ČR, s.r.o.