Trevipark řeší hned několik tradičních problémů souvisejících s parkováním, jakými jsou průjezdnost ulic, životní prostředí, prostor, bezpečnost, spolehlivost.
Je vhodný zejména pro lokality s omezeným prostorem pro parkování, ideální do dvorů stávajících objektů, k začlenění do historických lokalit. Sluší i kancelářským budovám, hotelům, aj. Umožňuje zklidnění dopravní situace a lepší průjezdnost ulic. Nenarušuje zeleň. Přispívá ke zhodnocení nemovitostí a atraktivitě daného místa.
Při výstavbě podzemní verze se využívá progresivních stavebních metod, umožňujících rychlou, ekologickou a levnou výstavbu při minimálním záboru plochy. Základním stavebním prvkem je svislá betonová skruž, využívající klenbového efektu, vyrobená metodou převrtávaných pilot nebo mikropilot. Tato metoda nevyvolává změny tlaku v zemině a tedy ani nevyvolává problémy spojené se základy okolních budov.

HLAVNÍ ČÁSTI TREVIPARKU:
Odbavovací plošiny pro příjem a výdej aut, vybavené závorami, fotobuňkami pro kontrolu rozměru vozů, ovládacími sloupky určenými na parkovací magnetické karty a pro komunikaci s dispečinkem.
Ocelová, otočná kolem své osy o 360° zakládací věž se svisle se pohybujícím výsuvným vozíkem sloužícím pro přemístění aut na zakládací hřebenové stojany a z nich.
Ocelové hřebenové stojany, upevněné v prostorech jednotlivých parkovacích stání.
Průmyslový počítač IBM vybavený speciálním SW, který řídí celý elektromechanický systém.

ČÍM JE TREVIPARK VÝJIMEČNÝ?
RYCHLOSTÍ. Všechny operace probíhají využitím nejkratší možné cesty, kterou vůz při založení a vyložení vykoná. Při předání řidič neztrácí čas; vytažením parkovací karty po zadání příkazu k založení auta jeho činnost končí a odchází. Po příkazu k vydání vozu vložením parkovací karty je vůz za cca 80 s přistaven. Rychlost využití kapacity Treviparku zvyšuje i možnost současné obsluhy dvěma řidiči, při příjmu a při vydání vozu.
VARIABILITOU. Rozhodující je požadovaný počet parkovacích stání a prostor, který je k dispozici. Parkovací sila mohou být podzemní, nadzemní či kombinovaná. Ekonomicky výhodnější je varianta pro 12 vozů v jednom podlaží s maximálním počtem 9 podlaží (108 míst).
SPOLEHLIVOSTÍ. Při zakládání i vydávání se pohybuje pouze obsluhované auto. Jednoduchý princip Treviparku a použití minimálního počtu pohyblivých dílů téměř vylučuje vznik poruch. Nejvyšší kvalita a osvědčená spolehlivost použitých komponentů, výrobků renomovaných evropských firem, riziko poruchy prakticky vylučuje.
HOSPODÁRNOSTÍ provozu danou dlouhou životností bez generální opravy (50 let), vysokou provozní spolehlivostí, malou energetickou náročností a nízkými náklady na údržbu, bez nároků na personál na hlídání. Trevipark má průměrnou spotřebu elektřiny na jednu operaci nižší než 0,09 kWh.
JE EKOLOGICKÝ. Trevipark neprodukuje žádné škodliviny. Elektrický pohon zaručuje spolu s konstrukcí provoz bez hluku, otřesů a vibrací. Dešťová a sněhová voda je sváděna do kanalizace. Zachovává charakter stávající lokality včetně zeleně.
BEZPEČNOSTÍ. Použití magnetických parkovacích karet prakticky vylučuje možnost odcizení vozu. Čidla soustavně kontrolují koncentrace plynů a par v silu, teplotu i případné zvýšení hladiny vody v odpadní jímce. Trevipark znemožňuje vstup nepovolaných osob do sila s uloženými auty, čímž je odstraněno nebezpečí jejich vykradení či poškození. Nepřináší s sebou kriminalitu v podobě přepadení, zvláště žen a starších lidí, jako je tomu v případě klasických podzemních garáží.
Trevipark je vynikající poměrem ceny a užitných vlastností a svou kvalitou převyšuje podobné moderní mechanické parkovací systémy. Pro uživatele znamená komfortní a jednoduchou obsluhu s maximální bezpečností.

 

INTERMARKET s. r. o.
K Třebonicům 1074, 155 11 Praha 5 - Řeporyje
tel.: +420 608 224 426
e-mail: info@intermarket.eu, www.intermarket.eu