V roce 2009 poprvé prodiskutovali majitelé firmy EUROBETON MABA s.r.o. (Kirchdorfer Industriegruppe a Ing. Pavel Bureš) rozšíření výrobních kapacit závodu ve Chvaleticích. Na podzim roku 2009 byla zahájena I. etapa pod názvem „Rekonstrukce výrobního areálu EUROBETON MABA s.r.o.“. Jednalo se o rekonstrukci a přístavbu stávající výrobní haly a rozšíření venkovních technologických a skladových ploch včetně objízdných komunikací. Přístavbou ke staré hale se podařilo zvětšit výrobní plochy stávajících výrob a byly rozšířeny venkovní plochy o cca 20 000 m2 vyasfaltovaných skladových prostor. Celkově byly provedeny zemní práce odtěžení v objemu 100 000 m3. Zemina byla částečně přemístěna a částečně použita v konstrukčních násypech. Bylo překonáno celkové nepříznivé převýšení více než 12 - 14 výškových metrů a vznikly nové plochy o rozloze 25 000 m2. V lednu 2011 byla souběžně zahájena II. etapa pod názvem „Inovace výrobního programu a výrobních postupů“. Základem této etapy bylo přemístění dvoulodní výrobní haly včetně 4 mostových jeřábů (3,2 až 20 t) z Tullnu v Rakousku do Chvaletic. Dalším krokem bylo zahájení výstavby nového mísícího centra (2 nové míchačky HAARUP à 1,5 m3, 2 nové dopravníky betonu k vibrolisu v nové hale), včetně zimního opatření (vytápění surovin, ohřev teplé vody pro obě míchačky a vytápěná věž). Následoval nový systém dopravy betonu do nové a stávající výrobní haly (podvěsná drážka se dvěma přepravními vozíky od firmy KÜBAT). Další investicí bylo pořízení strojního zařízení na výrobu velkorozměrových skruží MAGIC 2500 od firmy Schlüsselbauer, robotické zařízení (robot KUKA) na tvarovaní polystyrenových kynet a vložek pro výrobu šachtových den s možností použití stacionárních vibrolisovaných zařízení, nebo s použitím samozhutnitelných betonů ve specializovaných formách (jedná se o stejný způsob výroby jako např. Perfect, Capitan apod.) a stroje ROHMA na výrobu slabostěnných skruží DN 800 a DN 1000. Navíc bylo v nové hale vytvořeno pracoviště na výrobu velkorozměrových kruhových nádrží DN 1500, DN 2000, DN 2500 a to včetně speciálních forem. První etapa byla ukončena kolaudací na podzim roku 2011. Druhá etapa byla v rekordně krátké době uvedena do zkušebního provozu na konci roku 2011 s tím, že první výrobky z MAGIC 2500 se podařilo realizovat již v lednu 2012. Kolaudace II. etapy je stanovená na počátek června 2012.

Hlavní cíle investice:
•    Navýšení obratu v letech 2012 až 2014 cca o 100 % oproti minulým letům.
•    Rozšíření sortimentu výroby o nové produkty (právě uvádíme na český trh produkty pro odvodnění dešťových vod a případně jejich vsakování).
•    Nový systém výroby moderních kompaktních šachtových den.
•    Výroba velkorozměrových nádrží na splaškové vody.
•    Výroba slabostěnných skruží DN 800, DN 1000 (síla stěny 7 – 8 cm).
•    Rozšíření pracovních míst o 8 pracovníků.
Dokončením této investice se podařilo rozšířit výrobkový sortiment kruhových prvků, které nově rozdělujeme na prvky pro odvádění, zachycování (retence) nebo zasakování dešťových vod. Druhá již tradičně vyráběná výrobková struktura slouží především k odvádění splaškových vod. Jedná se o komplexní dodávky betonových a železobetonových výrobků pro kanalizační sítě. U této investice byl důraz kladen na výrobu moderních kompaktních šachtových den.

Popis výrobní technologie kompaktních šachtových den EUROBETON MABA

Výrobní technologie kompaktních šachtových den Eurobeton pracuje na bázi vkládání polystyrenových dílů do formy vibrolisu, případně do předem připravených forem pro následné zalití samozhutnitelným betonem. Srdcem celé technologie je počítačem řízené 3D studio, které automaticky řídí vlastní frézování kynety i vložek, které provádí robot Kuka (viz obr. nahoře).
Požadavek projektanta, respektive investora, je vložen do počítače a ten již sám navrhne nejlepší modulární řešení.
Vlastním produktem je kompaktní šachtové dno. Je třeba zdůraznit jeho výrobu jedním výrobním taktem. Šachtové dno je zavibrováno nebo odlito jako jeden kus včetně kynety, úhlování a vstupů na jednotlivé typy potrubí. Tím je garantován požadavek investorů na kvalitu šachtového dna ve všech jeho částech - skeletu, nástupnici nebo žlabu.

