Jsou zde však i další faktory, které přispívají k větší spotřebě energií. K nim patří stále větší technická vyspělost společnosti, která využívá mnohem širší portfolio prostředků, než tomu bylo ještě před několika málo lety.
To vše samozřejmě zvyšuje náklady na provoz budov. Přičteme-li k tomu ještě každoroční růst cen energií, pak nám zbývá jediné. Šetřit.

Uznávaným a nejrozšířenějším certifikačním systémem, který posuzuje budovy z hlediska úspor energií, je americký systém LEED. Aplikace tohoto systému již v předprojektové či projektové přípravě a jeho důsledné dodržování v průběhu výstavby dokáže při pozdějším provozu budovy ušetřit až desítky procent na její provoz. To činí budovu více konkurenceschopnou a mnohem šetrnější k životnímu prostředí.

Jednou ze společností, která disponuje odborníky zabývajícími se problematikou zavádění certifikace LEED v budovách, je firma ARCADIS Project Management s.r.o. S jedním z nich, Ing. Petrem Alblem, jsme na toto zajímavé téma měli možnost hovořit.

Můžete v krátkosti našim čtenářům přiblížit pojem zelené budovy?

V obecné rovině můžeme jako „zelené budovy“ označit takové struktury, které mají oproti běžným budovám výrazně nižší spotřebu energií a vody, efektivně využívají materiálové zdroje a minimalizují škodlivé dopady své výstavby a provozu na životní prostředí. Vnitřní prostředí v těchto budovách je bez škodlivých vlivů pro uživatele budovy. Běžnou budovou se rozumí budova s parametry a v kvalitě dle aktuální národní či evropské legislativy.
Certifikační standardy „zelených budov“ od počátku projektu cíleně ovlivňují výběr lokality, způsob výstavby, energetickou náročnost budovy, chování uživatelů uvnitř budovy a údržbu budovy, a tím plánovaně přispívají ke:
1)    snížení spotřeby přírodních zdrojů (recyklovatelné materiály),
2)    snížení provozních nákladů a zvýšení zisku (energetická optimalizace, snížení spotřeby provozních energií a vody),
3)    zlepšení komfortu uživatelů a jejich zdraví (zvýšená kvalita vnitřního prostředí),
4)    minimalizaci dopadů na místní infrastrukturu a zlepšení kvality života (dopravní obslužnost, doprava materiálů na stavbu a průběh výstavby), a vytváří tak trvale udržitelnou budovu s dlouhou životností a kvalitním vnitřním prostředím. Nejen projekční, ale také realizační tým a následný uživatel budovy se při procesu certifikace dobrovolně zaváže k tomu, že zapracuje do projektu výstavby a následně realizuje požadavky jednotlivých kreditů daného certifikačního standardu.

Na základě jakých kritérií může budova získat certifikát LEED a jaké jsou typy těchto certifikátů?

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) představuje nejrozšířenější certifikační systém. Má vysokou mezinárodní reputaci a velké množství certifikovaných budov nejen v USA, ale také v ostatních zemích.
Systém vznikl v roce 1995 v USA jako program US Green Building Council (USGBC) ve Washingtonu. LEED byl původně určen pro administrativní budovy, v současné době však je certifikační standard LEED aplikovatelný pro mnoho typů projektů:
•    (NC) New Construction and Major Renovations (novostavby a renovace většího rozsahu),
•    (SH) Schools (školy),
•    Retail (obchod),
•    (HC) Healthcare (zdravotní péče),
•    Homes (bytové domy) - v Evropě omezeno minimální velikostí projektu,
•    (EB) Existing Buildings (stávající budovy),
•    (CS) Core and Shell (obálka a jádro budovy),
•    (CI) Commercial Interiors (klientské vestavby).

