Nedostatek bytů v osmdesátých letech minulého století dal u nás podnět k masivní výstavbě panelových domů. S přibývajícím časem se tak snad ve všech koutech naší republiky začala rodit menší či větší prefabrikovaná sídliště, která měla za úkol tento problém vyřešit. Celkem tak u nás bylo v poměrně krátké době postaveno více než 1 milión bytů v panelových domech, z nichž většina je lidmi užívána i nyní.

Doba se však změnila a s ní se radikálně změnily technologie i požadavky na stavební konstrukce. Důraz je kladen zejména na co nejnižší energetickou náročnost staveb. To je v zásadním rozporu s původní koncepcí panelových domů. Ty se vyznačují vzhledem k nedostatečnému tepelnému odporu obvodového pláště vysokou spotřebou energií, promrzáním konstrukcí, zatékáním do netěsných spár jednotlivých skladebných prvků, poruchami střech a řadou dalších problémů.
Společností, která má s revitalizací panelových domů bohaté zkušenosti, je pražská společnost KOREK spol. s r.o., org. sl. S jejím ředitelem, panem Jozefem Dírerem, jsme měli možnost na téma nejnovějších aktivit firmy hovořit před několika málo dny.

Co dalo impuls ke vzniku firmy KOREK?

Před založením vlastní společnosti jsem pracoval ve firmě Stomix vyrábějící stavební chemii. V té době jsem si všiml, že mnohdy jsme dovedli zákazníka stavební firmě „takříkajíc až pod nos“ a ta mu vůbec nedokázala nabídnout komplexní službu. Zjednodušeně řečeno, firmy si vůbec nevážily této naší podpory. To mě překvapilo. Fakt, že následně řada investorů nebyla spokojena jak s přípravnou fází stavby, tak i s kvalitou realizace a službami stavebních firem mi dalo impulz k založení vlastní společnosti. Investor si totiž z důvodu nekompetentnosti a nekomplexnosti služeb stavební společnosti musel najmou projekční kancelář, vyřídit stavební povolení, zabezpečit finanční zdroje a následně i samotnou realizaci. Koordinace všech těchto věcí byla pro investora velmi náročná. Napadlo mě nabídnout všechny tyto služby investorům pod hlavičkou jedné společnosti.

Kdy vaše společnost zahájila svou činnost na území ČR?

V roce 2005. V té době byla legislativa složitá. Já jsem původem ze Slovenska a to mi svého času neumožňovalo založit společnost v ČR. Proto v roce 2004 vznikla společnost Korek s.r.o. na Slovensku a začátkem roku 2005 byla její dcera založena v ČR, jako její organizační složka.

Jaká byla vaše první zakázka na našem území?

První naší zakázkou bylo zateplení stavby rodinného domu v Sobíně u Prahy. Akce dopadla úspěšně a investor nás doporučil dalším dvěma zákazníkům. Postupně jsme začali soutěžit o větší zakázky ve smyslu panelových domů, kde jsme se postupně stali dodavateli všech prací spojených s jejich revitalizací, jako je zateplení objektu, výměna oken, rekonstrukce střechy, výtahů, elektroinstalací a vůbec oprav vad panelové výstavby.

S jakým krédem vstoupila vaše společnost do podnikání?

Od začátku jsme kladli největší důraz na kvalitu odvedených prací a komunikaci se zákazníkem. Kvalitu naší činnosti jsme chtěli investorům veřejně deklarovat. To nás vedlo k zavedení systému managementu kvality ISO 9001:2009, environmentálního managementu 14001:2005 a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:2008. Na co jsme obzvlášť hrdí, je získání osvědčení k provádění vnějších tepelněizolačních systémů s omítkou, které vydal Technický a zkušení ústav stavební Praha. Tento certifikát získávají společnosti, které se dobrovolně zaváží, že všechny stavby, které realizují, tomuto státnímu podniku hlásí a jejich soudní znalci na těchto stavbách provádí namátkové kontroly kvality. Na to investoři hodně slyší. Toto osvědčení vzniklo ve spolupráci s cechem pro zateplování budov, kterého jsme členem. Jedná se o profesní sdružení, které je prestižní v oboru zateplování budov.

