Následovalo několik základních informací o oboru podzemních prací, kterým je tento soubor speciálních technologií věnován. Snad to byla náhoda, vyplývající z nedostatku jiných horkých a „šťavnatějších“ témat, že se na mne obrátila telefonicky redaktorka Dagmar Jáňová z Českého rozhlasu se žádostí o rozhovor pro tento sdělovací prostředek, který by informoval posluchače o tom, co se chystáme pod zemí a ještě k tomu bezvýkopově dělat. Přečetla si totiž naši krátkou zprávu v Hospodářských novinách a prostě ji to zaujalo natolik, že pokládala za vhodné pustit to do éteru s pomocí rozhlasových vln. Trochu jsem se zalekl, protože jsem si uvědomil, jak je těžké pro stavebního inženýra něco ústně vysvětlovat, když nelze použít tužku a papír. Snažil jsem se tento rozhovor oddálit s představou, že se na to třeba zapomene. Všechna snaha však byla marná. Zjistil jsem, že vzdorovat aktivní a zaujaté redaktorce není možné. Už třetí den od našeho rozhovoru jsme měli první schůzku a další den jsem už seděl před mikrofonem v budově rozhlasu na adrese Vinohradská 12. Tehdy jsem zvolil jako mnemotechnickou pomůcku lidské tělo. Ano, připodobnil jsem město se svým podzemím k lidskému organizmu, kde místo cév, žil, tepen, střev, jícnu atd. jsou vodovody, plynovody, kabely, kanalizace, kolektory atd. bez kterých nemůže město žít.
Byla to tehdy šťastná časová náhoda, že v našich sdělovacích médiích proběhly v téže době informace o špičkových lékařských metodách, které umožňují neinvazivní prohlídku lidského těla pomocí endoskopie a následně provádět neinvazivní operace metodou laparoskopie. Měl jsem vyhráno. Jak snadné bylo přirovnat endoskop k diagnostickým kamerám, kterými provádíme prohlídku podzemních potrubí, stejně, jako jsou podzemní roboty, pomocí kterých opravujeme závady na těchto potrubích, podobné laparoskopickým postupům při operaci vnitřních orgánů člověka, aniž se musí povrch těla „otevřít“.
Ohlas půlhodinového pořadu byl velice pozitivní. Zejména provozovatelé sítí v nás viděli záchranu při odstraňování závad v místech, kde nelze nadloží „otevřít“ tradičním výkopem. Následovala léta bouřlivého rozvoje. Na celém území republiky se prováděla plošná plynofikace všech obcí, přes území České republiky se buduje panevropská optokabelová síť, města a obce řeší likvidaci odpadních vod. Při všech těchto investicích jsou bezvýkopové technologie (BT) nenahraditelné. Po celých 15 let požadavky na BT stále rostou.
V posledních letech však investiční boom klesá a budování nových investic se omezuje z důvodů finanční krize. Podzemní sítě jsou zde však dál a čím jsou starší, tím více oprav potřebují. Je proto zajímavé sledovat, jak prudký pokles stavební výroby nemá vliv na plánované požadavky oprav inženýrských sítí. Plánované 4 miliardy Kč na opravy podzemní infrastruktury v hlavním městě Praze nebyly sníženy ani o korunu. A také zde přichází CzSTT se svojí „troškou do mlýna“. Náměstek primátora Ing. Pavel Klega jmenoval svým poradcem pro infrastrukturu a městské inženýrství pana doc. Ing. Petra Šrytra, CSc., který je dlouholetým místopředsedou naší společnosti pro bezvýkopové technologie. Věřím, že tato důvěra není jen hledáním dobrých bodů před volbami. Vždyť Praha bude opravy provádět pokud možno bezvýkopovým způsobem, a proto se tyto technologie nemusí krize bát    
Stejná situace je i v dalších městech ČR. CzSTT se proto snaží informovat stavební úřady a investory o celospolečenské prospěšnosti bezvýkopových technologií a podporují rozšíření výuky o tomto zajímavém stavebním oboru i na středních a vysokých školách.
Bezvýkopové technologie v porovnání s tradiční otevřenou rýhou omezují i negativní účinky stavební činnosti na životní prostředí. Odpadá hlučnost, prašnost a zejména emise škodlivých plynů do ovzduší. Na tuto činnost obdržela CzSTT dotaci od Státního fondu životního prostředí (SFŽP), jejíž čerpání bude probíhat od letošního roku až do roku 2012. Věřím, že bude příležitost, abychom Vás o této sféře působnosti CzSTT průběžně informovali.
Pokud se jedná o postavení CzSTT v mezinárodním společenství ISTT, lze konstatovat, že jsme na tom velmi dobře. Ale to jsou jenom slova. Pro zhmotnění těchto slov musíme uvést konkrétní údaje. Za 15 let činnosti jsme získali v celosvětové soutěži NO-DIG AWARD:
2x zlatou medaili za nejlepší stavbu roku
•    Rekonstrukce kanalizace Mariánské Lázně (SSŽ Praha) v roce 2004.
•    Oprava ocelového potrubí DN 1600 cementovou vystýlkou (Brochier Praha) v roce 2007.
1x stříbrnou medaili v roce 2002
•    Oprava kanalizace v městě Bialsko Biala (Wombat Brno)
1x bronzovou medaili v roce 1999
•    ČOV Děčín, šest podvrtů Labe DN 800 (AD Servis Terrabor Praha)
V celosvětové soutěži o nejlepší diplomový projekt v oboru bezvýkopových technologií získali studenti ČVUT v Praze už 3 zlaté medaile a to:
•    Ing. Tomáš Kubát, 2004 Hamburg
•    Ing. Jiří Granilla, 2006 Brisbane
•    Ing. Lucie Nenadálová 2007 Řím

Pravidla těchto soutěží NO-DIG AWARD jsou velmi přísná, posuzování prací provádí odborníci z jiných zemí, než je původ projektu. Získání některé z udělovaných cen je celosvětová prestižní záležitost.

CZSTT
Bezová 1658/1, 147 14 Praha 4 Braník, 8. patro, místnost è. 17
tel./fax: 244 062 722, mobil: 737 739 855
e-mail: czstt@czn.cz