V těchto oblastech zajišťuje konzultační a poradenskou činnost, zpracování kompletní projektové dokumentace a dodávky staveb na klíč včetně záručního a pozáručního servisu. Dnes na stránkách Stavebních a investorských novin představuje své dvě nejvýznamnější stavby z poslední doby.

Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc

Společnost VHZ-DIS, spol. s.r.o. získala koncem roku 2006 na Slovensku dvě významné zakázky. Jednu na východním Slovensku („Vranov – Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Topľe“) a druhou na severu v oblasti Kysúc (Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc )
Projekt „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc“ patří k ekologicky nejvýznamnějším akcím na Slovensku a jeho realizace byla zahájena v září roku 2006. Cílem projektu bylo vyřešení nedostatečného zásobování obyvatel pitnou vodou, vybudování nového kanalizačního systému a zajištění čištění odpadních vod v souladu s platnou legislativou.

Projekt zahrnoval:
•    175 km vodovodních sítí
•    42 čerpacích stanic pitné vody
•    6 vodojemů
•    cca 3 000 vodovodních přípojek
•    259 km kanalizací
•    55 čerpacích stanic odpadních vod
•    cca 7 000 kanalizačních přípojek
•    rozšíření a intenzifikaci ČOV Turzovka a ČOV Čadca
Realizace technologické části tohoto díla byla zahájena v dubnu roku 2008 rekonstrukcí a intenzifikací ČOV Čadca. Rekonstrukce této čistírny spočívala ve vybudování nových aktivačních a dosazovacích nádrží, dmychárny, čerpací stanice vratného a přebytečného kalu, instalaci zařízení pro chemické srážení fosforu, linky na odvodňování kalu, rozšíření plynového hospodářství a vybudování čerpací stanice dešťových vod. V elektrotechnické části byly napojeny nové stroje a zařízení, současně byl doplněn řídící systém a zajištěno napojení ČOV na centrální dispečink. Realizovanou intenzifikací byla kapacita čistírny zvýšena na 56 000 EO.
V druhé polovině roku 2008 byly zahájeny práce na realizaci čerpacích stanic odpadních vod a do konce roku jich bylo dodáno celkem 24.
Intenzifikace ČOV Turzovka byla zahájena koncem roku 2008 montáží dosazovacích nádrží. Následovala kompletní rekonstrukce hrubého předčištění, vybudování nových aktivačních nádrží, dmychárny, kalového hospodářství, zařízení pro chemické srážení fosforu a čerpací stanice dešťových vod. V elektrotechnické části došlo ke kompletní výměně silové části, instalaci nového řídícího systému a napojení na centrální dispečink. ČOV Turzovka má po intenzifikaci kapacitu 18 000 EO.
V průběhu roku 2009 bylo dodáno zbývajících 31 čerpacích stanic odpadních vod, byla zahájena dodávka čerpacích stanic pitné vody a v druhé polovině roku byly vystrojeny vodojemy. Čerpací stanice a vodojemy byly postupně uváděny do provozu včetně napojení na centrální dispečink.
Realizace tohoto projektu se dotkla celkem 14 obcí (Čadca, Raková, Staškov, Podvysoká, Zákopčie, Olešná, Turzovka, Vysoká nad Kysucou, Makov, Korňa, Klokočov, Svrčinovec, Čierne a Skalité) a je pro pro tyto obce důležitá nejenom z hlediska životního prostředí ale i z hlediska dalšího rozvoje turistického ruchu.

Cena technologické části:     8 150 000,- EUR

Vranov – Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Topľe

Projekt „Vranov – Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Topľe patří k ekologicky nejvýznamnějším akcím na východním Slovensku a jeho realizace byla zahájena v roce 2006. Cílem projektu bylo zabezpečení ochrany životního prostředí v regionu města Vranov nad Topľou, vyřešení nedostatečného zásobování obyvatel pitnou vodou, vybudování nového kanalizačního systému a zajištění čištění odpadních vod v souladu s platnou legislativou.

Projekt zahrnoval:
•    vybudování třech nových čistíren odpadních vod, ČOV Vranov nad Topľou (34 900 EO), ČOV Bystré (10 300 EO), ČOV Hencovce (3 400 EO) a rekonstrukci ČOV Soľ (2 600 EO)
•    vybudování 80 km kanalizací s 27 čerpacími stanicemi
•    vybudování 92 km vodovodů se 7 čerpacími stanicemi a 6 vodojemy
Realizace technologické části tohoto díla byla zahájena v srpnu roku 2007 pracemi na ČOV Hencovce a ČOV Bystré. V září byly zahájeny práce na ČOV Vranov nad Topľou a v říjnu i na ČOV Soľ. Nové ČOV jsou realizovány jako mechanicko-biologické, s mechanickým předčištěním, anaerobním reaktorem, s nizkozatíženou aktivací, s řízenou nitrifikací a denitrifikací s anoxickými zónami vybavenými míchadly a oxickou zónou s jemnobublinnou aerací, s vnitřní recirkulací, s dosazovaním v kruhových dosazovacích nádržích a s terciárním dočištěním. Přebytečný kal je mechanicky odvodňován na odstředivkách.
Rekonstrukce ČOV Soľ byla realizována jako dvoulinková mechanicko – bio­logická, s mechanickým předčištěním, s anoxickou zónou vybavenou míchadly a oxickou zónou s jemnobublinnou aerací, s dosazováním ve vertikálních dosazovacích nádržích a s mechanickým odvodněním kalu na odstředivce. Koncem roku 2008 a na začátku roku 2009 byly čistírny odpadních vod postupně uváděny do provozu.

V druhé polovině roku 2008 byly zahájeny technologické dodávky čerpacích stanic na kanalizaci a na pitné vodě. Zde stojí za zmínku zejména náročná realizace čerpacích stanic Juh a SNP.
V první polovině roku 2009 byly postupně vystrojeny armaturní komory nově vybudovaných vodojemů a všechny čerpací stanice a vodojemy byly napojeny na centrální dispečink.
Celá stavba byla úspěšně ukončena v říjnu 2009.

Realizace tohoto projektu se dotkla celkem 16 obcí (Vranov nad Topľou, Vechec, Davidov, Sačurov, Zamutov, Čaklov, Rudlov, Soľ, Čierne nad Topľou, Skrabské, Bystré, Kamenná Poruba, Jastrabie nad Topľou, Lomnica, Čemerné, Hermanovce). Zajistila napojení na kanalizaci pro 13 612 obyvatel, na vodovod se mohlo připojit 16 904 obyvatel a vytvořila podmínky pro přísun nových investicí v oblasti průmyslu a cestovního ruchu a vytvořila tak i podmínky pro růst pracovních příležitostí v celém regionu.

Cena technologické části: 6 054 215,- EUR

VHZ - DIS, spol. s r.o.
Mírová 25, 618 00 Brno, tel.: 548 129 011, fax: 548 129 044
e-mail: vhz-dis@vhz-dis.cz, www.vhz-dis.cz