Z iniciativy Sdružení byla ve spolupráci s Ing. Petrem Zahradníkem - ekonomickým expertem a členem Národní ekonomické rady vlády zpracována studie zabývající se vlivem investic do dopravní infrastruktury na veřejné finance, zaměstnanost a výkonnost, a to s akcentem na Zlínský a Olomoucký kraj.

Studie popisuje a analyzuje aktuální vývoj a očekávané trendy v oblasti stavebnictví, především v souvislosti s navrhovanými a schválenými opatřeními v oblasti redukce výdajů na veřejné zakázky v oblasti dopravní infrastruktury. Detailně sleduje aktuální vývoj stavebnictví jako celku i předpokládaný vývoj fiskální politiky, pokouší se identifikovat dopady, které tato opatření v oblasti stavebnictví, zaměstnanosti i vývoje reálné ekonomiky budou mít. Ve své závěrečné části se zaměřuje na identifikaci těchto specifických dopadů v podmínkách Zlínského a Olomouckého kraje. „Studie jasně dokladuje potřebu dostavby dopravní infrastruktury a její vliv na zaměstnanost a ekonomickou prosperitu,“ upřesnil výkonný místopředseda sdružení Libor Žádník.

Podle této studie podíl stavebnictví na HDP České republiky byl dlouhodobě kolem 13 % (v roce 2009 byl podíl 14,3%) v roce 2010 klesl na 9 % a klesající tendenci se nevyhne ani letos. Investice v řádu 100 mil. Kč vykazuje přínos veřejným rozpočtům ve výši více než 55 mil. Kč. Existence spolehlivé a kapacitní dopravní infrastruktury pomáhá rozvojovým možnostem dotčených regionů. Okamžitý daňový přínos a zvýšení ekonomického potenciálu regionu, nakonec každou korunu do systému veřejných financí vrátí. Snížení objemu stavebních investic o 1 mld. Kč může v krajním případě způsobit redukci zaměstnanosti v počtu až 3.000 – 3.500 pracovníků. Celkový dopad na zaměstnanost uvádí studie v řádu desítek tisíc pracovních míst v oboru stavebnictví.

Přestože v nejbližším období bude patrně dominovat politika fiskální restrikce, mezi klíčové priority vládní, regionální i obecní fiskální politiky by mělo být zahrnuto pravidlo, že prostředky věnované k naplnění obsahu Kohezní politiky EU, by neměly podléhat neuváženému krácení. Například objem výdajů na přípravu staveb do roku 2013 se rapidně blíží k zanedbatelným hodnotám a očekávané využití kapacit projekčních firem v roce 2011 se pohybuje okolo 30%. Útlum přípravných fází pro realizaci významných projektů v oblasti dopravní infrastruktury (2007 = 3 mld. Kč, 2009 = 2 mld. Kč, 2010 = 300 mil. Kč) předurčuje i míru zpoždění staveb, neboť právě délka přípravné fáze je 80% a vlastní stavební práce tvoří 20% celkové časové náročnosti projektu. „Tímto přístupem je ohrožena realizace stavebních aktivit zamýšlených na nejbližší období i příprava programového období 2014-2020 a možností financování z kohezních fondů EU,“ citoval z dokumentu Libor Lukáš a dále pokračoval konstatováním ing. Zahradníka, že: „v nastalé situaci bude nutné nalézt účelný a prospěšný kompromis s cílem zajistit výrazné posílení fiskální disciplíny v podobě redukce deficitu veřejných financí na straně jedné, ale současně i umožnění realizace významných dopravních projektů, které přispějí zásadním způsobem k naplnění rozvojového potenciálu především v regionech“.

Studie také reflektuje mediálně zajímavé téma cen stavebních prací, kde stavební firmy musí prokázat naprostou  cenovou transparentnost a, kde nutná očista jejich chování musí být provázena stejnou očistou  na straně zadavatelů

„Předpokládáme, že při plánované restrikci se růstová výkonnost Zlínského kraje sníží až o dva procentní body reflektujíc nižší intenzitu dálniční sítě v kraji v porovnání s krajem Olomouckým, kde je dopad na růst HDP odhadován ve výši přibližně půl procentního bodu. V absolutních částkách to znamená více než 5 mld. Kč v případě Zlínského kraje a téměř 1,3 mld. Kč v případě kraje Olomouckého,“ zdůraznil v návaznosti na závěry dokumentu Libor Žádník.

Pomalé řešení a dosavadní neujasněnost koncepce a parametry výstavby dopravní infrastruktury na Moravě, se stalo podnětem pro další aktivitu sdružení, kterou je  příprava koncepčního dokumentu tzv. Moravského generálního plánu rozvoje dopravní infrastruktury, zkráceně jako  „M-GEPARDI“, tj. ekonomicky a strategicky podložené koncepce priorit dopravních staveb v regionu střední a východní Moravy. Tato studie bude logickým pokračováním makroekonomické studie Ing. Zahradníka. „M-GEPARDI bude rovněž odpovědí na stávající nepřehlednou situaci, ale také významnou občanskou aktivitou, která má ambici stát se jedním ze vstupních dokumentů pro zpracování tzv. Bílé knihy dopravní infrastruktury ČR, příslušnými ústředními orgány státní správy“ uzavřel Libor Lukáš.

www.infrastrukturamorava.cz