Co říkají směrnice o střechách s velkým sklonem
Směrnice FLL*, přesněji německá "Směrnice pro projektování, provádění a údržbu zelených střech", se ozeleňováním střech s velkým sklonem zabývá v několika bodech:
- Od sklonu 3° je nutné fixovat hydroizolaci proti sjíždění.
- Střechy do 15° nevyžadují zpravidla žádnou konstrukci k zajištění proti sesouvání vrstev.
- Od 30° nabývá technické řešení silně na významu. Je nutný také samostatný statický výpočet. Mezi podpůrnou konstrukcí proti sesuvu a hydroizolací nesmí vznikat napětí.
- Je třeba brát ohled na správné oddrenážování a řešení oblasti u okapu.
- Možná konstrukční řešení zajištění proti sesuvu: Smyčkové rohože, protiskluzové prahy a tkaniny. Výslovně nevhodné z dlouhodobého hlediska jsou prahy ze dřeva - v krátké době podlehnou hnilobě a přestanou plnit svoji původní funkci.
- Je třeba použít vegetační substrát se stabilní strukturou a o takovém zrnitostním složení, kdy jednotlivá zrna převážně malé a střední frakce do sebe vzájemně dobře zapadají a obsahují pouze omezený podíl vyplavitelných součástí.
- Je nutné podniknout zvláštní opatření na ochranu proti erozi: hydroosev nebo předpěstované vegetační rohože.

Na rozdíl od plochých střech nebo střech s mírným sklonem je nutné si při projektování a realizaci šikmých střech uvědomit následující skutečnosti:
- Sluneční osvit se výrazně liší podle orientace střechy ke světovým stranám.
- Větší a rychlejší odtok vody v souvrství a po povrchu může způsobovat jednak erozi, jednak vysychání.
- Náchylnost vrstev ke sjíždění, především substrátu, a tedy nutnost opatření k zabezpečení proti sesuvu.
- Statické posouzení okapní oblasti, na kterou může působit tlak souvrství.
- Aby nedocházelo k erozi, je nutné založit vegetaci, která se na stanovišti rychle etabluje.
- Je třeba dbát na bezpečnost práce a pochůznost pro personál údržby

Potenciální slabá místa ozeleňování šikmých střech
Ozeleňování střešních ploch s velkým sklonem pomocí různých systémů a konstrukčních řešení je možné za předpokladu dostatečných zkušeností v projektování a realizaci. Přesto bylo v rámci průzkumu na 50 posuzovaných střechách zjištěno 54 nedostatků, přičemž ve 42 případech z celkového počtu byly zřejmé známky poškození erozí.
Pojem "eroze" zahrnuje různé erozní vlivy působící na substrát a vegetační rohože, bodovou erozi v exponovaných oblastech, erozi v polích protiskluzového roštu, případně sjíždění celého souvrství. Příčiny eroze mohou být různé: Poruchy, nedostatečné pokrytí a holá místa ve vegetačním porostu, především při výsadbě a výsevu, nedostatečné prokořenění vegetačních rohoží, vliv přebytečné vody a vody ze sousedních neozeleněných ploch, působení větru v oblasti hřebene a nároží, pošlapání a poškození při neopatrné údržbě, nedostatečná údržba.

Příklady řešení
Při ozeleňování šikmých střech je obzvláště důležité spolehlivé a trvalé zajištění proti sesuvu a rychle se vyvíjející vegetace založená formou předpěstovaných vegetačních rohoží / koberců. Firma Opti­green má pro šikmé střechy osvědčená řešení. Systém T (německy "Träger und Schwelle") je tvořený roštem z plastových profilů ve tvaru T, kterým se přenáší zatížení do okapní oblasti. Systém N (německy "Netz und Schwelle") je tvořený plastovou sítí a obloukovými prahy, které se do ní zavěšují. Síť roznáší zatížení přes hřeben střechy do plochy.

Systém Optigreen T ("Nosníky a prahy"):
U tohoto systému se plastové nosníky opírají o staticky dostatečně nadimenzovaný okapní hranol. Výpočet smykových sil působících na okapní část je bezpodmínečně nutné provést již ve fázi projektu. U extenzívního ozelenění s výškou souvrství 8 cm, sklonem 25° a délkou spádnice 10 m od hřebene k okapu působí na okapní hranol zatížení 8,5 kN/m.
Do nosníků kladených po spádnici se vkládají vodorovné prahy ve vzdálenostech, které odpovídají sklonu střechy a skladbě souvrství. Takto vytvořený protiskluzový rošt se vyplní extenzívním substrátem, na který se kladou předpěstované vegetační rohože.

Systém Optigreen N ("Síť a prahy"):
Tento systém se používá například pro valené a klenuté střechy a je tvořen pevnou netlející sítí rozprostřenou na plochu střechy rovnoměrně přes hřeben. Do sítě se zavěšují speciální protiskluzové prahy. Vzdálenost prahů se řídí podle sklonu střechy. Následuje opět extenzívní substrát a předpěstovaná vegetační rohož.
Samozřejmě je důležitá pravidelná a odborná údržba. Ihned po položení vegetačních rohoží je nutné řádné a vydatné zavlažení. V následujících týdnech je nutné dbát na to, aby souvrství nevyschlo. Rostliny se musí rychle uchytit a řádně prokořenit do celého souvrství. V následném období údržby je nutné pravidelné přihnojování, sečení a doplňování vegetace v místech případných výpadků.

Shrnutí
Ozeleněná šikmá střecha dává budově zvláštní estetickou hodnotu. Aby tato hodnota byla trvalá, je nutné na projektu i v realizaci spolupracovat se zkušenými odborníky. Za těchto předpokladů je možné realizovat trvale funkční šikmé a strmé zelené střechy v různých variantách, opakovaně osvědčených v praxi.