Hlavní výhody našeho řešení jsou především:
•    Kompaktní šachtové dno Eurobeton je vyrobené z jednoho druhu betonu s minimální krychelnou pevností 50 MPa u typu vibrolisovaných den, při použití zavlhlých  betonových směsí dle EN, nebo jsou k výrobě použity lehce zhutnitelné betony, kde je krychelná pevnost minimálně 40 MPa.
•    Při spádech potrubí nad 2 % včetně umožňuje náš systém vyklonění celé kynety ve směru toku, včetně vložek.
•    Při frézování dalších vstupů je výhodou zaoblení kynety v místě soutoku, čímž eliminujeme ostré hrany v tomto připojení, což je výhodou oproti ostatním systémům, které jsou nyní na trhu.
•    Šachtová dna v plné míře splňují požadavky národních norem ČSN EN 1917 a současně splňují požadavky technicko - kvalitativních podmínek Ředitelství silnic a dálnic.
•    Úhlování dle požadavku projektanta je odstupňováno po 1 stupni.
•    Dle požadavků objednatele lze vyrobit nadstandardní šachtová dna splňující  parametry odolnosti XF4, XA2 aj.
•    Beton oproti materiálům jako je  PVC, PP nebo sklolaminát je nejsnáze recyklovatelný.
•    Při výrobě šachtových den Eurobeton se používá plně recyklovatelný polystyren. Veškerý odpad vzniklý výrobou šachtových den je určený k dalšímu zpracování.
•    Šachtová dna nemusí mít vnitřní ochranný nátěr, jelikož jejich pevnost je stejně vysoká ve všech částech výrobku. Tímto se eliminuje obrus betonu v průtokové části (nedochází k vymílání betonu ve ­žlábku).

Šachtové jímky – nádrže pro dešťové vody a vsakovací nádrže EUROBETON

Společnost EUROBETON MABA s.r.o. vyrábí od ledna 2012 velkoobjemové nádrže o průměrech DN 1500, DN 2000, DN 2500, které jsou určené pro akumulaci, retenci a případně i vsakování dešťových vod.
Dešťové vody je nutno odvádět ze střech i všech zpevněných ploch, záleží však na charakteru znečištění těchto ploch a na místních podmínkách, zda je nutno vody odvádět do vodních toků, či zda lze tyto vody využít nebo zasakovat na vlastním pozemku.

Své uplatnění nachází tyto nádrže především u nové výstavby rodinných domů. Zde lze nashromážděné dešťové vody využít pro některé činnosti v domácnosti a zejména k zavlažení zahrady.

U rozlehlých parkovišť, venkovních skladových ploch, nebo při sběru dešťových vod u developerských projektů se sestavují tyto nádrže do série. Jsou propojeny u dna do systému spojených nádob. První nádrž je však vybavena sedimentačním prostorem pro usazení písku i jemnějších kalových částic a případně má odtok vybaven nornou stěnou (či obdobně fungujícím zařízením) k zachycení plovoucích předmětů a ropných produktů. Takto je snížena rychlost zanášení a znečištění celého systému, koncentrací znečištění v první nádrži je dána možností znečištění sledovat a periodicky včas odstraňovat  s využitím příslušné techniky či odborné firmy. V poslední šachtě bývá zabudováno regulační zařízení (např. vírový ventil) garantující regulovaný odtok dle požadavku vodoprávního úřadu či správce recipientu.

Vlastní sestavení probíhá na zhutněné štěrkopískové lože. První 2 nádrže (čistící a následná nádrž) je vhodné přibetonovat a vytvořit souvislou desku, tak aby se eliminovaly objemové rozdíly těchto nádrží.

Výhodou těchto nádrží je možnost jejich sestavení přímo na stavbě a jejich uložení až do hloubky 6 m bez dalšího statického výpočtu. Tato hloubka zaručuje například při použití průměru DN 2500 zadržet více než 20 tis. litrů dešťové vody.
V lokalitách s vysokým kolísáním hladiny spodních vod je výhodou oproti plastovým nádržím rychlejší a efektivnější montáž, ekologický materiál bez ropné zátěže.

Technologický postup a zaškolení stavebních firem provádí společnost Eurobeton Maba vždy na každé stavbě.
U vsakovacích nádrží je novinkou perforování skruží otvory o průměru 6 cm, čímž se zvyšuje „vsakovací kapacita“, neboť v minulosti se vsakovalo pouze dnem. Jsou používány jako podzemní vsakovací zařízení, nebo jako samostatné vsakovací šachty.

Vsakovací šachta je podzemní vsakovací zařízení vytvořené zpravidla ze skruží, u kterého hloubka převažuje nad půdorysnými rozměry. Srážkovou vodu je třeba přivést svislým potrubím ke dnu šachty. V horní části musí být svislé potrubí opatřeno otevřeným svislým hrdlem pro odvod vzduchu pro případ zaplnění vsakovací šachty (svislého potrubí) vodou.
Tímto výrobkem vycházíme vstříc novým trendům v hospodaření s dešťovými vodami, které požaduje  „velká novela“ Vodního zákona (č. 150/2010 Sb) a dále rozpracovávají  ČSN 759010 Vsakovací zařízení srážkových vod, TNV 759011 Hospodaření se srážkovými vodami (ve schvalovacím řízení) a ČSN 75 6780 Využití šedých a dešťových vod (v přípravě).

EUROBETON MAbA Chvaletice
K Elektrárně 459, 533 12 Chvaletice
Tel.: 466 985 014, Fax: 466 985 872
Mobil: 724 279 082
E-mail: obchod@eurobeton.cz , www.eurobeton.cz

EUROBETON MAbA Luhov
471 27 Stráž pod Ralskem
Tel.: 487 525 685 , Fax: 487 525 685
Mobil: 724 704 580
E-mail: trnka@eurobeton.cz