Po počátečních administrativních průtazích se akce skutečně rozběhla a s jejím přispěním se podařilo revitalizovat řadu rodinných i bytových domů. Největší poptávka přitom byla hlavně po výměně nevyhovujících oken, zateplení objektů, instalaci solárních systémů pro ohřev teplé užitkové vody a nasazení tepelných čerpadel.

S odstupem času lze průběh této akce hodnotit jednoznačně pozitivně.  Opatření ušetřila lidem nejen nemalé finanční prostředky, ale také tisíce m3 fosilních paliv a tím i škodlivých emisí CO2 vypouštěných do ovzduší.

Druhým, velmi příznivým efektem, pak bylo ekonomické nastartování malých a středních firem, kterým Zelená úsporám přinesla solidní náplň práce i prosperitu.

Je proto jen dobře, že se v posledních dnech objevila zpráva, která ústy ministra životního prostředí Tomáše Chalupy  slibuje pokračování tohoto dotačního programu od srpna příštího roku. Odhaduje se, že program by mohl disponovat prostředky v celkové výši až 38 mld. Kč. To je téměř dvojnásobek částky, kterou měl k dispozici k realizaci své první etapy.

Do programu se mohou hlásit jak domácnosti, tak i veřejné instituce. Zdá se však, že všechny prostředky nebudou využity jako dotace, ale část jich bude poskytnuta ve formě zvýhodněných - levných úvěrů.

A jak postupovat při podání žádosti  o dotaci ?

Nejdříve je nutné najít odborníka, který Vám zpracuje projekt a tzv. energetické hodnocení  a vyplní technický list žádosti. V minulosti šlo požádat i o podporu na vypracování projektové dokumentace až do výše 20 tis. Kč. Uvidíme, jak to bude nyní.

Vámi vybranou investici pak může provést pouze firma, která je zařazena na seznamu Odborných dodavatelů programu a to pouze z výrobků, které jsou zaregistrovány na seznamu výrobků a technologií pro účely programu zelená úsporám.

Nejdříve je nutné vyplnit žádost o podporu na krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR. Formulář byl k dispozici i na webových stránkách programu www.zelenausporam.cz .

S vyplněným formulářem je pak nutné vrátit se na krajské pracoviště fondu, které Vás zhruba po čtrnácti dnech vyzve, abyste si dokumenty vyzvedli. Pokud najde chyby, vyzve Vás k jejich odstranění. K posouzeným dokumentům přidáte vyplněnou žádost včetně ostatních požadovaných příloh a předáte je pracovníkovi ve vybrané bance, čímž se podání žádosti završí.

Přibližně do dalších deseti týdnů obdržíte vyrozumění o poskytnutí podpory a její výši. Pokud veškeré práce proběhnou v souladu s projektem, neměl by být důvod, proč nezískat plnou dotaci.

Po dokončení investiční akce zajděte do SFŽP, kde se prokážete vyrozuměním o poskytnutí podpory, předložíte faktury s tzv. položkovým rozpočtem a potvrzením o jejich zaplacení a doložíte, že realizace projektu byla dokončena. Jak? Předložíte buď kolaudační souhlas, nebo oznámení o užívání stavby, nebo předávací protokol, anebo protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu.

Za další čtyři týdny Vám bude doručena smlouva ve třech vyhotoveních. Smlouvy je pak nutné podepsat a alespoň jeden exemplář nechat ověřit notářem.  Dvě kopie smlouvy, z nichž jedna bude ověřena notářsky, je pak nutné zaslat Státnímu fondu životního prostředí. Podpora pak bývala většinou do měsíce převáděna na Váš účet, jehož číslo musí být uvedeno na žádosti.

Věřme, že tato již zaběhnutá pravidla se nebudou příliš měnit.

Ivo Románek