Do současné doby je při navrhování „všeobecně používaná“ směrnice ATV-DVWK-A 138. V české legislativě zasakování dešťových vod zmiňuje jak Zákon č. 254/2001 Sb. – o vodách (v platném znění), tak vyhláška č. 268/2009 Sb. Bohužel žádný český předpis nerozebíral tuto problematiku podrobněji, a to vedlo k různým přístupům jak investorů, projektantů, správců sítí tak vodoprávních úřadů. Tento nesoulad by měla vyřešit již zmiňovaná norma.

-  Jeden z důležitých principů připravované normy je provoz zasakovacích zařízení. Pro podzemní zasakovací objekty je to filtrace resp. čištění přitékající vody a možnost údržby vlastního objektu. Tedy možnost přístupu revizní techniky do vsakovacího objektu, a to takovým způsobem, aby byla zaručena údržba celého objektu. Filtrace dešťových vod má dva aspekty. Jednak je to účinnost filtrů a druhý aspekt je pravidelná údržba filtračního objektu. Každý určitě zná obrázky uličních vpustí, které mají plné kalové koše a voda nemůže odtékat. Na přesnější technickou specifikaci pro filtrační zařízení před zasakovacím objektem či vodotečí si ještě budeme muset počkat. Wavin Q-bic – řešení v likvidaci dešťových vod Již od konce loňského roku je očekávané přijetí nové české normy, která by se věnovala stále aktuálnější problematice „zasa kov ání dešťov é vo dy“. Připravovaná norma v gesci Ministerstva zemědělství ČSN 75 9010 bude definovat povinnosti a možnosti při návrhu, výstavbě a provozu vsakovacích zařízení srážkových vod. 35 K údržbe podzemního zasakovacího objektu, vytvořeného z plastových boxů, by v ideálním případě měly sloužit revizní kanály dostatečného průměru, vytvořené v jednotlivých plastových boxech. Zasakovací prvky bez této možnosti revize jsou z hlediska dlouhodobého fungování systému silně znevýhodněny. Ke vstupu do revizních kanálů se používají různé konstrukce revizních šachet, které jsou zakončeny standardními poklopy, dle místních požadavků.

 

Zařízení pro zasakování, využití a likvidaci dešťových vod Wavin-  Společnost WAVIN OSMA, která má na českém trhu výhradní postavení pro výrobky fi rem Wavin, Wavin Ekoplastik a Osma, nabízí pro zasakování dešťových vod systém Wavin Q-bic s vnitřním revizním kanálem o průměru cca 500 mm. Tento „kanál“ umožňuje pohodlnou revizi i údržbu celého systému. Vsakovací prvek systému Wavin Q-Bic (materiál polypropylén) má rozměry 600x600x1200 mm. Po vyskládání prvků do požadovaného objemu a tvaru vzniknou průběžné kanály o rozměru cca 500 mm. V případě potřeby umožňují provést revizi klasickými inspekčními kamerami a následné čištění tlakovými systémy. K přístupu do „kanálu“ lze použít standardní revizní šachty WAVIN o průměrech DN 600 nebo DN 400, které je možné osadit přímo na akumulační blok pomocí přechodových adaptérů. Nedílnou součástí jsou vstupní hrdla, boční záslepky (k uzavření kanálu na obou koncích sestavy) a spojovací elementy. Při zasakování dešťových vod ze zpevněných ploch a střech v objektu nové trafostanice Mnichovo Hradiště byly použity prvky systému Wavin Q-bic. Na nátoku byly osazeny fi ltrační šachty Tegra 1000 a k revizi zasakovacího objektu byly osazeny šachty Tegra 600. Objekt byl navržen ve dvou vrstvách o půdorysu 6x30,6 m. Takto navržený a realizovaný zasakovací objekt, představuje z dlouhodobého hlediska plně funkční systém. Pro poradenství a návrhy realizací zasakovacího systému je možné využít bezplatných konzultací s pracovníky naší společnosti.

-  Obraťte se na společnost WAVIN OSMA s.r.o. a získáte možnost posunout vaše problémy s dešťovou vodou správným směrem. www.wavin-osma.cz