Kterou stavbu považujete ve své dosavadní činnosti za pilotní a přelomovou?

Jednou ze staveb, kde se nám podařilo uplatnit téměř všechny naše technologie, byl panelový bytový dům v Kladně na náměstí Sítná 3106 pro sdružení vlastníků. Zde se jednalo o zakázku ve výši 22 mil. 690 tis. Kč. Na tomto domě jsme realizovali kompletní zateplení obvodového pláště, opravu a zateplení střechy, opravu a zateplení podlah lodžií, výměnu zábradlí, elektroinstalace a další drobné úpravy. Akce byla náročná v tom, že z obou stran domu se nacházelo podloubí s obchody. Složité proto bylo staticky ukotvit lešení na těchto stranách domů. Původní fasáda domu byla opatřena mozaikovou dlažbou. Ta se musela strhnout a následovala náročná sanace podkladu, který vykazoval statické trhliny. Ty se promítaly až do interiéru objektu.
Tato stavba nás velmi posunula nejen profesně, ale také co do umění komunikace s obyvateli domu.

Kdyby se na vás obrátili družstevníci, že chtějí opravit dům, co by jste jim doporučili?

Určitě bych jim doporučil v první řadě udělat důkladný stavebně - technický průzkum objektu za účasti projektanta a statika, který by na základě tohoto posouzení navrhl soubor opatření k revitalizaci domu. Následně je to o diskuzi s investorem a naplnění jeho představ. Na základě zjištění je vytvořena projektová dokumentace s podrobným výkazem výměr, zpracováním energetických dokumentů a následně může být vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. V rámci vytvoření cenové nabídky jsme schopni zákazníkovi nabídnout řešení finančních zdrojů, vyřízení stavebního povolení a pomoc při získání dotačních titulů, ať se jedná o Zelenou úsporám nebo nový program Panel. V minulém roce jsme realizovali za tzv. Zelené peníze, kdy jsme se podíleli na přípravě takto koncipovaných projektů, zakázky pro investory za dotace ve výši cca 40 mil. Kč.

Máte práci i v současné době?

V současné době jsme své působení rozšířili na celé území ČR. Realizujeme bytové domy v Praze, Kladně, Špindlerově Mlýně, Mladé Boleslavi, Chomutově a dalších městech. Vyhráli jsme i některá výběrová řízení na Moravě.
Nyní provádíme rekonstrukce panelových domů pro Bytové družstvo Brodského 135 na Praze 4, v ulici Estonská na Kladně, revitalizaci domu pro Bytové družstvo Bedřichov 75 ve Špindlerově Mlýně, rekonstruujeme dům v ulici Rakovského na Praze 4 a dále pracujeme pro společenství vlastníků jednotek Na Výsluní ve Zruči nad Sázavou, bytové družstvo Vokovická Praha 6 atd. Rád bych zdůraznil, že v rámci výběrových řízení jsem se nesetkal se společností, která by měla pojištění na samotnou montáž a výrobek, kterou my máme v hodnotě 100 mil. Kč. Tímto se snažíme investora dále přesvědčit o důvěryhodnosti naší činnosti.

Co připravujete do budoucna?

Připravujeme otevření dvou rekuperačních center v ČR a to v Praze a Plzni. Ta by měla být i konzultačními místy pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů. Tuto naši aktivitu podpoříme vydáním vlastního katalogu RD. Připravujeme také facelift našich internetových stránek a výstavbu nízkoenergetických domů. Naší prioritou však i nadále zůstává revitalizace panelových a bytových domů, kde již dnes můžeme nabídnou řadě dalších investorů mnoho cenných zkušeností.

Za rozhovor a srdečné přijetí děkuje
Ivo Románek

KOREK spol. s r.o., org. sl.
Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10

kancelář: Pionýrů 435, 250 90 Jirny
tel.: 224 910 667
e-mail: korek@koreksro.cz, www.koreksro.cz