Ceny energií v posledních letech stále rostou a tedy jedině vhodně navržený systém vytápění, přípravy teplé vody a větrání objektu je účinnou obranou proti vysokým platbám za elektřinu nebo plyn dnes i v budoucnu. Právě z tohoto důvodu doporučujeme využít moderních, ekologických i energeticky úsporných zdrojů energie, a to především tepelných čerpadel, solárních systémů a systému větrání s rekuperací tepla. Do rodinných domů jsou především navrhovány kompaktní jednotky, které zajišťují vytápění v objektu, zároveň připravují teplou vodu pro domácnost a přitom díky svým rozměrům zabírají v domě minimální prostor.  Kompaktní jednotky Regulus je možné využít ve variantách tepelného čerpadla vzduch-voda i země-voda, úsporného plynového kotle nebo inteligentního elektrokotle, vždy s možností doplnění o solární systém.

Vzhledem k současnému trendu výstavby nízkoenergetických a energeticky pasivních domů je využití obnovitelných zdrojů jedinou správnou volbou pro dosažení požadovaných energetických, ekologických a tedy i finančních úspor.

Pro náročnější investory nabízí firma Regulus širokou technickou podporu, kdy tým našich techniků navrhne optimální řešení včetně kombinace různých zdrojů energie podle požadavku majitele domu a možností objektu.

Investice do úsporného systému vytápění je sice vyšší, ale Vaše peníze se Vám brzy vrátí díky menším každoročním nákladům na vytápění a ohřev vody ve Vašem domě.

Systém vytápění můžeme rozdělit na dvě základní části: otopnou soustavu a zdroj tepla. V moderních novostavbách je již v dnešní době většinou navrhován nízkoteplotní teplovodní otopný systém. To znamená, že k vytápění domu není zapotřebí vysoké teploty otopné vody. Nízkoteplotního systému lze dosáhnout navržením podlahového vytápění nebo velkoplošných radiátorů. Nízkoteplotní systém je podmínkou pro instalaci zařízení využívajících obnovitelných zdrojů energie či úsporného plynového kondenzačního kotle.

V současnosti je většinou hlavním zdrojem energie pro vytápění novostaveb rodinných domů zemní plyn nebo elektřina. Nejlevnějším řešením z hlediska pořizovacích nákladů je závěsný plynový kotel nebo elektrokotel, často doplněný krbem či kamny na dřevo. Dnes však existují i jiné možnosti. Stále častěji se v novostavbách začíná využívat obnovitelných zdrojů energie. Prosazují se především solární systémy pro přípravu teplé vody, jejichž instalace je možná prakticky vždy. Díky využití sluneční energie je možné zcela prokazatelně ušetřit 60–75 % nákladů na přípravu teplé vody.

Pro domy, ve kterých není navržen technický prostor pro instalaci zařízení nebo je tento prostor nedostatečný jsme vyvinuli kompaktní řešení sloužící pro přípravu teplé vody a vytápění. Jedná se o kompaktní jednotku Solartherm (schéma 1), která obsahuje vše, co budete potřebovat pro vytápění a přípravu teplé vody ve Vašem domě. Jednotka obsahuje plynový kondenzační nebo elektrický kotel (výkonem odpovídající energetickým potřebám objektu), zásobník teplé vody a veškeré potřebné příslušenství pro solární systém. Po osazení v objektu se jednotka pouze napojí na potrubní rozvody otopné soustavy, vnitřního vodovodu a připojí k elektrické síti. Pokud je zdrojem zemní plyn je třeba samozřejmě připojit plyn, ale i kanalizaci pro odvod kondenzátu ze spalin. Vzhledem ke své velikosti a parametrům je Solartherm vhodný pro umístění např. do koupelen, šaten, lze jej integrovat i do kuchyňské linky.

Pokud Vaše lokalita není napojena na rozvod zemního plynu, jste odkázáni na využití elektřiny nebo tuhých paliv. Tuhá paliva ve většině novostaveb nejsou hlavním zdrojem tepla z důvodu náročné obsluhy a nutnosti skladování paliva. Doplňkovým zdrojem tepla je většinou dřevo spalované v krbech či kamnech. Ty mohou být buď klasické předávající teplo pouze do okolí nebo moderní teplovodní krby či kamna, které spalují s vysokou účinností a získané teplo předávají z větší části do otopné vody. Teplo pak lze úspěšně využít pro vytápění celého domu a při použití akumulační nádrže vytápět objekt i po delší dobu, než po kterou dřevo hoří. Dřevo se tak může stát i hlavním zdrojem tepla pro novostavbu. Energeticky i ekonomicky velmi efektivní systém nabízí kombinace teplovodního krbu a solárního systému. Sluneční kolektory jsou využívány pro přípravu teplé vody pro domácnost i pro přitápění v objektu, viz schéma 2. Uvedená sestava obsahuje teplovodní krbovou vložku, ploché sluneční kolektory, akumulační nádobu, inteligentní regulátor systému i záložní zdroj energie -  elektrické topné těleso.

