Profesionální přístup a kvalita služeb je garantována odbornou kvalifikací pracovníků s dlouholetou praxí v oboru, kteří také poskytují konzultační a poradenskou činnost.

Od 1. července 2007 byla v souladu s rozhodnutím akcionáře centrální údržba vyčleněna z Pražských vodovodů a kanalizací a.s. (PVK) a byla začleněna do společnosti Česká voda – Czech Water, a.s., která je součástí skupiny VEOLIA VODA. Výkonným ředitelem společnosti se stal Bc. Pavel Hruška, se kterým jsem se nedávno setkal a měl možnost pohovořit o tom, co nového se ve společnosti událo od posledního setkání. A zdá se, že společnost vyvíjí další aktivity, které mohou být přínosem nejen pro zákazníky ve skupině VEOLIA VODA, ale také pro zákazníky ostatní. Postřehy z našeho rozhovoru vám přinášíme právě teď.

Vážený pane řediteli, co nového se událo za poslední dva roky od našeho setkání ve vaší společnosti?

Dva roky je poměrně dlouhá doba a myslím, že úkolem manažerů je nejenom zajistit chod společnosti, ale i zajistit její rozvoj.
Od našeho posledního setkání jsme naše portfolio služeb rozšířili o poskytování dopravních a mechanizačních služeb a to nejenom pro společnosti ve skupině ale i pro tzv. „třetí osoby“, čili vrhli jsme se i na externí trh. Je to poměrně specifická záležitost, neboť kromě běžné dopravy zajišťujeme manipulaci s odpady, dovoz pitné a užitkové vody, vývozy komunální odpadní vody a kalů.

Jelikož jsme společnost, která se staví odpovědně k principům udržitelného rozvoje a životnímu prostředí, tak kromě certifikace v oblasti norem ISO 14000, již dlouhodobě máme, připravujeme a realizujeme projekty jak z oblasti obnovitelných zdrojů energie, tak projekty výrazně snižující její spotřebu. Je to například fotovoltaická elektrárna na vodárenském objektu, kde se vyrobená energie přímo spotřebuje pro čerpání vody do vodárenského systému. V oblasti snižování spotřeby jsme realizovali systém osvětlení technologií LED, kde jsme kromě snížení spotřeby o cca 85 % výrazně přispěli k bezpečnosti osvětlení, neboť jsme přešli v napájení systému na bezpečné napětí, což tento způsob osvětlení jako jediný umožňuje. Tyto projekty jsou jednoznačně opakovatelné a již máme připravené další obdobné projekty k realizaci.

Jako výrazně rozvojovou vidím činnost, kterou zajišťujeme společně s Pražskými vodovody a kanalizacemi a.s. pro elektrárenskou společnost ČEZ. Získali jsme v tendru možnost zajistit činnosti oprav a údržby na tzv. „Logickém celku vodní a kalové hospodářství“ na klasických tepelných elektrárnách.

O jaké činnosti se jedná? Mohl byste je našim čtenářům přiblížit?

V rámci společnosti ČEZ byly v elektrárnách stanoveny tzv. logické celky, což prezentuje souhrn zařízení tvořící jeden ohraničený soubor zajišťující specifický proces. Je to například kotelna – strojovna – zauhlování a jeden z těchto celků je vodní a kalové hospodářství. A právě na tomto celku zajišťujeme jak činnosti preventivní a plánované údržby, tak i havarijní opravy. Jedná se o komplexní činnost zahrnující jak odbornou technickou stránku, spočívající v plánování údržby, nacházení optimálních postupů a rozsahu údržby, tak i vlastní realizaci.

Zkvalitnili jste a rozšířili technický personál v souvislosti s větším portfoliem poskytovaných služeb?

Ano, bylo to jednoznačnou nutností. V rámci projektu „ČEZ“ jsme pečlivým výběrem získali kvalitní personál, který je alokován přímo na jednotlivých elektrárnách. Musím podotknout, že pro tuto činnost máme centrální malý ale výkonný tým, jenž zajišťuje nejen podporu pro jednotlivé techniky, ale také připravuje veškeré potřebné podklady a realizuje společné činnosti ve vztahu k ČEZ.

Abych se vrátil ještě k vodárenství a k tomu, co je nám vlastní, činnostem údržby a dodávek staveb pro vodní hospodářství. Od našeho posledního setkání došlo k výraznému nárůstu hlavně dodávek na externím trhu a tomu jsme se museli přizpůsobit. Rozšířili jsme v technické části počet techniků tak, abychom byli schopni zpracovat zvýšené množství nabídek a případných dodávek. Naše portfolio je opravdu široké – od stavebních přes elektrostrojně - technologické dodávky až po komplexní systémy automatického řízení technologických procesů, kde jsme nedávno dokončili rozsáhlou rekonstrukci řídicího systému na úpravně vody v Podolí.

Jak je to s dalšími službami, které poskytujete? Např. zajištění dopravních a mechanizačních služeb.

O struktuře dopravních a mechanizačních služeb jsem hovořil již na začátku, jen bych doplnil, že disponujeme cca 850 vozidly, což vyžaduje opravdu dobrou organizaci a řízení této činnosti. Provozujeme i různá speciální zařízení, například plovoucí „bagr“, což je plovoucí ponton, který je speciálně vystrojen tak, že umí čerpat různé druhy kalů a bahna z lagun a rybníků, dokáže je dopravit na břeh a tam je umíme na speciálním dekanteru odvodnit. Musím však doplnit, že je to poměrně investičně náročné zařízení, které však přináší podstatně vyšší kvalitu obsluhy a tím i poskytované služby.

Vlastníte tedy speciální zařízení na těžení kalu. Kde je využíváno? Poskytujete služby i mimo skupinu ­VEOLIA VODA?

Přednostně je využíváno na úpravně pitné vody Želivka pro těžbu a odvodnění úpravárenských kalů. Poskytujeme tuto činnost v podstatě komukoli, pokud je to technicky možné. Řešili jsme různé problémy tohoto charakteru i na dolech a elektrárnách.

Jaký rozvoj ve společnosti vidíte v současné době ve srovnání s minulými léty?

V současné době realizujeme, dle mého názoru, jeden z významných rozvojových projektů, jenž rozšíří portfolio společnosti o specifickou strojní výrobu zařízení pro vodní hospodářství a zvýší její konkurenceschopnost na trhu technologických dodávek.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jaroslav Pospíšil

Česká voda – Czech Water, a.s.
Ke Kablu 1/971, 102 00  Praha 10
tel.: +420 272 172 103
e-mail: info@cvcw.cz , www.cvcw.cz