Na žádost Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) provedl Výzkumný ústav pozemního stavitelství (VÚPS) přednormativní výzkum sálavých vlastností povrchů materiálů pro výrobu vnějších a vnitřních prvků stínicí techniky, na jehož základě byla vystavena výzkumná zpráva obsahující naměřené výsledky.

Cílem tohoto přednormativního výzkumu bylo stanovení hodnot sálavých vlastností povrchů materiálů pro výrobu vnějších a vnitřních prvků stínicí techniky budov, to je:
-    směrové spektrální odrazivostí (reflektance) ρΩλ [-],
-    směrové spektrální pohltivostí (absorbance) αΩλ [-], to je též směrové spektrální emisivity εΩλ [-],
-    směrové spektrální propustnosti (transmitance) τΩλ [-].

Bylo prováděno stanovení závislosti směrové spektrální odrazivost ρΩλ [-] na vlnové délce λ [μm] tepelného elektromagnetického záření (sálání) vybraných materiálů pro vnější a vnitřní prvky stínicí techniky, a to za okrajových podmínek typických pro jednotlivá použití, odděleně pro vnitřní prostředí obytných budov a pro vnější prostředí budov ve shodě s ČSN 73 0540-3.
Intervalem vlnových délek λ [μm] byl pro materiály pro vnitřní použití interval od 2 μm do 25 μm, který je typický pro termodynamické povrchové teploty (cca 340 K) zdrojů tepelného ­sálání, kterými jsou v interiérech obytných budov nejčastěji otopná tělesa (desková a článková). Intervalem vlnových délek λ [μm] byl pro výrobky pro venkovní použití interval od 0,8 μm do 2 μm, který je typický pro sluneční záření dopadající na vnější povrchy prvků stínicí techniky – viz ČSN 73 0540-3.
Značení veličin bylo prováděno ve shodě s ČSN 73 0540-1. Okrajové podmínky měření byly voleny ve shodě s ČSN 73 0540-3.

Provedení a vyhodnocení zkoušek
Stanovení sálavých vlastností bylo provedeno pomocí infračervených spektrometrů s Fourierovou transformací a probíhalo za odlišných okrajových podmínek pro vnitřní a vnější prostředí. Materiály pro vnější prvky byly měřeny a vyhodnoceny pro oblast IČ záření (0,2 až 2,3) μm, materiály určené pro vnitřní prvky byly měřeny v rozsahu vlnových délek (2,5 až 16) μm.
Měření probíhala s rozlišením vlnové délky 0,005 μm.

Tam, kde to vzhledem k povaze zkušebního vzorku bylo vhodné, probíhalo stanovení sálavých vlastností odděleně pro rubovou a lícovou stranu zkušebního vzorku. Tato skutečnost je vždy uvedena u jednotlivých zkušebních vzorků v části 6 výzkumné zprávy.

Na zkušební vzorky, u kterých byly stanoveny hodnoty jejich sálavých vlastností, byly kladeny následující požadavky vycházející z použitých zkušebních metod:
-    rovinnost a hladkost povrchu vzorku,
-    nepřítomnost prachu a nečistot na povrchu vzorku,
-    nepřítomnost mechanického poškození vzorku.

Vyhodnocení zkoušek bylo provedeno s využitím vlastní vypracované interní metodiky s využitím SW, který je součástí zkušebních zařízení.

Výsledek měření byl pro každý měřený vzorek zpracován formou tabulky (příklad – viz tabulku) a také grafickou formou (příklad viz graf). Následně bylo pro každý měřený vzorek vystaveno Osvědčení o vlastnostech výrobku.
Zadáním a realizací uvedeného přednormativního výzkumu získalo Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí údaje pro právě připravovanou revizi normy ČSN 73 0540-3, která by měla být provedena během letošního roku.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí
www.svst.cz

Den stínicí techniky - 16. květen 2014
Svátek žaluzií, rolet, markýz, plisé, baldachýnů, japonských stěn, screenů a slunolamů

Seznamte se s novinkami v oboru stínění u našich členů v různých regionech České republiky.
Připraveny jsou např.:
„    akční slevy,
„    prodloužená pracovní doba,
„    dny otevřených dveří,
„    exkurze,
„    soutěž.

Centrální aktivita sdružení:
„    16. května přednáška v rámci výuky na Střední odborné škole stavební a zahradnické v Praze 9 a
„    po celý květen tamtéž výstava fotografií realizací stínicí techniky a vzorků stínicích prvků.

Bližší informace o aktivitách v jednotlivých regionech naleznete na www.svst.cz/aktuality.