Nabídku vystavovatelů doplní doprovodný program výstavy a odborná poradenská centra. Doprovodný program veletrhu představí jak tradiční problematiku financování protipovodňových opatření nebo  dopady nové legislativy na obor vodního hospodářství, tak se zaměří i na hlavní témata výstavy tj.“ hospodaření s vodou“ a „inovace ve vodním hospodářství“.

Vsakování srážkových vod – téma i pro stavaře
„Ve velké novele vodního zákona s vazbou na stavební zákon je stanovena povinnost zajistit u nových staveb nakládání se srážkovými vodami formou vsakování. Dosavadní praxe, tj. řešení odtoku srážkových vod do kanalizace, bude u novostaveb možná pouze ve výjimečných případech“, uvádí Ing. Miloslava Melounová, ředitelka SOVAK ČR. Proč je to tak důležité?

Velké množství srážkových vod je odvedeno do vodních toků dříve, než se stihnou vsáknout. „Česká republika je tzv. „střechou Evropy“, ze které velké množství srážkových vod odvádí vodní toky velmi rychle mimo území naší republiky. Tento fakt následně významně ovlivňuje zásobu podzemních vod na našem území, což má přímou souvislost i se zásobami pitné vody pro obyvatelstvo“, dodává ředitelka Melounová.

Rozvoj infrastruktury ve městech a obcích a  vznik dalších nových zpevněných povrchů znemožňuje přirozené vsakování srážkových vod, které se většinou odvádí do kanalizace. Tím se neustále zvyšuje množství odváděných odpadních vod do kanalizací a  tím i  potřeba zvýšení kapacity  přetížených kanalizačních sítí především v době intenzivních srážek. Rozšíření kapacity kanalizačních stok představuje značné finanční náklady. Vlastníci a provozovatelé vodohospodářské infrastruktury proto podporují přirozené vsakování srážkových vod.

Druhá etapa plánování přinese dotační prostředky menším obcím a zakázky pro dodavatele

„Nyní se dočerpávají dotační programy z první etapy plánování a zároveň se připravuje etapa další. Druhá etapa bude zaměřena na dotační prostředky pro obce pod 2000 obyvatel. Významným hlediskem při posuzování žádostí bude nejen schopnost obce realizovat svůj záměr, ale i schopnost dále jej provozovat. Tzn. nejde  jen o vybudování nové čistírny odpadních vod, ale i o dostatečnou ekonomickou sílu obce v budoucnu ji provozovat a hradit s tím spojené náklady. Alternativou, někdy ekonomicky výhodnější, může být dohoda několika obcí a zřízení jedné společné čistírny odpadních vod“, řekla Ing. Miloslava Melounová, ředitelka SOVAK ČR.

Ministerstvo zemědělství představí program rozvoje venkova
Jedním z témat doprovodného programu bude i podrobné představení možnosti podpory vodohospodářské infrastruktury na venkově, o tom kolik peněz bylo na tuto oblast z rozpočtu programu rozvoje venkova vynaloženo a jak úspěšní byli žadatelé.

V současné době Ministerstvo zemědělství pracuje na budoucí podobě Programu rozvoje venkova pro období 2014 – 2020. Vzhledem k nižšímu rozpočtu, než je v současném období, se vyskytly obavy, zda nebude nutné podpory pro vodohospodářskou infrastrukturu určitým způsobem omezit. Ministerstvo zemědělství však bojuje za jejich dofinancování z jiných zdrojů, zejména na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV. Momentálně se intenzivně jedná s Ministerstvem životního prostředí o konkrétním nastavení těchto podpor do budoucna. Další prioritou Ministerstva zemědělství je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví se zaměřením na lepší hospodaření s vodou. Zemědělcům a vlastníkům lesů bude moci být poskytována podpora s cílem kompenzace zvláštního režimu hospodaření (tj. nad rámec příslušných závazných norem), které vyplývá z Vodní rámcové směrnice. Podle nového návrhu bude možné v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) podporovat i investiční projekty. Například podle čl. 18 týkající se investic do infrastruktury související s vodním hospodářstvím, nebo podle čl. 25 obnovu lesnického potenciálu po povodních a zavádění preventivních opatření před přírodními katastrofami.

Inovace ve vodním hospodářství posilují konkurenceschopnost českých firem
Inovace se ubírají hned několika důležitými směry: „V současné době existuje několik základních směrů, kterými se ubírají inovace v oboru vodního hospodářství. Jedním z nich jsou měnící se materiály, a to především z hlediska ochrany proti korozi. Dále pak nastupují nové technologie na úpravu pitné vody, které zajišťují stále se zvyšující kvalitu pitné vody pro spotřebitele. Životní prostření a snížení znečištění toků závisí na kvalitě čištění odpadních vod, další směr inovací ve vodním hospodářství se zaměřuje právě na nové technologie čištění odpadních vod především pro menší obce. Konkrétně pak především pro malé čistírny odpadních vod pro aglomerace do 2 000 ekvivalentních obyvatel“, řekla Ing. Miloslava Melounová, ředitelka SOVAK ČR. Stranou pozornosti nezůstává ani problematika rekonstrukcí inženýrských sítí a eliminace jejich dopadů na obyvatelstvo a životní prostředí, kde velkou roli hraje technologický pokrok v podobě bezvýkopových technologií.