Železniční stanice Přerov je významná jak pro osobní, tak i pro nákladní dopravu. Denně zde železničáři odbaví 300 vlaků, ale její technický stav už nevyhovuje požadavkům na moderní efektivní a bezpečnou železniční dopravu. Částečně už je stanice na hranici své životnosti. Kvůli nepříznivým směrovým poměrům mohou vlaky železniční stanicí projíždět pouze rychlostí 40 km/h, což je značně limitující.

„Obsahem rekonstrukce kolejiště železniční stanice Přerov v rámci I. stavby je dvoukolejný průtah uzlem včetně řešení obvodu osobního nádraží. Traťová rychlost v úseku přednádraží bude po rekonstrukci 160 km/h, v osobním nádraží mimo nástupištní hrany 80 km/h. Bude provedena rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku včetně nového odvodnění a rekonstrukce mostních objektů,“ uvedl při dnešní slavnostní příležitosti Ing. Pavel Habarta, MBA, pověřený řízením SŽDC.

Zásadní proměnou projdou nástupiště č. 3 a 4, která změní svou polohu. Bezbariérový přístup cestujících k nástupištím zajistí nový jižní podchod s výtahy a také rekonstruovaný současný podchod. Repasována budou zastřešení nástupišť. Vyroste více než kilometrová protihluková stěna a třináct obytných domů ochrání také individuální protihluková opatření.

Součástí zakázky je rekonstrukce železničního svršku a spodku i čtyř mostních objektů. Modernizováno bude trakční vedení, zabezpečovací a sdělovací zařízení, silnoproudé rozvody a osvětlení stanice. Rekonstrukce zvýší bezpečnost provozu, kulturu cestování a omezí negativní vlivy (zejména hluk) na obyvatele Přerova. Bezbariérová přístupnost zvýší dostupnost železniční dopravy i osobám se sníženou pohyblivostí.

Vlastní realizace byla zahájena již v září 2009, kdy si zhotovitel převzal staveniště. „Zatím probíhaly práce na přednádraží v úseku od zastávky Horní Moštěnice po Mádrův podjezd. Koleje byly rekonstruovány na rychlost 160 km/h a opraven byl Lověšický podjezd,“ uvedl dnes Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s. Vybudována byla také jižní větev kabelovodu se štolou pod osobním nádražím a přeložka parovodu. Zahájena byla rekonstrukce Mádrova podjezdu, která bude dokončena v letošním roce.

Celá zakázka má být podle smlouvy hotova do ledna 2014, přičemž až do konce června 2014 bude probíhat zkušební provoz. Zhotovitelem je „Sdružení Přerov“, jehož členy jsou OHL ŽS, a.s. – vedoucí účastník sdružení, EUROVIA CS, a.s. a AŽD Praha s.r.o.

Základní údaje o stavbě:
Název stavby:
Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba
Investor:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Zhotovitel:
Sdružení „Přerov“ (OHL ŽS, a.s. – vedoucí účastník sdružení, EUROVIA CS, a.s. a AŽD Praha s.r.o.)
Náklady (včetně DPH):
4 920 744 421 Kč
Plánovaný příspěvek z Fondu soudržnosti EU:
2 915 679 569 Kč
Datum zahájení
září 2009
Datum ukončení
leden 2014; do konce června 2014 bude probíhat zkušební provoz