Vedle působivé architektury pavilonu, navrženého společností Archdesign Brno, byl požadován i vysoký komfort dopravní obslužnosti pro vystavovatele, což vedlo k realizaci vrat atypických rozměrů od blanenské společnosti TRIDO.

Nový pavilon P brněnského výstaviště nese hned několik superlativů. Je to nejnovější a největší výstavní pavilon v Brně, v České republice, ale i v celé střední Evropě. Jeho výstavba jasně potvrdila vedoucí postavení, které ve výstavnictví zaujímá brněnská veletržní organizace nejen v České republice, ale i v zemích střední Evropy.
Západní část brněnského veletržního areálu je dnes komplexem moderních hal G1, G2, V, F a P, které změnily urbanistickou dispozici celého výstaviště. Pavilon P tuto změnu završuje nejen svou výstavní kapacitou, ale i novým, třetím vstupním prostorem, parkovacími místy, restaurací a další infrastrukturou. Otevřením pavilonu P a nového vstupu do areálu zareagovala veletržní správa na rychlou expanzi města Brna a související rozvoj místní a přilehlé dopravní sítě. Např. dálniční přivaděč ústí v bezprostřední blízkosti západního okraje výstaviště, kde se víceúrovňově kříží s velkým městským okruhem, jehož význam v této lokalitě vzroste po otevření Královopolského tunelu. V brzké době se tak brána 7, vedoucí přímo k pavilonu P, stane jedním z hlavních a velmi frekventovaných vstupů.

Největší výstavní pavilon ve střední Evropě

O netypické velikosti pavilonu P vypovídají následující čísla:
Zastavěná plocha pavilonu: 18 738 m2
Obestavěný prostor: 332 026 m3
Hrubá výstavní plocha 15 285 m2
Čistá výstavná plocha 10 015 m2
Světlá výška stropní konstrukce haly: 12 m
Profily vjezdu
Středová vjezdová vrata: š 7,00 m, v 11,00 m
Ostatní vrata: š 6,00 m, v 5,5 m
Vstupy pro pěší: š 1,65 m, v 2,10 m

Nezvyklá velikost a význam pavilonu P byly pro tým architektů z Archdesignu Brno pod vedením Ing. arch. Jaroslava Dokoupila jistě velkou výzvou.

Nová tepna výstaviště
Dříve poněkud zastrčený prostor areálu se po otevření pavilonu P stal exponovanou tepnou, která přitáhne zejména motorizované návštěvníky a podstatně usnadní vjezd a výjezd vozidel během montáží či demontáží výstavních expozic. V širším okolí této haly je 2200 parkovacích míst, u vstupu je zastávka MHD - autobusové okružní linky 44/84.
Vstupní hala, která je situována podél proskleného západního průčelí pavilonu P, je dimenzována pro 650 osob a je vybavena pokladnami, registrací zahraničních návštěvníků, informačním pultem a restaurací. Tento prostor lze využít jako vstup na výstaviště i v případě, že se veletrh v hale P nekoná. Ze vstupní haly mohou návštěvníci pokračovat přímo do areálu (k pavilonu Z) nebo do výstavní části pavilonu P.
Návrh pavilonu naplňuje potřeby současného výstavnictví. Předpokládá možnost celoročního provozu a víceúčelového využívání objektu, variabilitu plochy a možnost jejího dělení na více celků, zastínění a zatemnění interiéru, ekonomické vytápění a chlazení. Samozřejmostí jsou vyspělé technické sítě a vysoká dopravní obslužnost výstavních ploch.
Konečné architektonické řešení pavilonu bylo bohužel ovlivněno nepříznivým vývojem cen stavebních materiálů a prací v letech 2007 a 2008. Nutnost dodržet investiční limit se odrazila v omezení některých náročnějších povrchových úprav v interiérech, či v nenaplnění některých návrhů na opláštění pavilonu (např. ambiciózního návrhu na realizaci více než 200 m dlouhé severní a východní bezokenní fasády coby dynamického výtvarného díla, které by zastřelo působení obrovské hmoty stavby). Celkový výsledek je i přes to impozantní.

Vjezdová vrata - chlouba pavilonu P
I přes nepříznivý vývoj cen nechal osvícený investor realizovat deset zcela jedinečných vrat v opláštění, která svou multifunkčností plně odpovídají plánovanému využití haly. Návštěvník nové haly si většinou ani neuvědomí, že do pavilonu vstoupil vratovým křídlem. I přes rozměry 6 × 5,5 m, a v případě středových vjezdových vrat dokonce 7 × 11 m, jsou vrata zakomponována velmi citlivě, aby celek působil lehkým, přirozeným dojmem. Výjimečnost a gigantické rozměry vrat se naplno projeví až při jejich plném využití, tj. navážení rozměrných předmětů, ať už v rámci výstavby expozic nebo konání koncertů, sportovních akcí apod.
Vlastnosti vrat byly dány od počátku a investor na nich jednoznačně trval. Jenže vrata se rozměry a funkčností zcela vymykají běžné produkci kteréhokoliv výrobce vrat v Evropě. Kdo tedy zhotoví tak nezvyklou zakázku?

Velké rozměry vrat nebyly jediným oříškem
Vrata musela také dostatečně chránit před úniky tepla na lepší, než normou požadované úrovni. Současně musela být sestavena z nehořlavých materiálů, což vylučovalo použití lamel či panelů s tepelněizolační polyuretanovou pěnou. Pro zajištění přístupových a únikových cest musely být ve vratovém křídle osazeny bezprahové dveře, které bylo navíc nutné centrálně uzamykat. Pro případ požáru musely být naopak z interiéru jakékoliv dveře volně otevíratelné.
Obrovský objem pavilonu je nutné během akcí i mimo ně větrat. K tomu se logicky nabízela i velká plocha vrat. Souběžně s tím musela vrata bránit vstupu nepovolaných osob. Dveřní otvory měly sloužit k zajištění přístupu vzduchu a odvodu vzniklých zplodin v případě požáru (nucené otevření na pokyn elektronické požární signalizace).
A třešnička na dortu na závěr: při zadání měl investor požadavek, aby vraty projel exponát jachty - odtud onen volný otvor 7 × 11 m pro středová vjezdová vrata. Již tento rozměr sám o sobě je technickým rébusem: jak řešit tuhost vrat a jejich odolnost např. proti náporu větru. Potíže působila i velká setrvačná hmotnost vratového křídla, a tak se musela velmi pozorně řešit otázka bezpečné provozní rychlosti při otevírání a zavírání.

Zvítězila invence a zkušenost
Generální dodavatel s investorem náročnou realizací vjezdových vrat pověřili společnost TRIDO (více o této společnosti naleznete na: www.trido.cz). Té se pod přímým vedením Ing. Miroslava Hasy a v úzké spolupráci s architekty, projektanty a statiky podařilo navrhnout a vytvořit unikátní dílo, které dokonale naplnilo všechna zadání a očekávání, včetně platných norem a předpisů. Svou konstrukční propracovaností jako celku i ve všech detailech, mnohofunkčností a estetickým vjemem zvyšuje ojedinělost celého pavilonu P. Výsledek může posoudit každý při návštěvě některé z akcí, které Veletrhy Brno v tomto novém objektu připravují.