Před rekonstrukcí byl pro hygienické zabezpečení vody používán plynný chlór dávkovaný do 3 míst na odtoku z ČS podtlakovým systémem. Jako zdroj chlóru sloužily sudy umístěné v objektu mimo vlastní ČS (viz obr. 2 a 3).

Původní technologie byla zastaralá a vyžadovala rekonstrukci, stejně jako celá ČS. Důležitým důvodem v rozhodování při volbě budoucí technologie bylo i umístění ČS uprostřed zástavby obytných domů. Investor se ve spolupráci s provozovatelem osvíceně přiklonil na stranu bezpečnosti a rozhodl se  pro  vybudování  technologie pro výrobu a dávkování chlornanu sodného.

Princip výroby chlornanu sodného z kuchyňské soli (obr. č. 4 a 5):

- Voda prochází přes změkčovač do nádrže se solí.
- Nasycený roztok (solanka) odtud odchází do vlastní elektrolytické jednotky, ve které je katodový a anodový prostor oddělen polopropustnou membránou.
- Katodový prostor je neustále protékán NaOH (louhem), který se zde obohacuje a následně je odváděn do provozní nádoby která je doplňována destilovanou vodou.
- Anodový prostor je v každém výrobním cyklu vždy naplněn novou dávkou solanky.
- Během elektrolýzy v anodové části vznikne Cl2, pro který je membrána neprostupná a který je po odvlhčení odveden do druhé provozní nádoby.
- Ionty Na+ prochází membránou do katodové části, kde se dále uvolňuje H2, který je jako odpadní produkt odváděn do ovzduší mimo budovu. Po redukci vodíku zůstávají OH- ionty.
- O zbylé Na+ a OH- v katodové části je obohacen protékající louh, který je odváděn do provozní nádoby. Zbylá kapalina z anodové části je přepuštěna také do provozní nádoby.
- V druhé provozní nádobě je louh směšován s Cl2 a vzniká ­finální produkt NaClO, který je odváděn do produktového tanku, odkud je dávkovacími čerpadly dopravován do jednotlivých dávkovacích míst.
- Přepouštění mezi provozními nádobami na louh a roztok NaClO funguje na principu spojených nádob.
- V současné době je popsaná technologie v provozu již více než rok. Provozní zkušenosti ukazují, že je zcela funkční a splnila očekávání, pro která byla k realizaci vybrána.

Česká voda – Czech Water, a.s.
Ke Kablu 971, 102 00  Praha 10
tel.: +420 272 172 103
e-mail: info@cvcw.cz, www.cvcw.cz