Kritéria pro získání certifikátu jsou různá podle typu projektu. Hodnotí se celkem 7 oblastí, ve kterých může projekt usilovat o body v jednotlivých kreditech. Specifikou systému LEED je, že v ­každé z hodnocených oblastí jsou povinné předpoklady (pre-requisites), které nepřinášejí žádné body, ale musí být splněny, aby mohla být certifikace provedena. Jednotlivé hodnocené oblasti pro nové projekty jsou:
1)    Udržitelnost lokality (přibližně 25 % váhy celkového hodnocení). V této oblasti se hodnotí výběr lokality výstavby, šetrnost výstavby k okolí budovy, dopravní obslužnost pro uživatele budovy, dopravní zátěž, nakládání s dešťovou vodou, zeleň na pozemku a konstrukce budovy, světelný smog, efekt tepelného zrcadla a další.
2)    Efektivnost hospodaření s vodou (přibližně 9 % váhy celkového hodnocení). Zde je kladen hlavní důraz na úspory pitné vody při provozu budovy, úsporu pitné vody pro zavlažování zeleně a snížení množství odpadních vod.
3)    Energie a atmosféra (přibližně 33 % váhy celkového hodnocení). V této oblasti se hodnotí především energetická účinnost budovy, ekologická chladiva, energetický management budovy, využití obnovitelných zdrojů energií nebo „zelené energie“ a možnosti uživatelů budovy sledovat a snižovat spotřebu energie ve svých prostorách.
4)    Materiály a zdroje (přibližně 12 % váhy celkového hodnocení). Tato oblast hodnocení se zaměřuje na efektivní využití materiálů a minimalizaci odpadů vzniklých při stavbě a během provozu budovy. Hodnotí proto způsob nakládání s odpady během výstavby a jejich recyklace, využití stávajících částí budovy, dopravní a výrobní vzdálenost použitých stavebních materiálů od místa výstavby, množství recyklovaných materiálů použitých při výstavbě a nakládání s odpady během provozu budovy.
5)    Kvalita vnitřního prostředí (přibližně 11 % váhy celkového hodnocení). Celá tato hodnotící oblast je zaměřena na vytvoření zdravého a komfortního prostředí pro uživatele budovy. Zaměřuje se proto na prostory pro kouření v budově či mimo budovu, hygienickou výměnu vzduchu včetně jeho kvality, ochranu uživatelů budovy před škodlivými látkami a jinými zdroji znečištění vnitřního prostředí, ovladatelnost systémů regulujících teplotu, vlhkost a rychlost proudění vzduchu, výhledy z jednotlivých pracovišť, osvětlení vnitřních prostor denním světlem, tepelnou stabilitu vnitřního prostředí a použití materiálů bez emisí škodlivých látek.
6)    Inovativní řešení v projektu (přibližně 6 % váhy celkového hodnocení). V této oblasti může projekční tým získat body za příkladné splnění některých kreditů z předchozích oblastí nebo za inovativní postup při uplatnění návrhu trvale udržitelného designu budovy.
7)    Regionální priority (přibližně 4 % váhy celkového hodnocení). V této oblasti získá projekt body za předpokladu, že splní podmínky vybraných kreditů z předchozích oblastí.
Součet všech dosažených bodů ve všech kategoriích představuje výsledné hodnocení budovy, které může být:
•    LEED certifikováno (40 – 49 bodů)
•    LEED stříbrný (50 – 59 bodů)
•    LEED zlatý (60 – 79 bodů)
•    LEED platinový (80 a vice bodů)

Vzrůstá v současné době zájem o výstavbu těchto budov a pokud ano, proč?

V celosvětovém měřítku můžeme registrovat strmý nárůst počtu nových projektů registrovaných k certifikaci. V současné době je na celém světě certifikováno ve standardu LEED celkem 142 mil. m2 komerčních prostor. K certifikaci je však registrováno dalších 568 mil. m2 (tedy čtyřnásobné množství dosud certifikovaných objektů) budoucích komerčních prostor. Skutečnost, že budovy spotřebovávají 30 % světových surovinových zásob, 12 % světových zdrojů vody, podílejí se 40 % na celkové globální emisi skleníkových plynů a produkují 40 % světové produkce odpadu si uvědomuje stále více významných globálních a národních společností, a proto pro svá sídla požadují budovy, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Z pohledu developera má certifikovaná budova významnou marketingovou výhodu na trhu realit.

