Ne jinak je tomu nyní při výstavbě nejmodernějšího laserového střediska na světě – ELI v Dolních Břežanech. Práce zde byly zahájeny na jaře roku 2013, na jaře letošního roku byla kolaudována administrativní budova, v příštím roce bude kolaudována budova, v níž budou umístěny lasery, a po jejich odzkoušení by mělo být celé pracoviště slavnostně uvedeno do provozu na jaře roku 2016. Stavbu realizuje Metrostav a.s.

Beton při výstavbě tohoto moderního vědecké pracoviště samozřejmě hraje hlavní roli. Denně tu proudí autodomíchávače s betonem, který je následně ukládán do nejrozličnějších konstrukcí stavby. Výhradním dodavatelem betonu pro tuto stavbu je společnost TBG Metrostav s. r. o.

Zajistit maximálně rychlou a efektivní dopravu betonu do příslušné konstrukce na staveništi, to již je takříkajíc ten pravý šálek kávy pro společnost TBG Pražské betonpumpy. Ta disponuje nejširší nabídkou čerpadel na českém trhu. Celkem vlastní 26 mobilních čerpadel s dosahem výložníku v rozsahu od 17 m do 58 m. Provozuje i stabilní elektrická popř. dieselová čerpadla betonových směsí. Ta byla v uplynulém období s úspěchem nasazena při realizaci další významné pražské stavby s názvem Quadrio. K dispozici má i tři betonovací věže s dosahem 32 m a 28 m. Dále je zákazníkům k dispozici i deset malých stabilních šnekových čerpadel, s nimiž jsou čerpány značkové produkty Anhyment, Poriment, Cemflow atd. Zde je největším zákazníkem Pražských betonpump společnost TBG Pražské Malty.

Rozhodujícím zákazníkem Pražských betonpump jsou jednotlivé betonárny. Spolupráci s nimi popisuje jednatel firmy pan Lukáš Suchý. V úvodu říká: „Zákazníci většinou zasílají svou objednávku na čerpadlo elektronicky v internetové aplikaci, kde vyplní objednávkový formulář na příslušnou techniku, čas, velikost čerpadla, počet čerpaných kubíků na akci, či další speciální požadavky s přímými kontakty na stavbu i další doplňkové informace. Po přijetí a následném vyřízení objednávky je pomocí SMS informován příslušný řidič a obsluha čerpadla o čase a místě realizované zakázky i o kontaktu na vedení stavby. Objednává se den či dva dny dopředu. Přijaté objednávky tvoří hlavní náplň naší práce.“ Dále dodává. „Samozřejmě se v průběhu dne vyhodnocují i další operativní požadavky či nenadálé situace. Dispečink čerpadel je propojen s dispečinkem automíchačů. Dispečeři čerpadel i vozidel proto přesně vidí, kam jede které vozidlo nebo popřípadě čerpadlo.“

My jsme pracovníky Pražských betonpump zastihli při betonáži stropní desky prvního nadzemního podlaží budovy laserů ELI. Počasí práci přálo a mobilní čerpadlo s dosahem výložníků 48 m za pomocí pracovníků Metrostavu rychle obalovalo výztuž stropní desky betonem. Na beton pro masivní konstrukce stěn a desek, jehož funkcí je zároveň stínění proti ionizujícímu záření, zde byla vznesena řada specifických požadavků. Ty nám popsala technoložka společnosti TBG Metrostav, paní Ing. Milada Mazurová: „Požadovaná pevnost betonu je zde v rozmezí C 30/37 až C 40/50 hodnocená po 90 dnech, s minimální dávkou cementu 300 kg/m3 a max. vodním součinitelem 0,55.

Minimální zaručená objemová hmotnost ve vysušeném stavu nesmí klesnout pod 2 320 kg/m3 podle ČSN EN 12390-7 bez povolené tolerance - 100 kg/m3. Obsah chloridových iontů v betonu nesmí překročit 0,4 % hmotnosti cementu a v záměsové vodě nesmí být více než 500 mg Cl v 1 litru dle TP 124. Dodržen musí být stupeň vlivu na životní prostředí XA1, vzhledem k provedeným chemickým rozborům podzemní vody z vrtů hloubky 4,3 – 7,2 m pod terénem.“

„Beton je určen pro masivní konstrukce o tloušťkách 0,8 – 1,6 m, které jsou ve většině případů vodotěsné, s povoleným max. průsakem 50 mm podle ČSN EN 12390-8.

Do betonu budou přidávána polypropylenová vlákna v dávkách 0,6 – 1,5 kg/m3 a pro zvýšení vodotěsnosti bude aplikována krystalizační těsnící přísada.

Na konstrukci je kladen požadavek na vysokou prostorovou tuhost a omezení vlivu vibrací z okolního prostředí. Beton proto bude mít pro pevnostní třídu C 40/50 minimální hodnotu Ecm = 35 GPa,“ říká Ing. Mazurová a dále doplňuje: „Vzhledem k výše uvedeným požadavkům a z důvodů omezení rizika vzniku trhlin v masivních konstrukcích, má beton netypickou křivku zrnitosti, která značně komplikuje čerpatelnost i při konzistenci 150 – 210 mm sednutí kužele.“

Po dokončení projektu ELI v Dolních Břežanech zde budou realizovány výzkumné a aplikační projekty zahrnující interakci světla s hmotou na intenzitě, která je asi 10 krát větší než současně dosažitelné hodnoty. ELI bude dodávat ultrakrátké laserové pulsy trvající typicky několik femtosekund (10-15 fs) a produkovat výkon až 10 PW.

Vybudování ELI má za cíl přinést nové poznatky potenciálně využitelné v lékařském zobrazování a diagnostice, konstrukci nástrojů pro vývoj a testování nových materiálů, rentgenové optice atd.

ELI bude také velmi atraktivní platforma pro výchovu nové generace doktorandů, vědců a inženýrů. Česká republika se tím stane hostitelskou zemí špičkového mezinárodního výzkumu, což k nám perspektivně přiláká další investice do vyspělých technologií s vysokou přidanou hodnotou.

Ivo Románek

Pražské betonpumpy a doprava s.r.o.
Na Obrátce 635/12, Hloubětín, 198 00 Praha 9
Dispečink čerpadel: 724 040 444
www.betonpumpy.cz