V opačném případě poloha oken neumožňuje využít světelné a tepelné zisky ze slunečního záření a z tepelně technického hlediska je problematické i provedení detailu napojení otvorové výplně na stěnovou konstrukci. S požadavkem na předsazení otvorových výplní se lze setkat i u zavěšených fasád, kdy je požadováno, s ohledem na architektonické řešení fasády, umístění otvorových výplní k úrovni fasádního obkladu.

Společnost EJOT CZ ve spolupráci distributorem materiálu COMPAC­FOAM v České republice vyvinula systém předsazeného upevnění otvorových výplní EJOT-COMPAC­FOAM. Základním stavebním prvkem pro okna k úrovni parapetu je upevňovací bod (obr. 1). Ten je tvořen plechovou deskou s vylisovanými trny, na kterou je nalisována kostka z materiálu CF 150, která je zajištěna 3 masivními vruty. Spojení kostky CF s plechem je velmi tuhé a je schopné přenášet i velká zatížení. V přesahující části plechu pod kostkou jsou otvory pro upevnění bodu na stěnu. Provedení upevňovacího bodu přináší několik výhod. Upevňovací bod na parapetní hraně přenese zatížení od samotné otvorové výplně i od případného vneseného zatížení. Stranové upevňovací body zachycují reakce od otvíraných křídel. Kostka z materiálu CF 150 má podobné izolační vlastnosti jako bílý fasádní EPS (λ = 0,040 Wm-1K-1). Ukotvení bodu do stěny hmoždinkami je v dostatečné vzdálenosti od hrany stavebního otvoru a je proto velmi spolehlivé. Upevňovací bod i samotný materiál COMPACFOAM má dostatečnou elasticitu, aby byl schopen eliminovat dilataci rámu výplně, což je zejména důležité u rozměrnějších plastových oken. Stabilita otvorové výplně vůči účinkům působení větru je zajištěna plechovými kotvami do ostění.

Pro aplikaci vnější těsnicí pásky, zabraňující vniknutí vody do prostoru připojovací spáry a současně difuzně otevřené pro její odvětrání, jsou mezery mezi upevňovacími body vyplněny hranoly z EPS průřezu shodného s kostkami upevňovacích bodů (obr. 2). Celoobvodové provedení umožňuje také následnou snadnou aplikaci vnějšího zateplení. Vnější těsnicí páska přechází od rámu výplně přes celoobvodový rám z EPS až na stěnu, a kryje tak celé upevnění. Díky její vysoké odolnosti proti UV záření lze provést vnější zateplení až po 6 měsících od montáže otvorových výplní.

Vnitřní parotěsné utěsnění tvoří interiérová těsnící páska, která kryje celou připojovací spáru, zaručuje i těsnost připojovací spáry nutnou pro zajištění pasivního standardu objektu.

Samostatnou část systému předsazeného upevnění otvorových výplní tvoří prahová řešení. Právě prahová řešení jsou nejčastěji nechávána napospas lidové tvořivosti. Přitom dveře se vyskytují v každém objektu a pro maximalizaci zisků ze slunečního záření u pasivních domů je mnoho oken provedeno k úrovni podlahy.

Okna i dveře jsou umístěna mimo základovou desku a v praxi se často řeší jejich vynesení pomocí různých konzol nebo úhelníků. Ty se přizpůso­bují konkrétnímu objektu. Zcela potom chybí ověření statické únosnosti takového řešení. Vymezení výšky mezi základovou deskou a čistou podlahou se potom běžně provádí plastovými rozšiřovacími profily. Ty však pro dané použití nevyhovují ani ze statického (hmotnost velkých skleněných výplní dosahuje i několik set kilogramů), ani z tepelně technického hlediska.

Prahové řešení předsazeného upevnění dveří a oken k úrovni podlahy vychází jednak z požadavku na spolehlivé univerzální řešení, dále z nutnosti překlenout často velké tloušťky tepelné izolace v podlaze a v neposlední řadě z požadavku na přerušení tepelných vazeb v prahové oblasti. Mechanické upevnění dveří a oken v prahové oblasti je v případě předsazené montáže EJOT-COMPACFOAM řešeno masivním ocelovým prahovým upevňovacím bodem kotveným hmoždinkami do základové desky, který jednak vynáší výplň před líc zdiva, jednak umožňuje plynule výškově stavitelnou oporu rozšiřovacího izolačního profilu podle skutečné výšky čisté podlahy v rozsahu až 100 mm. Díky tomu je možné nejen přesně přizpůsobit výšku prahu do úrovně čisté podlahy, ale i vyrovnat případné odchylky od roviny základové desky. Samotný rozšiřovací izolační profil (standardně výšky 150 mm) je vyroben z Compacfoamu a zabezpečuje dokonalé přerušení tepelných vazeb v prahové oblasti. Prostor mezi prahovými body se vyplňuje extrudovaným polystyrenem. Při standardním provedení prahového řešení u pasivního domu může tvořit skladba podlahy i 350 mm. Případný větší rozdíl mezi základovou deskou a úrovní čisté podlahy lze řešit zvětšením výšky rozšiřovacího izolačního profilu.

Nutnou podmínkou pro správně provedenou montáž je příprava a provedení hrubé stavby. Ideální je, když se s předsazenou montáží počítá již ve fázi projektové přípravy. Požadavky na kvalitu a provedení hrubé stavby jsou zejména důležité pro prahové řešení. Nevhodně provedená hrana, nerovná plocha základové desky komplikují a v některých případech téměř vylučují kvalitní provedení předsazené montáže oken k úrovni podlahy a dveří.

Příklad úspěšné realizace prahového řešení sestavy otvorových výplní o délce 6 m je na obrázku 3. Právě zde byla výška čisté podlahy 370 mm nad základovou deskou. Detail stavitelného prahového bodu je na obrázku 4.

Použití kvalitních výrobků je pro montáž otvorových výplní stejně nezbytné jako kvalita samotné realizace. Kvalitní zabudovaní otvorových výplní zajistí nejen jejich mechanickou stabilitu při otevírání křídel a při působení sání větru ale i těsnost obálky budovy nutnou hlavně pro oblast pasivních domů. Pro zajištění funkce nuceného větrání je těsná obálka budovy nezbytnou podmínkou a právě správné a pečlivé provedení připojovací spáry otvorových výplní má na výsledky Blower door testu největší vliv.

Proto jsou při první realizaci montážní skupiny přítomni pracovníci výrobce. Po zaškolení a ověření kvalitní montáže obdrží montážní pracovník osvědčení, opravňující jej k montáži otvorových výplní se systémem EJOT – COMPACFOAM.
V dubnu letošního roku vydaná norma ČSN 74 6077 „Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování“ stanovuje požadavky na způsoby upevnění oken a dveří a na utěsnění připojovací spáry. Předsazené upevnění EJOT – Compac­foam těmto požadavkům beze zbytku vyhovuje. Na základě mechanických zkoušek a zkoušek připojovací spáry byl na předsazenou montáž EJOT – Compacfoam vydán VÚPS certifikát, potvrzující plnou funkčnost systému.

Investor v předsazeném upevnění EJOT – Compacfoam dostává systémové, certifikované a plně funkční řešení montáže otvorových výplní, rea­gující na současné trendy ve stavění nízkoenergetických a pasivních staveb.