Největší objemy prací provádí pro Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Severomoravské vodárny a kanalizace Ostrava, a.s. a pro Statutární město Ostrava. S jednatelem společnosti, Ing. Ladislavem Horákem, jsme bilancovali činnost společnosti za uplynulé období i její další vyhlídky do budoucna.

Pane inženýre, finanční rok vaší společnosti skončil v srpnu, takže je ideální doba na zeptání se, jaký ten rok vlastně byl?

Co se týče obratu společnosti, tak si nemůžeme stěžovat. Opět se nám jej podařilo navýšit a tomu také odpovídá zvýšení počtu našich zaměstnanců až na počet 58. Obrat ale bohužel málo vypovídá o ziscích společnosti, které i přes naše zvýšené úsilí stagnují. Veškeré materiály i další vstupy do stavební výroby se neustále zdražují, krize pak naopak sráží ceny stavebních prací na minimální úroveň. Obecně lze říct, že počet zakázek příliš neklesl, jen se podstatně snížil jejich objem. A to je také jednoduchým vysvětlením současné stagnace zisků. Pozitivní je, že máme za sebou spoustu zajímavých zakázek a ve výhledu jsou i další.

Které zajímavé a již dokončené stavby jste měl na mysli?

Nejvýznamnější stavbou z poslední doby byla rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Mariánských Horách SZ část a na ulici Novoveské. Byla to stavba o objemu cca 40 miliónů korun a zahrnovala výstavbu nové splaškové kanalizace, rekonstrukci vodovodních řadů, vybudování přečerpávací stanice odpadních vod, kanalizační výtlak i veškeré rekonstrukce komunikací s uvedením místa do původního stavu. Investorem bylo Statutární město Ostrava, stavba byla zahájena v loňském roce a dokončena v červnu roku letošního. Rekonstrukce kanalizace byla provedena z kameniny o průměrech 300-500 mm, vodovod byl řešen jako běžná rozvodná síť v dimenzích 80-100 mm. Během celé stavby jsme museli řešit spoustu překážek. Kupříkladu jsme byli nuceni přeložit hlavní vodovodní řad o průměru 500 mm. Problémy jsme měli i s některými staršími inženýrskými sítěmi, které nebyly dostatečně dobře zmapovány, a proto byly nutné neustálé změny trasy výstavby. Přesto se nám podařilo stavbu předat včas a k plné spokojenosti investora. Další významnou akcí, kterou jsme dodělávali na jaře letošního roku, byly přeložky vodovodu a kanalizace na dálnici D47 v Bohumíně. Vše bylo řešeno v průměrech 200-300 mm z tvárné litiny, chráničky pak ze sklolaminátu HOBAS. Byla to velice zajímavá práce především z hlediska propojování, které bylo dosti složité.

Z dalších zajímavých, nedávno ukončených staveb, bych mohl jmenovat alespoň rekonstrukci vodovodního řadu na ulici Koněvova na Slezské Ostravě, kanalizaci na ulici Vítězné nebo kanalizaci na ulici Otické v Opavě. Dále jsme se podíleli na realizaci přeložení hlavního zásobovacího řadu DN800 v rámci výstavby velkoprodejny Globus.

Na kterých stavbách bychom vaši společnost mohli najít nyní?

Naší největší současnou stavbou je rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě na Opavské ulici v Ostravě - Porubě v úseku od restaurace Slovan po hypermarket Interspar. Nová vodovodní síť bude z tvárné litiny o průměru 400 mm, rekonstrukce kanalizace se provádí vložkováním bezvýkopovou technologií. Rekonstruují se všechny šachty a následovat bude i kompletní oprava chodníků. Taktéž tuto stavbu provází dost velké problémy, neboť dochází k neustálým kolizím se staršími inženýrskými sítěmi a nutnosti mnoha změn v technickém a prostorovém řešení. Samozřejmě i zde existují mapy stávajících inženýrských sítí, ale třeba nedávno jsme narazili na nezakreslené elektrického vedení. Bylo nutné zavolat správce sítě. Ten zjistil, že se jedná o vedení staré a již nefunkční, a proto nezakreslené do současných map. Přesto ho nebylo možné hned odstranit a po všech dodatečných posouzeních došlo k jeho odstranění až za 3 týdny. Termín dokončení stavby je květen 2010, takže zatím ještě máme určitou časovou rezervu, ale pro zrychlení práce jsme již začali pracovat z obou stran. Čekají nás ještě protlaky na druhou stranu ulice, propojení pod kolejemi a spousta další práce...

