Na těchto realizovaných stavbách se prokazuje nejen jakost výrobku, ale i jakost řešení při návrhu, výstavbě a provozování tohoto potrubí.

Odvodnění mostů je oproti celkové ceně za mostní objekt poměrně nezajímavým finančním nákladem. Funkce odvodnění se však při špatné volbě potrubí a jeho nesprávném zavěšení na most může projevit tak, že i tyto relativně malé náklady mohou celkové provedení mostu a jeho další provozování zcela znehodnotit.

Použití trub HOBAS pro nejrůznější nadzemní vedení na podpěrách i závěsech, pro nejrůznější účely (vodovody v kolektorech, nadzemní úseky kanalizací nebo přívodů k malým vodním elektrárnám, potrubí průmyslových rozvodů přes řeky a nebo v průmyslových areálech – potrubní mosty), možnosti kompletace s tvarovkami a instalačními možnostmi se staly vzorem i pro trubní úseky odvodnění mostů. Pro správnou funkci takto zavěšeného nebo podepřeného potrubí je nezbytné respektování požadavků pro vzdálenost a konstrukčního provedení podpěr a nebo závěsů a to i s ohledem na samotnou konstrukci mostu, jeho konstrukčních detailů a provozní tlak uvnitř potrubí (pokud se jedná o zavěšení nebo podepření tlakových rozvodů).

Konstrukční řešení skladby stěny trub, spojů a jejich těsnění, zkušenosti z montáží a i provozování tohoto typu potrubí způsobily velký rozmach i v mostním stavitelství. První použití potrubí HOBAS na dálnici v ČR bylo v roce 1996 při úplné rekonstrukci mostu v km 62 (přes Sedlecký potok) na dálnici D1. Výstavba mostů v ČR a dalších zemích spolu s požadavkem odvádět vody z mostů spolehlivým, ověřeným a bezpečným potrubím vytvořila podmínky k použití tohoto typu potrubí i na 25 mostních objektech nově vybudovaného obchvatu kolem Prahy mezi D1 a D5.

Celkem bylo použito na mosty tohoto dálničního obchvatu kolem Prahy něco přes 4,2 km potrubí DN 150 až DN 250 s nepřeberným množstvím tvarovek.

Dodavatelem potrubí a všech tvarovek včetně technické přípravy při přípravě projektu a stavebně-montážního servisu pro zhotovitele stavby byla firma HOBAS CZ spol. s r.o.

Investorem a budoucím provozovatelem je ŘSD Praha.

Zhotovitelé obchvatu s mostními objekty jsou SKANSKA Praha a PSVS Praha

Zpracovali: Ing. Miloš Seman, Ing. Jaroslav Kunc

HOBAS CZ spol. s r. o.
Za Olšávkou 391
686 01 Uherské Hradiště
T: +420 572 520 311
F: +420 572 555 661
hobas.czech@hobas.com
www.hobas.com