„Stavební práce v dané lokalitě byly v těchto dnech již zahájeny, pracuje se na několika místech současně. Projekt kanalizace v části Zaolší si vyžádá náklady v hodnotě více než 33 milionů korun. Je spolufinancován Evropskou unií, fondem Soudržnosti a Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí. Pokud vše proběhne podle plánu, v říjnu tohoto roku bychom již měli být hotovi,“ uvedl Rudolf Bilko, starosta obce Vendryně.

Předmětem stavby je vybudování nové gravitační splaškové kanalizace DN 250, která bude odvádět splaškové vody z lokality Vendryně-Zaolší do nové čistírny odpadních vod. Tato část obce je charakterizována rozptýlenou zástavbou na velké ploše s domy soustředěnými převážně podél místních komunikací. Projekt kanalizace počítá se čtyřmi čerpacími stanicemi a čtyřmi páteřními stokami, do nichž bude ústit celkem jedenáct vedlejších stok. Celková délka navržené soustavy je 7 270 metrů, 450 metrů připadne na přípojky.

„Tato zakázka je pro nás velkou výzvou především z hlediska termínu dokončení, který je velmi šibeniční, ale zvládnutelný,“ uvedl Vladimír Raszka, tiskový mluvčí společnosti Eiffage Construction Česká republika, firmy, která vyhrála vývěrové řízení.  „Pro naše techniky to především znamená mít detailní projekt organizace výstavby a časový plán. Proto jsme do Vendryně nasadili naše nejzkušenější lidi, stavbyvedoucí a další osoby. Budeme dělat na několika místech najednou, takže to může vypadat například i tak, že v daný den bude na místě i sedmdesát lidí. Musíme samozřejmě práce koordinovat tak, abychom zajistili dopravní obslužnost,“ vysvětlil Vladimír Raszka.

„Z důvodu krátkého termínu realizace bude Vendryně prakticky celá rozkopaná. S ohledem na rozsah prací jsme s předstihem zorganizovali společné setkání s občany z této části obce a informovali jsme je o chystaných pracích a omezeních, které je během výstavby kanalizace čekají,“ dodal starosta Vendryně.

Před zahájením vlastních prací na výstavbě kanalizace bylo nutno provést vyfrézování živičných vozovek. „Když nastoupíme, musíme provést v záběru asi 35 metrů zemních prací, to znamená vykopat, položit šachty a potrubí, provést podsypy a zhutněné zásypy tak, aby se následně dalo alespoň provizorním způsobem jezdit. Definitivní povrch je ideální provést po čase, kdy vše ještě dosedne,“ doplnil mluvčí firmy.