Z jiných staveb většího objemu stojí za zmínku alespoň rekonstrukce kanalizace na ulici Zborovské v centru Ostravy, rekonstrukce kanalizace na ulici Žofínské, výstavba splaškové a dešťové kanalizace ve Štěpánkovicích a přeložky vodovodních řadů DN 200 - 500 v rámci stavby "Silnice I/67 Skřečoň-Bohumín, obchvat". Průběžně smluvně zajišťujeme odstraňování havárií na kanalizační síti pro Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Čím vším se vaše společnost zabývá?

Naší hlavní specializací je výstavba inženýrských sítí se zaměřením na vodovod a kanalizaci. Svěřené zakázky provádíme komplexně od montáže až po závěrečné terénní úpravy. Dále provádíme rekonstrukce stávajících řadů, odstraňujeme poruchy a havárie ve vodovodních a kanalizačních řadech, provádíme revize, kontroly a údržbu vodohospodářských zařízení, vodárenské a instalatérské práce i projekční činnost v oblasti vodovodních řadů a přípojek. Kromě těchto činností můžeme ale také nabídnout provádění zemních prací ručně i rýpadly, zajišťujeme rozrušování vozovek a betonových ploch bouracím hydraulickým kladivem, provádíme řezání vozovek a betonových ploch. Velice dobře prosperuje také naše prodejna ochranných pracovních pomůcek.

Co vše ve své prodejně ochranných pomůcek nabízíte?

V nabídce máme trička, košile, pracovní montérky, speciální oděvy s vysokou viditelností, zimní oděvy, ochrannou obuv, rukavice, přilby, respirátory, ochranné brýle atd. Za zmínku stojí např. pracovní montérky, které jsou mimořádné kvality i velice pěkného vzhledu. Ocení je především firmy, kterým záleží na vyšší životnosti těchto oděvů a také na tom, aby byly svými pracovníky dobře reprezentovány. Nabízíme také zakázkovou výrobu pracovních oděvů, jejich případné opravy nebo potisky a výšivky reklamními logy. Tato prodejna funguje více než 5 let a našla si již svou klientelu, která se stále rozrůstá.

Jak vidíte výhled společnosti do blízké i vzdálenější budoucnosti?

V blízké budoucnosti bychom měli podepsat smlouvu na rekonstrukci kanalizace i vodovodu na Pivovarské ulici. Jedná se o místo vedle výstaviště Černá louka v centru Ostravy a očekáváme, že stavba bude tvrdým oříškem nejen z důvodu daného objemu, ale také vzhledem k provozu a pohybu chodců v daném místě. V okolí jsou pouze jednosměrné silnice a bude velice složité dopravu v tomto extrémně frekventovaném místě vyřešit. Další stavbou, která by nás měla čekat, je rekonstrukce kanalizace v Jablunkově v rámci revitalizace povodí Olše, což je stavba velkého rozsahu, kde budeme muset napřít všechny síly. A vzdálenější budoucnost? Našim hlavním cílem nadále zůstává dodržování kvality práce a termínů odevzdání staveb tak, aby naši partneři byli spokojeni. Věřím, že pokud se nám toto podaří, tak se o svou budoucnost bát nemusíme.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí.
Ing. Miroslav Bindač


Dobrovského 999
Ostrava - Přívoz (vedle Stavebnin Janík)
tel.: 596 113 392