Oprava Karlova mostu, zcela výjimečného historického díla, který je národní kulturní památkou, prohlášenou Usnesením vlády ČSR č. 251/62 ze dne 30. 3. 1962, byla, je a bude vždy předmětem diskuzí, kritiky, ale i sporů, jako oprava každé významné světové památky (výzdoba Sixtinské kaple, snaha o snížení naklonění šikmé věže v Pise, ale i dřívější opravy Karlova mostu). Vítáme každou odbornou výměnu názorů vedoucí ke zlepšení opravných technologií, odmítáme však zneužívání opravy Karlova mostu různými asociacemi nebo jednotlivci – diletanty (neodborníky), kteří se těmito asociacemi kryjí a dávají tak příležitost mediálním prostředkům vždy ochotným k šíření senzačních i když nepravdivých zpráv, které jsou jen zcela výjimečně ověřené (např.: Karlův most je nenávratně zničen a mnoho dalších podobných superlativů včetně organizování podpisových akcí pro zastavení opravy nebo podávání trestních oznámení na kohokoliv a kdykoliv).

Chtěli bychom zdůraznit, že oprava Karlova mostu je týmovou prací zkušených odborníků ze stavební fakulty ČVUT Praha, přírodovědecké fakulty UK, odboru kultury a památkové péče MHMP, Národního památkového ústavu – ústřední pracoviště, Technické správy komunikací hl. m. Prahy, projektové společnosti PUDIS, a.s., zhotovitele opravy SMP CZ, a.s., odboru městského investora MHMP a jeho mandatáře konzultační a projektové společnosti Mott MacDonald Praha, spol. s r.o., která tento tým řídí.
Rádi bychom znova připomněli, že Karlův most je historickým kamenným mostem využívaným nejen jako lávka pro pěší. Při povodních musí také unést i zatížení těžkými stavebními stroji, které v případě zablokování některých polí plaveninami uvolňují průtočný profil mostu.

Proto byla po opravě mostovky podle ČSN 736220 odst. 4.1.8a stanovena zatížitelnost normální Vn = 50 t a výhradní Vr = 130 t, kdy most reaguje ještě pružně1. Vedle uvedeného namáhání pohyblivými břemeny musí vyhovět dynamickým zatížením při povodni včetně možného nárazu uvolněného pontonu, namáhání cyklickými změnami teplot a vlhkostí a dalšími vlivy. Proto jsou na kvádry lícního zdiva kladeny vyšší požadavky z hlediska fyzikálních a mechanických vlastností, které se odrazí v jejich vzhledu, jako tomu je v případě mostu přes Otavu v Písku, přes Dunaj v Regensburgu nebo Pont du Gard ve Francii a středověkých mostů v Itálii a dalších zemích. Vzhled mostu jako památky, ať již národní nebo světové, je jistě velmi důležitý, ale vzhledem k funkci, kterou most musí plnit, je vždy druhořadý.

Tato etapa opravy Karlova mostu skončila 31. 10. 2010 (kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci 11. 1. 2011), po prodloužení původního smluvního termínu o 142 dní (červen 2010) v důsledku změny požadavků nového vedení NPÚ, ú. p. Praha, které byly předány mandatáři v lednu 2011 jako „Metodické pokyny k technologii ošetření historických kamenných bloků zábradlí v polích 0A, IA, IIA na

protivodní straně mostu schválených OKP – MHMP. Kromě uvedeného požadavku bylo stejným orgánem schváleno (červen 2010) restaurování několika historických kamenů zábradlí v poli XIA nad Kampou. Oba tyto požadavky znamenaly prodloužení termínu a zvýšení ceny opravy přibližně o 18 mil. Kč, přestože ve smlouvě se zhotovitelem SMP CZ, a.s. Praha, jsou uváděny pouze práce kamenické nikoli restaurátorské, podle zákona č. 20/1987 Sb. § 14 odst. 8 o státní památkové péči (pískovcové kvádry zábradlí nejsou dílem výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi), aby se na ně vztahovalo restaurování.
Oprava mostovky zahrnovala výměnu betonového lože dlažby vozovky za vápenito písčitou stabilizaci, provedení 100mm vyztužené betonové desky, ve které jsou vedeny rozvody plynu pro veřejné osvětlení mostu, elektrokabely osvětlení slavnostního a plavebních znaků, napájení bezpečnostního systému a optokabely, (viz obr. dole), provedení nového hydroizolačního systému včetně odvodnění mostu a obou předmostí (nové kanalizační přípojky), nové vrstvy pod hydroizolací mostovky až do úrovně takzvané „železobetonové desky“ Tato etapa zahrnuje také opravu a přezdění kamenného zábradlí, což činí 11 % z celkové ceny.

Vzhledem k cyklicky se po staletí opakujícím teplotním změnám, které jsou hlavním namáháním této spojité obloukové konstrukce, bylo do mostu instalováno celkem 206 měřících čidel teploty a vlhkosti. Čidla jsou propojena s centrální ústřednou měřícího systému, odkud jsou měřené údaje buď automaticky odesílány nebo přebírány k dalšímu vyhodnocování pro výpočty napětí a deformací mostní konstrukce. Správnost teoretických výpočtů bude ověřována přesným geodetickým měřením skutečných deformací konstrukce. Takto bude most sledován alespoň 10 let, abychom ověřili změněné fyzikální a mechanické parametry zdiva mostu po jeho opravě.
Třetí etapa opravy Karlova mostu tj. oprava lícního zdiva poprsních zdí, kleneb a pilířů, kdy půjde o pečlivé práce kamenické, potrvá 10 a více let. Most opravujeme tak, aby tato naše národní kulturní památka zůstala zachována příštím generacím ještě několik století.

Ing. Jiří Petrák FEng
Ing. Vladimír Tvrzník, CSc.

Mott MacDonald Praha spol. s r. o.
Národní 15, 110 00 Praha 1
tel.: 221 412 800, fax: 221 412 810
GSM Brána: +420 724 022 870
e-mail: czech@mottmac.com, www.mottmac.com