Pro dokonalou funkci střešního pláště je proto velmi důležité zajistit co možná nejrychlejší odvod srážkové vody z jeho povrchu. Je přitom nutno dbát na dodržování správných zásad navrhování plochých střech i zásad bezchybné aplikace. K nim patří především zajištění optimálních spádů v ploše střechy a správná dimenze i volba odtokového systému.

Standardní gravitační systém odvodnění střechy pracuje s částečně zaplněným potrubím, přičemž celá soustava je dimenzována a kalkulována s ohledem na maximální možnou intenzitu deště. Potrubí vedoucí směs vody a vzduchu však téměř znemožňuje přesnou kalkulaci. Z tohoto důvodu se při navrhování systému používá vysoký koeficient bezpečnosti, což má vliv na dimenzi potrubí celého systému. Navíc celý systém využívá nízkoobjemových vtoků, a tak vzniká nutnost instalovat větší počet střešních vpustí.

Podtlakový systém Geberit Pluvia pracuje daleko efektivnějším způsobem a řadí se k nejkvalitnějším systémům odvodnění plochých střech. Při slabých srážkách pracuje Geberit Pluvia jako gravitační systém. Ve chvíli, kdy hladina dešťové vody dosáhne patřičné úrovně vtoku, zabrání nasávání vzduchu, čímž dojde k úplnému zaplnění potrubí. V potrubí vzniká vodní píst, který svojí vahou vytvoří podtlak. Vzniklý podtlak doslova vysaje dešťovou vodu ze střechy.

 

Geberit Pluvia Efektivní podtlakové odvodnění plochých střechVysoký výkon systému, malé průměry potrubí a vedení ležatého potrubí s nulovým spádem navíc snižují potřebu svislých odpadů nutných pro odvodnění střechy o stejné ploše. Projektant se může napojit na ležatou kanalizaci v nejvhodnějším místě, a to vede nejen k úspoře samotného potrubí a vpustí, ale také zemních a instalačních prací. Zanedbatelný není ani fakt menšího počtu průniků střešním pláštěm. Usnadněn je tak průběh pokrývačských prací, údržba střechy i rizika spojená s prováděním detailů. Navíc vysoká rychlost proudění vody v potrubí způsobuje efekt samočištění, a proto není nutné dělat kontroly tak často.

Díky širokému sortimentu trub a tvarovek je také usnadněn hydraulický výpočet odtoku dešťových vod, který může obsahovat řadu variant. Široký sortiment vtoků umožňuje použití do různých typů střešních konstrukcí a žlabů. Ucelená je i škála izolačních límců a navařovacích plechů. Konstrukce střešních vtoků komfortně řeší také kvalitní napojení parotěsné zábrany a opomenuta není ani možnost vyhřívání systému.

Pro dlouhodobě bezproblémovou funkci systému je velmi důležité zajistit jeho stabilní polohu v souvrství střechy. Při naplňování systému vodou a vzniku podtlaku totiž dochází k četným vibracím, které je nutno eliminovat. K tomuto účelu disponuje Geberit Pluvia vlastním upevňovacím systémem, který vibrace minimalizuje a brání jejich přenosu jak do střešní, tak i stropní konstrukce. K celkové vysoké spolehlivosti systému přispívá také bezpečné a těsné spojování trub a tvarovek svařováním na tupo nebo s pomocí elektrotvarovek. Po svaření je spoj ihned těsný a plně funkční.
Velká pozornost byla při výrobě systému Geberit Pluvia věnována volbě materiálu. Je jím vysokohustotní ekologický polyetylén - HDPE. Ten dobře odolává UV záření, dynamickému zatížení a také vysokým i nízkým teplotám ovzduší (až do -40°C). Montáž systému je přitom možná i při teplotách pohybujících se pod bodem mrazu.

Systém Geberit Pluvia je oblíben u celé řady investorů. Od velkých výrobních závodů přes obchodní centra až po regionálně působící společnosti. Hovoří pro něj také tisíce aplikací v mnoha zemích Evropy a více než 30 let zkušeností s odvodněním střešních plášťů. V České republice můžeme vidět systém Geberit Pluvia např. ve výrobních halách automobilky Škoda auto nebo TPCA v Kolíně. Tento systém byl použit při výstavbě nákupních center Tesco, OBI nebo Olympia. Multifunkční O2 arena nebo správní komplex mobilního operátora T-Mobile dále doplňují seznam významných referencí z posledních let, na kterých byl sofistikovaný podtlakový systém Geberit Pluvia použit.

Střecha patří mezi velmi důležité konstrukce každé stavby. Pracovníci společnosti Geberit to samozřejmě velmi dobře vědí a jsou proto připraveni poskytnout informace a technickou podporu jak projektantům a montážním firmám, tak investorům, kteří se rozhodnou systém Geberit Pluvia použít.

S využitím materiálů společnosti Geberit

Ing. Jiří Zahradnický