Pro Magnacor je typická zdvojená struktura stěn trubek i tvarovek, které mají při zachování vysoké kruhové tuhosti 8 kN/m2 nižší hmotnost ve srovnání s prvky z PVC.

Společnosti Magnaplast i Gebr. Osten­dorf - OSMA zpracování plastu s.r.o. (­OSMA) jsou součástí nadnárodního koncernu Ostendorf Kunststoffe GmbH & Co. KG. Česká ­OSMA, která má ve výrobním sortimentu kanalizační trubky a tvarovky z polypropyle­nu a PVC, nabízí nyní pod značkou Mag­nacor v České republice nové kanalizační trubky se zdvojenou stěnou z poly­­propylenu.

Systém Magnacor
Odpadní systém Magnacor slouží pro stavby s beztlakou kombinovanou sani­tární technikou a sítí pro dešťovou vodu. Používá se pro běžný domovní odpad a pro odvodnění silnic a dálnic. Díky vynikajícím vlastnostem je možno ­Mag­nacor použít také u potrubí pro průmys­lový odpad o vysoké teplotě.

 

Polypropylenová kanalizační trubka se zdvojenou stěnou systému Magnacor v řezu.
Kanalizační trubka se zdvojenou stěnou systému Magnacor v řezu.

 

Přednosti polypropylenu
Uvádí se (viz např. Wikipedie), že polypropylen (PP) má lepší fyzikálněche­mické vlastnosti než příbuzný polyety­len. PP vyniká velmi dobrou chemickou a mechanickou odolností. Má velmi nízkou hustotou - všechny prvky jsou tedy velmi lehké, což usnadňuje práci. Výborné vlastnosti jsou dány tím, že je použit izotaktický polypropylen, který má všechny metylové skupiny po jedné straně polymerního řetězce. Ten tak nabývá tvaru závitnice a vytváří pevné a tuhé polymerní krystaly. Někdy se uvádí křehkost PP při nízkých teplotách. Tuto nevýhodu odstra­ňuje tzv. blokový kopolymer polypropy­lenu (PPC), který má nejméně 5× vyšší rázovou houževnatost (odolnost proti proražení) než polypropylen v základní formě (homopolymer - PPH). Navíc si tuto houževnatost zachovává i při velmi nízkých teplotách až do -35 °C.

Základní údaje o systému Magnacor
Kanalizační trubky a tvarovky Magnacor pro domovní a venkovní kanalizaci jsou vyráběny s průměrem od 200 do 600 mm, v délkách 3 a 6 m a v pevnostní třídě SN8, tady s kruhovou tuhostí 8 kN/m2.
Při výrobě je použit blokový kopolymer PPC, který se zpracovává lisováním v sou­ladu s požadavky normy EN 13476-3. Stě­ny trubek i tvarovek jsou zdvojené, vnitřní trubka je hladká, vnější zvlněná (viz obr. 1). Toto řešení zajistí nízkou hmotnost tru­bek a v důsledku toho jejich podstatně snazší přepravu a spouštění do výkopu.

 

Kanalizační trubka se zdvojenou stěnou systému Magnacor v řezu.
Kanalizační trubka se zdvojenou stěnou systému Magnacor v řezu.

 

Hlavní přednosti systému jsou:
- Vysoká kruhová tuhost
- Nízká hmotnost potrubí
- Vysoká chemická odolnost vůči protékajícímu odpadu s pH od 2 do 12 (podle normy ISO/TR 10358)
- Vysoká teplotní odolnost (max. 60 °C při trvalém působení tekoucího odpadu, 95 °C při krátkodobém)
- Vysoká mechanická odolnost při teplotách pod bodem mrazu až do -20 °C
- Vysoká kvalita výroby
- Snadná pokládka, vysoká těsnost spojů
- Možnost snadného napojení na odpadní systém z hladkých trubek
- Možnost libovolně krátit trubky a spojovat je s pomocí širokého výběru tvarovek
- Odolnost systému proti chemické a biologické korozi

Hladký vnitřní povrch trubek zajišťuje minimální odpor protékajícímu odpa­du, eliminuje usazování biologických látek a zaručuje tak neměnný hydraulický odpor.
Trubky a tvarovky Magnacor jsou vyráběny v barvě RAL8004, tmavá hně­dočervená u vnějších stěn a světlá šedá uvnitř.

Spojování
Systém Magnacor lze snadno spojo­vat jak se systémy hladkých KG trubek (výrobce ­OSMA) pro venkovní kanaliza­ci, tak s SC systémem odpadních šachet od společnosti Gebr. Osten­dorf - OSMA zpracování plastu s.r.o. pomo­cí odpovídajících tvarovek. Pro utěsňo­vání spár se používá elastické těsnění, které je upevněno v předposlední drážce trubky. Před spojením je nutné těsnění i vnitřní části hrdla zbavit nečistot. Pro snazší spojení je možné těsnění proma­zat mazivem.
V případě potřeby může být trubka zkrácena mechanicky nebo pomocí pily na plastové potrubí. Řez musí být prove­den v zářezu kolmo k ose trubky. Před dalším použitím musí být stěny důkladně očištěny od pilin. Trubka by měla být uložena hrdlem směrem dolů, tzn. opač­ným směrem, než je směr odpadního proudu.