V současné době je stále častějším řešením využití tepelného čerpadla. Schéma 3 zobrazuje zapojení vzduchového tepelného čerpadla s vnitřní domácí centrálou, která v elegantním plášti skrývá malou domácí kotelnu – akumulační nádrž, přípravu teplé vody, elektrokotel a inteligetní regulaci domu. Set je možné doplnit o solární systém – viz schéma 4. V našich klimatických podmínkách je velmi výhodné odebírat teplo pomocí tepelného čerpadlo z okolního vzduchu. Takto získané teplo se využívá pro vytápění, ohřev vody popřípadě i k ohřevu bazénové vody. Vzhledem ke stále klesající pořizovací ceně a velmi nízkým provozním nákladům rok od roku roste počet domů vytápěných vzduchovým tepelným čerpadlem.

Další možností jsou tepelná čerpadla, která využívají teplo ze země. Teplo je odebíráno buď pomocí velkoplošného horizontálního kolektoru umístěného asi 1,2 m pod povrchem země, nebo pomocí hlubinného vrtu v délce 70–150 m.

Obě řešení je možné s velkou výhodou kombinovat se slunečními kolektory, které energeticky přispívají do systému přípravy teplé vody i vytápění.

Jedná se o velmi efektivní kombinaci využití obnovitelných zdrojů (viz schéma 5: tepelná centrála ve verzi solar). Tyto dva systémy se vhodně doplňují, během topné sezóny objekt vytápí tepelné čerpadlo, které zároveň ohřívá vodu za přispění solárního systému, mimo topnou sezónu pak ohřívá vodu většinou solární systém. Výsledkem není pouze úspora elektrické energie, ale především snížení provozních hodin tepelného čerpadla během roku. Tím se významně prodlužuje životnost tepelného čerpadla.

Všechny zmíněné systémy a sestavy jsou vhodné pro instalaci i do energeticky pasivních domů, tzn. do domů s velmi nízkou spotřebou energie – 15 kWh/m2.rok. Na obr. 1 a 2 je uveden příklad navrženého pasivního domu typu G-Servis Picasso, využita byla kombinace tepelného čerpadla vzduch/voda a slunečních kolektorů sloužících pro přípravu teplé vody pro domácnost a přitápění v objektu.

Vysokých energetických úspor je v pasivním domě dosaženo využitím obnovitelných zdrojů energie v kombinaci s nuceným větráním s rekuperací tepla. Domy postavené v nízkoenergetickém a pasivním standardu jsou téměř vzduchotěsné a je tedy třeba pro tyto objekty zajistit dostatečnou výměnu vzduchu.  Instalací systému větrání s rekuperací tepla je dosaženo nejen úspor energie při větrání, ale i zdravého životního prostředí. V rekuperační jednotce jsou osazeny filtry, které ocení především osoby trpící alergií či dýchacími potížemi. Dostatečné větrání také zabraňuje vzniku plísní, které často trápí obyvatele utěsněných nevětraných domů. Objekt je větrán automaticky, i v době kdy není obýván, v tuto dobu s nižší intenzitou výměny vzduchu.

Nejčastěji navrhovaná rekuperační jednotka do rodinných domů je Regulus Sentinel Kinetic B. Svým větracím výkonem naprosto dostačuje pro větrání jednogeneračních rodinných domů s obytnou plochou do 200 m2. Jednotka má v sobě integrován rekuperační křížový výměník, bypass pro letní období, dva filtry třídy filtrace G3 a ovládací panel. Vlastní ovládání jednotky je velmi jednoduché, pro různou denní dobu je možné naprogramovat různou intenzitu větrání.

Chod jednotky je naprosto automatický a kromě zmíněného časového programování intenzity výměny vzduchu není třeba do provozu zasahovat.

Velkou výhodou této jednotky je malá prostorová náročnost a velmi nízká hlučnost.

Pokud se rozhodnete využít některý z moderních úsporných systémů vytápění ve svém domě, přispějete tím k nejen ochraně životního prostředí, ale navíc výrazně ušetříte na každoročních nákladech spojených s provozem Vašeho domu v budoucnosti. Náš technický tým Vám nezávazně poradí a navrhne vhodné využití tepelného čerpadla, slunečních kolektorů i ventilačního systému pro Váš dům, případně ve spolupráci s našimi smluvními partnery zajistí realizaci.

Regulus spol. s.r.o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 , Praha 4 – Komořany
tel: 241 764 506
e-mail: obchod@regulus.cz, www.regulus.cz