Dopravní stavby se musejí vypořádat nejen s odvodněním samotné stavby (povrchy vozovek i na mostech, ale i tunelech), ale i s křížením stávajících inženýrských sítí (kanalizace, vodovody, plynovody, kabelové sítě a další produktovody) a nejrůznějšími potoky a říčkami, pro které je potřeba vybudovat propustky.

Pro tuto širokou škálu souvisejících objektů dopravních staveb bylo k realizaci použito potrubí HOBAS, doplněné širokou škálou nejrůznějších tvarovek.

Nejvýhodnější použití je v těch případech, kdy se instalované potrubí stává přímo potrubím provozním. To je případ kanalizací a retencí a to všude tam, kde se vyskytují nejrůznější korozívní vlivy prostředí, ať jsou to např. nejrůznější vlivy koroze betonu nebo kovů.

Pro samotnou výstavbu jsou ze sortimentu HOBAS výrobků zpřesňovány dodávky pro instalace na podpěry, pro kladení do výkopů s následnými zásypy, potrubí pro sanace, potrubí instalované řízeným protlakem (mikrotuneling).

Reference a varianty možností použití nejen ve fázi samotné výstavby, ale i budoucího provozování je předmětem technického i dodavatelského projednávání s cílem vyřešit požadavky spolehlivě, bezpečně a hospodárně nejen pro samotnou výstavbu, ale i pro dobu, kdy je již stavba předána do užívání.

Z realizovaných projektů dopravního stavitelství lze jmenovat výstavbu stoky CO 3 v rámci stavby Strahovského tunelu v Praze. Zhotovitel stavby se musel vypořádat s mimořádně náročnými podmínkami vedení stoky v hloubkách okolo 35 m, v místech pod zahradami Pražského hradu a během výstavby nejen neomezovat návštěvníky tohoto výjimečného místa, ale neohrozit i zeleň (vzrostlé stromy) poklesem spodní vody po dobu stavby i po jejím ukončení. Kromě úseku vybudovaného klasicky byla část stoky realizována řízeným protlakem v délce 200 bm s profilem trub DN 1800.

Příkladem mimořádné reference je dešťová retence o objemu cca 4 800 m3 z trub DN 1600 a doplňujících tvarovek pod dálničním tělesem ve Francii (projekt Cholet). Trubní retence svým umístěním nijak nezasahuje do souběžných pozemků této dálnice, neomezuje další výstavbu podél této dálnice a přitom vyřešila problém s odvedením dešťových vod v tomto kritickém místě.

Jiným příkladem mohou být trubní řady zavěšené pro odvodnění silničních a dálničních mostů na obchvatu Prahy mezi D1 a D5 nebo na mostech nově budovaných úseků chorvatských, slovinských, slovenských, maďarských, rakouských, německých i českých silnic a dálnic.

Jako další z mimořádných příkladů lze jmenovat propustky pod železnicí na trati E65 Varšava – Gdyně. Poblíž města Gdaňsk byly instalovány trouby v profilu DN 3600 pro potok Królewski a to protlakem, bez nutnosti přerušit provoz na velmi frekventované železniční trati a s možností realizovat výstavbu ve velmi krátkém čase. Na stejné železniční trati E65 byly protlakem instalovány trouby DN 2000 a DN 1700, tentokrát poblíž Varšavy. V tomto případě byl propustek doplněn lávkou pro průchod drobné zvěře tímto místem.

Využití potrubí jako kabelových chrániček bylo použito např. v Bechyni na mostě přes řeku Lužnici. I pro plynovod Gazela byly pro chráničky použity trouby ­HOBAS DN 1800 a to opět na základě předchozích úspěšně realizovaných projektů.

Vyskytuje-li se na místě budoucí výstavby dopravní stavby problém s vodou nebo křížením prakticky všech inženýrských sítí, je možnost podobné problémy odstranit realizací na základě referencí, ukázkami řešení a spoluprací při řešení konkrétního případu. S dokumentováním, že se tato řešení osvědčila a fungují tak, jak se při projektování tohoto „problému“ očekávalo, se mohou naši zákazníci seznámit nejen na informačním zdroji www.hobas.cz, ale i osobní konzultací s pracovníky HOBAS a pracovníky projekčních, investičních a provozních společností.
Ing. Jaroslav Kunc

HOBAS CZ spol. s r.o.
Tř. Maršála Malinovského 306 ,686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 520 311, fax: +420 572 520 319
e-mail: hobas.czech@hobas.com , www.hobas.cz