Hlavní důvody pro certifikaci jsou:
•    Marketingové – certifikované budovy upřednostňují investiční fondy a financující banky, které tyto budovy považují za bezpečnou investici.
•    Komerční – certifikovaná budova je atraktivnější pro nájemce díky nižším provozním nákladům, budova má vyšší hodnotu na realitním trhu a nižší náklady na zaměstnance (díky přísným požadavkům na kvalitu vnitřního prostředí vykazují zaměstnanci v certifikovaných budovách menší nemocnost i fluktuaci).
•    Etické – investor nebo nájemce certifikované budovy dává najevo svou společenskou odpovědnost.
•    Společenské – v poslední době je u velkých nadnárodních společností a státních institucí v USA a v Evropě patrný sílící trend sídlit v certifikovaných budovách, a jít tak příkladem ve společensky odpovědném podnikání.

Jak by měl investor postupovat, pokud i on chce stavět takto koncipovaný objekt?

Měl by se v první řadě již ve stádiu projektového záměru obrátit na odborného konzultanta, který ho celým procesem certifikace provede. Jedině tak je totiž možné jednotlivé požadavky certifikačního systému bez zbytečných vícenákladů zapracovat do dalších stupňů projektové dokumentace, a docílit tak vyššího bodového hodnocení projektu. V první fázi konzultant doporučí vhodný certifikační systém a provede prvotní hodnocení úrovně certifikace, které může projekt dosáhnout dle svého stávajícího návrhu. Konzultant zhodnotí, jaké úpravy projektu přicházejí v úvahu pro dosažení vyšší úrovně. Toto hodnocení (pre-assessment) lze provést již na základě projektového záměru, případně dokumentace pro územní rozhodnutí. Výstupem jsou konkrétní požadavky do dalších stupňů projektové dokumentace a kvalifikovaný odhad vícenákladů certifikace pro různé dosažitelné stupně certifikace. V další fázi projektu pak konzultant ve spolupráci s projekčním týmem připravuje certifikační dokumentaci k jednotlivým kreditům týkajících se návrhu budovy, ověřuje splnění jejich podmínek a navrhuje alternativní cesty ke splnění jednotlivých požadavků certifikace. V této fázi také probíhá hodnocení budoucí energetické účinnosti budovy, výstupy z tohoto hodnocení by měly být k dispozici co nejdříve, ideálně před výběrovým řízením na zhotovitele stavby. Je třeba vzít v úvahu také skutečnost, že certifikační systém byl vytvořen v USA, a že ověření splnění jednotlivých kreditů se tak provádí na základě amerických norem. Certifikační dokumentace proto představuje samostatnou dokumentaci vytvořenou na základě projektové dokumentace dle národní legislativy.
V následné realizační fázi konzultant koordinuje jednotlivé dodavatele stavby z hlediska splnění požadavků kreditů realizační fáze projektu, řídí proces pořizování nutných dokumentů a kontrolních zpráv.

Celý proces certifikace probíhá v následujících krocích:
1)    poradenství a technická podpora konzultanta,
2)    hodnocení stávající projektové dokumentace a stanovení dosažitelného stupně certifikace – pre-­assessment,
3)    registrace projektu na online platformě,
4)    zapracování výstupů z hodnocení projektové dokumentace do dalších stupňů dokumentace (tendrová a prováděcí),
5)    hodnocení provedení stavebních prací,
6)    shromáždění podkladů a dokumentace k certifikaci,
7)    předložení certifikační dokumentace k předběžné kontrole certifikační autoritou,
8)    odstranění případných nedostatků certifikační dokumentace zjištěných při předběžné kontrole,
9)    předložení certifikační dokumentace k finální kontrole certifikační autoritou,
10)    certifikace budovy - vydání certifikátu.

