Stavba. č. 0065 2. stavba - Strahovský tunel je rozdělena na dvě stavby:

část 2.A - MÚK Malovanka
V současné době probíhá výstavba mimoúrovňové křižovatky, která nahradí stávající úrovňovou křižovatku komunikace Strahovský tunel - ul. Patočkova, realizovanou v 1. stavbě spolu se Strahovským tunelem jako provizorium.

část 2.B - hloubený tunel MO
Tunelové vedení MO je umístěno pod ulicemi Patočkova - Myslbekova a navazuje na stavbu č. 9515 Myslbekova - Prašný most tunelového komplexu Blanka. Pro funkčnost Městského okruhu je nutné, aby obě tyto stavby byly uvedeny do provozu současně.

Stavba bude realizována sdružením firem EUROVIA CS a Energie stavební a báňská ze staveniště v prostoru mezi ulicemi Myslbekova, Patočkova a chráněným územím stávajícího parku u fortifikací, jehož část využívá i stavba č. 9515.

Stavba je rozdělena do 3 stavebních fází, které jsou určující pro veřejnou automobilovou a hromadnou dopravu v severozápadním sektoru hl. m. Prahy. V první fázi, která probíhá nyní a bude trvat až do 1.3.2010, jsou realizovány přeložky inženýrských sítí v ul. Patočkova a úprava stávající zástavby v bezprostřední blízkosti tunelového díla skládající se ze statického zajištění budov (tryskové injektáže) a snížení hlukové úrovně výměnou oken. Dále probíhá výstavba kanalizačních stok a kabelovodů, které jsou taktéž podmiňující pro spuštění následujících fází výstavby hloubených tunelů.

Ve druhé fázi dojde poprvé během výstavby k výraznějšímu omezení dopravy, a to uzavřením ulice Patočkova. Objízdná trasa povede kolem hotelu Pyramida ulicí Pod Královkou, dále pak Bělohorskou a zpět na Patočkovu se bude napojovat ulicí Myslbekova. K tomuto omezení dojde v březnu roku 2010, kdy se zároveň zahájí hloubení první části tunelů. V této části bude použita metoda MMP (modifikovaná milánská metoda - obr. č. 2) s čelním odtěžováním pod stropní deskou. Dále bude v této etapě docházet k vymísťování inženýrských sítí pro uvolnění staveniště další části hloubených tunelů.

Ve třetí fázi dojde k otevření dalších stavebních jam směrem ke stavbě č. 9515 a k další změně v režimu veřejné dopravy, která bude vedena provizorně zbudovanou objízdnou komunikací z ulice Myslbekova do křižovatky Patočkova x Střešovická. K tomuto dojde k 1.7.2010. Část tunelů budovaných ve třetí fázi bude realizována již klasickou metodou (obr. č. 3), kdy se jejich výstavba realizuje z otevřené stavební jámy. Současně dochází k obnově povrchů nad tunely zhotovenými metodou MMP.
Dokončení této náročné stavby pod vedením firmy EUROVIA CS a.s. je plánováno na konec roku 2011. Zprovozněním Městského okruhu dojde k viditelnému úbytku dopravy z povrchu dnes již mnohdy "stojících" komunikací Patočkova, Milady Horákové a Letná, snížení nepříznivých vlivů dopravy na životní prostředí i samotné občany hlavního města Prahy a v neposlední řadě i ke snížení spotřeby nafty a benzínu při plynulém průjezdu okolím centra Prahy.

O získání nejen této zakázky, ale i mnohých dalších zajímavých projektů a již dokončených staveb, se zasloužil dlouholetý zaměstnanec firmy, Ing. Miloš Borovka, jenž v současné době zastává pozici provozně - obchodního náměstka odštěpného závodu oblast Čechy, závod 3 - Praha. Ke konci roku 2009 po 39 letech a šesti měsících u jedné společnosti odchází do důchodu. Za tento přínos patří Ing. Miloši Borovkovi uznání nejen od závodu 3 - Praha ale i od celé společnosti EUROVIA CS, a.s.

Ing. Tomáš Juna


EUROVIA CS, a.s.
závod 3 - Praha
Nedokončená 1332/7
198 00 Praha 9 - Kyje
tel.: +420 296 347 737
fax: +420 296 347 739
www.eurovia.cz