V loňském roce došlo v ČR k růstu spotřeby EPS na rekordních 56 900 tun, což představuje růst 13,8 % proti roku 2009 a překročení spotřeby v dosud nejlepším roce 2008 o 3,3 %. „Letošní hodnoty ukazují, že loňský rok bude opět překonán a skončíme těsně pod 60 000 tunami zpracovaného EPS,“ uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

V porovnání s ostatními zeměmi Evropy zaujímá Česká republika 6. místo před lidnatějšími zeměmi, jako je Španělsko, Velká Británie a Rumunsko. Nejlépe je na tom v meziročním srovnání nečlen EU 27 – Turecko s více než čtvrtinových nárůstem. Z členů EU vykazují nejvyšší nárůst spotřeby Francie, Polsko, Rakousko a Německo. Naopak nejmenší spotřebu zaznamenaly Řecko, Maďarsko, Itálie a Španělsko.

Stále máme co dohánět

Podle dostupných informací bylo loni nově zatepleno o 8 % více budov než rok předtím a zateplilo se 16,5 milionů metrů čtverečních domovních stěn, což je na počet obyvatel více než v zemích EU. „I přesto u nás stále zůstává přes 200 milionů m2 obvodových stěn nezateplených,“ uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. Právě pěnový polystyren je nejužívanějším materiálem pro zateplení. EPS je velmi stabilní a po zabudování ve fasádě si dlouhodobě uchovává svoje vlastnosti. Investorům tak zaručuje očekávanou úsporu peněz na více než 50 let.

Směrnice Evropského parlamentu a Evropské komise k energetické účinnosti a úsporám energie

Evropská komise dospěla k názoru, že nadešel čas pro přijetí opatření ke splnění dříve schválených úspor energií o 20 % do roku 2020. Současné odhady představují poloviční splnění tohoto cíle. Proto EK připravila novou Směrnici, která se v současné době projednává v Evropském Parlamentu. Její přijetí bude znamenat právní povinnost zavést ve všech členských státech režimy úspory energie. Distributoři energie nebo maloobchodní prodejci energie budou muset uspořit každý rok 1,5 % objemu prodané energie zavedením opatření ke zvýšení energetické účinnosti u koncových spotřebitelů energie, např. vyšší účinností systémů vytápění, instalací dvojitě zasklených oken nebo izolací střech. Kromě toho mají členské státy možnost navrhnout jiné mechanismy úspory energie, např. programy financování nebo dobrovolné dohody, které povedou ke stejným výsledkům, ale nezakládají se na povinnosti ukládané energetickým společnostem.

Příkladem má jít veřejný sektor. Veřejné orgány budou prosazovat rozšíření energeticky účinných produktů a služeb na trhu na základě právní povinnosti pořizovat energeticky účinné budovy, produkty a služby. Dále budou muset postupně snižovat spotřebu energie ve vlastních prostorách tím, že každý rok provedou nutnou renovaci alespoň na 3 % celkové plochy.

Členové Sdružení EPS ČR jsou připraveni pokrýt zvýšení požadavků na izolace dodávkami kvalitních izolací na český trh.

Tabulka 1 – Snížení roční potřeby tepla na vytápění při zateplení vnějších stěn a komplexním zateplením podle dnes doporučených požadavků:

tab

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.

Sdružení EPS ČR má 12 řádných členů, včetně zástupce Plastics Europe Brusel (www.plasticseurope.org). Dva výrobci tvarovek pro obalový průmysl jsou přidruženými členy a dále má sdružení 4 čestné členy. Sdružení pokrývá z 90% český trh EPS. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovali téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů.

Sdružení EPS ČR je také členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS.

Více informací naleznete na www.epscr.cz.

Sdružení EPS ČR

Ing. Pavel Zemene, Ph.D
info@epscr.cz