Společnost Consolis vznikla sloučením finské firmy Consolis Oy, která sdružuje firmy vyrábějící prefabrikované výrobky. Jedná se především o firmy ze skandinávských zemí, výrobny německého DYWIDAGU a podniky v pobaltských republikách s francouzskou firmou BONA SABLA. Pod BONA SABLA patří také francouzské, španělské a portugalské továrny a výrobny na severním pobřeží Afriky. V roce 2008 dosáhl koncern CONSOLIS obratu 1,7 miliardy eur.

Consolis Oy datuje historii výroby prefabrikovaných prvků do čtyřicátých let minulého století. Jednotlivé společnosti firmy Consolis vznikaly ve stejné době jako DYWIDAG v Německu, Spaencom nebo Strängbetong ve Skandinávii a Spanbeton v Nizozemsku.
Tyto společnosti byly předchůdci v zavádění technologie výroby prefabrikátů, která dnes dosáhla vysoké úrovně působení na evropském stavebním trhu. Finská skupina Consolis Oy byla založena v roce 1997 sloučením společností Partek Precast Concrete ve Finsku a Strängbetong ve Švédsku. Prostřednictvím akvizic a organického růstu Consolis následně dosáhl vedoucího postavení na mnoha nových trzích jako jsou pobaltské republiky a Polsko.
Po fúzi finské firmy Consolis Oy a francouzské Bonna Sabla v roce 2005 vystupuje koncern pod názvem CONSOLIS. V následujících letech pak dochází k další geografické expanzi (Velká Británie, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina).

Produktový program firem skupiny CONSOLIS v rámci Evropy je v oblasti dopravního stavebnictví velmi pestrý. Začíná výrobou vodohospodářského programu - betonových rour, šachet, nádrží, odlučovačů ropných látek, velkoobjemových nádrží a dešťových usazovacích nádrží, přes železniční a silniční stavitelství, pro které jsou v mnoha zemích dodávány betonové pražce, protihlukové stěny a prefabrikáty mostních konstrukcí.


Společnost DYWIDAG PREFA a.s. člen skupiny CONSOLIS a její produkty pro dopravní stavby

Výrobní program společnosti DYWIDAG PREFA a.s. zasahuje do dopravního stavitelství v oblasti odvodnění komunikací a kanalizačních systémů. Firma dodává objekty pro akumulaci, retenci a čistění dešťových vod svedených z povrchu dopravních staveb a přilehlých ploch. Silniční sítě se dotýká také široký sortiment odlučovačů ropných látek DYWIDAG pro čerpací stanice pohonných hmot. Všechny uvedené výrobky podporují ochranu a tvorbu životního prostředí.

Odvodnění komunikací přináší pro okolní krajinu zvýšení bodových nátoků do recipientů a pro povrchové a podzemní vody nebezpečí znečištění ropnými látkami. Z toho důvodu se kanalizace vybavují retenčními nádržemi pro zachycení přívalových dešťů a dešťovými usazovacími nádržemi (DUN) s ochrannými systémy na zachycení ropných látek. Všechny tyto objekty se dříve budovaly výhradně jako železobetonové monolitické stavby. V roce 1997 firma DYWIDAG nabídla ze svého výrobního programu alternativní řešení objektů formou železobetonové prefabrikace a dodala první rozsáhlejší montované systémy dešťových usazovacích nádrží.

Stavebnicový systém prefabrikovaných DUN DYWIDAG umožňuje přizpůsobení objektu podmínkám stavby s ohledem na uspořádání, požadovaný objem a čistící výkon. Může tak vzniknout jednoduchá havarijní nádrž vybavená pouze záchytnou nornou stěnou, nebo objekt pro sedimentaci kalů a čistění průtoku koalescenčním filtrem, ale také systém doplněný retenčním záchytným objemem. V případě požadovaných velmi nízkých koncentrací ropných látek lze zařízení doplnit o sorpční filtr.
Výsledné uspořádání objektu závisí na vstupních podmínkách stavby. Obecně se pro DUN předpokládá, že má plnit sedimentační funkci pro nerozpuštěné látky, ochrannou funkci pro případ ropné havárie (únik pohonných hmot z nádrží automobilů při nehodě a únik z cisterny) a funkci čistící pro dešťové vody znečištěné smyvem ropných látek z povrchu vozovky.

Prefabrikované DUN DYWIDAG mají také výhody realizační. Především jde o krátkou dobu výstavby (1-3 dny) a vysokou kvalitu továrně zpracovaných železobetonových prefabrikátů včetně tovární povrchové úpravy. Jednoznačné jsou výhody při osazování v nepříznivých stavebních podmínkách (vysoká hladina spodní vody) a při stavbě v zimním období.


DYWIDAG PREFA a.s.
Jedličkova 1190/1, 289 22 Lysá nad Labem
telefon: 325 510 034, 35, 36 ,fax: 325 553 601
e-mail: j.svoboda@dwpl.cz, l.havlat@dwpl.cz, http://www.dwpl.cz