Nový výrobek umožňuje variabilní řešení nosných překladů pro zabudování rolet nebo žaluzií.

Podstatná část tepla z domu běžně uniká otvorovými výplněmi. Dokonce i ta nejlepší okna se svými hodnotami nepřiblíží parametrům zdiva. Účinné řešení, jak snížit tepelnou ztrátu okny, je použití tzv. předokenních rolet. V zimních měsících se stáhnutím předokenní rolety vytvoří další izolační vzduchová dutina o optimální šířce 40 - 50 mm, která zamezuje cirkulaci vzduchu. Ta společně s roletou výrazně sníží tepelnou ztrátu. V letním slunečném období lze zase budovu chránit pomocí stínicí rolety nebo žaluzie před nežádoucími horky. Výsledným efektem je příjemná pokojová teplota bez nutnosti klimatizace.

Překlad VARIO obsahuje keramobetonový prvek a tepelněizolační díl

Nový POROTHERM překlad VARIO se skládá z keramobetonového prvku, zajišťujícího statické požadavky, a z tepelněizolačního dílu, zajišťujícího nároky kladené na překlad z hlediska tepelné ochrany. Tepelněizolační díl překladu je tvořen jen jedním blokem z tvrdého polystyrénu, který je odlišný pro následnou instalaci žaluzií (VARIO Z - obr. 1) a roletových schránek (VARIO R - obr. 2). Tvar a tloušťka izolantu minimalizuje tepelný tok mezi zabudovanou stínicí technikou, tj. vnějším prostředím, a mezi vodivějším nosným překladem z keramiky a vyztuženého betonu. Nosný prvek zůstává pro použití s roletou i žaluzií identický.

POROTHERM překlad VARIO - pro rolety i žaluzie
POROTHERM překlad VARIO - pro rolety i žaluzie

 

 

Vznik překladu VARIO
Vývoj keramobetonového překladu VARIO probíhal současně s vývojem nového POROTHERM překladu 7 s jednostranným vyztužením. O tom, že se jedná o úsporné a kvalitní řešení vyztužování, svědčí skutečnost, že technologii rychle převzali i ostatní výrobci. Při tvorbě překladu VARIO byla mimo jiné zohledněna skutečnost, že roletová schránka "zmenšuje" možnost uložení většího počtu překladů pro zvýšení celkové únosnosti a redukuje úložnou tloušťku zdiva. Proto bylo rozhodnuto, že budou vyvinuty dva druhy překladů.

Důkladné prověření zkouškami
Před uvedením na trh byl nový překlad podroben statickému výpočtu autorizovaným inženýrem a poté ještě prověřen praktickou laboratorní zkouškou. V jejím rámci se výrobek zatěžoval v akreditované zkušebně. To bylo uskutečněno i proto, že u prefabrikovaných překladů nelze dodržet všechny konstrukční předpisy ČSN 73 1201 (1986). Provedené zkoušky prokázaly správnost statického výpočtu a potvrdily možnost nedodržení konstrukčních předpisů u zkoušených POROTHERM překladů (7 i VARIO). Při zkouškách bylo také prokázáno výrazné zvýšení smykové únosnosti použitím žebříčkové smykové výztuže místo doposud používaných diagonál, kdy se ani jeden vzorek nepodařilo porušit smykem. Vždy došlo k přetržení spodní tahové výztuže, tj. k porušení ohybem

Zatížení se vždy přenáší do zdiva
Je třeba připomenout, že uváděná tabulková únosnost překladů VARIO společnosti Wienerberger s žádnou dodatečnou výztuží věnce nepočítá. V naprosté většině případů tak bude únosnost překladů VARIO vyšší, než je oficiálně uváděna. Právě jejich poměrně velká únosnost umožňuje zatížit je i stropy s větším rozpětím, či jiným soustředěným zatížením, a to i při nadstandardních rozpětích překladů. V návaznosti na to je však nutné počítat s větším tlakem v místě uložení překladu, jenž se bude přenášet do podporujícího zdiva.
Jak vyplývá ze zkušeností ze staveb, mnoho komplikací právě v oblasti překladu vzniká při výstavbě ze zdicích materiálů, jejichž dobré tepelněizolační vlastnosti umožňují realizaci v menších tloušťkách, například z pórobetonu. Nevýhodou těchto materiálů však bývá nižší pevnost.
Kvůli tomu se na nás s prosbou o pomoc stále častěji obracejí přímo realizační fi rmy, po nichž investor až v průběhu výstavby požaduje doplnit okna o předokenní roletu. Při uložení roletových překladů na zdivo tloušťky 365 mm zbývá na nosný prvek jen asi 100 mm. To při větších rozpětích prakticky znamená nutnost použít ocelové nosníky, což u těchto materiálů obvykle způsobuje značné komplikace. K jedněm z nejčastějších patří ulomení okraje pórobetonu.
K těmto poruchám většinou u keramických zdicích bloků nedochází, protože se vyznačují jak vyšší pevností, tak i větší obvodovou tuhostí danou samotnou konstrukcí cihelného bloku využívající zesílený obvodový rámeček. Proto u keramického zdiva není problém tyto a podobné konstrukční úpravy realizovat tzv. "za pochodu".
V případě pórobetonu je však nutné buď provést konstrukční úpravu například lokální změnou zdicího materiálu, nebo dodatečné včlenění předokenní rolety nebo žaluzie odmítnout. Což je krok, který přinese investorovi zklamání a neprospívá vzájemným dobrým vztahům.

Správné rozhodnutí zvýší hodnotu stavby
Bohužel v době, kdy řada výrobců uvádí pouze vysněné parametry svých výrobků, kterým laická a někdy i odborná veřejnost bezvýhradně věří, bude podobných "rozčarování" pravděpodobně přibývat. Dobrý projektant by měl pokaždé konstrukci budovy navrhnout tak, aby splňovala jak investorem požadovaná kritéria ve chvíli zadání, tak umožňovala i případné změny během výstavby.
Vhodný výběr materiálů již v projektové části nemusí vždy pro zákazníka znamenat zvýšení nákladů. Jisté však je, že správným rozhodnutím lze zvýšit celkovou hodnotu objektu.
Z výše popsaných vlastností POROTHERM překladu VARIO je evidentní, že se na stavebním trhu objevil zcela nový výrobek umožňující jednoduše dodržet stávající trend zvyšování hodnoty objektu z hlediska energetické náročnosti a vnitřní tepelné pohody v objektu.

Ing. Petr Veleba, produkt technik,
a Ing. Ivo Petrášek, autorizovaný inženýr
pro konstrukce pozemních staveb, statiku
a dynamiku stavebních konstrukcí,
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.