Znamená to tedy, že odborníci vaší společnosti dokáží investorovi předložit návrh řešení?

Ano, ARCADIS je schopna klientovi poskytnout veškeré služby spojené s certifikací LEED, a to nejen poradenství, konzultace a řízení certifikačního procesu, ale všechny ostatní nutné činnosti s certifikací spojené. Patří sem zejména provádění dynamických energetických simulací dle amerických norem ASHRAE s využitím software pro certifikaci LEED, přejímání technických systémů budovy dle metodiky LEED a pořízení specifické certifikační dokumentace. Jako člen USGBC pak naše společnost může nabídnout klientům zajímavé slevy z certifikačních poplatků. V rámci koncernu ARCADIS můžeme veškeré problémy vzniklé při certifikaci konzultovat s více než 450 akreditovanými profesionály LEED, a zajistit tak klientovi vysokou pravděpodobnost dosažení stanovené úrovně certifikace.

Máte nyní rozpracovány nějaké projekty na území Prahy?

Naše společnost má v současné době v Praze rozpracovánu řadu projektů certifikace LEED budov různého typu užití. Z novostaveb se jedná o komplex šesti administrativních budov v Letňanech, administrativní budovu v Jinonicích a také administrativně-obchodní centrum na Florenci. Dále zmiňme rekonstrukci budovy v centru Prahy na obchodně administrativní centrum a několik kancelářských budov v multifunkčním komplexu v západní části Prahy. V oblasti klientských vestaveb budov je významnou zakázkou naší společnosti centrála banky v Praze-Nových Butovicích a centrála přední světové internetové společnosti na Smíchově. Ve sféře průmyslových staveb pak poskytujeme konzultační a poradenské služby pro certifikaci LEED generálnímu dodavateli průmyslového závodu v severních Čechách.

Systém LEED lze tedy aplikovat nejen na novostavby, ale také na rekonstrukce či dokonce části objektů…

Jak vyplývá z předchozího, certifikovat standardem LEED je možné nejen novostavby, ale též rekonstrukce významného rozsahu a také části budov, jako například klientské vestavby nebo naopak část budovy bez klientských vestaveb (tzv. jádro a obálku budovy). Certifikovat lze i stávající budovy, hodnotící kritéria u stávajících budov se zaměřují na provoz a údržbu těchto budov, a proto je při certifikaci stávajících budov nutná součinnost nájemců budovy. Při certifikaci novostaveb nebo klientských vestaveb dle standardu LEED však nelze postupovat tak, že se budova postaví a poté certifikuje. Při certifikaci je totiž nutné splnit povinné předpoklady. Splnění těchto povinných předpokladů se dokumentuje již v průběhu výstavby (např. prevence znečištění stavební činností nebo základní uvádění technických systémů budovy do provozu) a tuto dokumentaci nelze pořídit zpětně. Bez splnění povinných předpokladů je certifikace LEED neuskutečnitelná.

Má vaše společnost, o které vím, že působí globálně, zkušenosti s provozem takto navržených budov v zahraničí?

Certifikační standard LEED klade velkou váhu na snížení energetické náročnosti budov. Certifikované budovy musí skutečnou spotřebu energií během svého provozu vyhodnocovat. Dle údajů, které mají naši kolegové ze skupiny ARCADIS k dispozici, je hlavní výhodou certifikovaných budov snížení provozních nákladů na energie o 15 – 30 %. Z dlouhodobých studií provedených v USA vyplývá, že certifikované budovy mají významně nižší náklady i na svou údržbu.  Nezanedbatelná je také vyšší spokojenost uživatelů s pracovním prostředím.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek

ARCADIS Project Management s.r.o.
Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4
tel.: 296 330 111, fax: 224 236 313
e-mail: info@arcadispm.cz, www.arcadispm.cz