Akce byla letos zaměřena nejen na aktuální legislativu a její vliv na aplikační praxi, ale hlavně na novinky v oblasti požární bezpečnosti, elektromobility, fotovoltaických systémů, problematiku projektování a chyby při realizaci, speciální stavby, ale i náhled do budoucnosti požární prevence. Druhý den konference proběhl v Univerzitním výzkumném centru ČVUT UCEEB v Buštěhradě s exkurzí a praktickou ukázkou pálení fotovoltaických panelů na různých druzích podkladu. Přednášek se ujali přední odborníci na danou problematiku, včetně zahraničních expertů. Na akci se sjelo více než sto účastníků ze čtyř zemí.
Po uvítání přítomných hostů se úvodního slova ujal ředitel odboru prevence MV-generálního ředitelství HZS ČR plk. Ing. Michal Valouch. „Výběr dnešních témat rezonuje nejen Českou republikou, ale celoevropsky v rámci nových rizik, která můžeme vnímat v souvislosti s rostoucím počtem bate­riových úložišť pro potřeby fotovoltaických systémů či pro potřeby pohonu elektrických vozidel. Mají i nový význam v podobě požární bezpečnosti dřevostaveb,“ uvedl.
Konference se zúčastnil také generální sekretář Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Ing. František Gilian: „Nedávno se u nás konala obdobná akce, která se zabývala dokonce i podobnými tématy. Přijel jsem proto do Čech načerpat inspiraci a zkušenosti místních odborníků.“ János Zellei zastupoval prezidenta maďarské Asociace požární ochrany: „Moje přednáška pro hosty přinese porovnání středoevropských předpisů požární ochrany. Jsem velmi rád, že se této zajímavé akce můžu zúčastnit.“ Svůj příspěvek přivezl i prezident požární komory našich severních sousedů ECEU Fire Polsko Piotr Grabowski. „Je pro mne velká čest se účastnit této konference, navržená témata mne velmi zajímají. Předneseme příspěvek týkající se výzkumu požáru elektromobilu z polské zkušebny,“ dodal.
Jedním z přednášejících byl autor norem týkajících se požární bezpečnosti staveb a předseda zkušební komise ČKAIT pro oblast požární bezpečnosti staveb Ing. Petr Boháč, který přítomné seznámil s hlavními novinkami v normě ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – kabelové rozvody a dalších.
Velmi zajímavé bylo trio přednášek zaměřených na fotovol­taiku, kde byla kromě aktuálních témat s touto problematikou zmíněna i pravidla pro zabudování fotovoltaiky do staveb a podmínky protipožárního zásahu, stejně jako praktické zkušenosti s fotovoltaikou, respektive reálná instalace fotovoltaiky na rodinném domě, které bylo přijato s velkým ohlasem. Tato témata později ještě ve své přednášce doplnil Mgr. Radek Kislinger s rozborem praktického zásahu požáru fotovoltaického zařízení.
Součástí odpoledního programu bylo také předání ocenění PKPO za dlouholetou činnost v požární ochraně. Mezi letošními oceněnými byli doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA a Ing. Zbyněk Valdman. Poté předal Ing. Vilém Stanke Cenu Vladimíra Hápa (první prezident PKPO) za dlouholetou činnost v požární ochraně doc. Ing. Václavu Kupilíkovi, CSc, který se oblasti požární ochrany pohybuje celý profesní život.
Ing. Robert Prix přiblížil účastníkům akce aktuální projekční požadavky na dřevostavby, příklady realizovaných a navržených dřevostaveb. „Dnes budeme mluvit o odstupech od dřevostaveb a konstrukcích, které jsou z hlediska zatřídění vždy hořlavými konstrukcemi. Zároveň v návaznosti na to budeme řešit požární scénáře, protože dnes jsou na trhu moderní konstrukce, které svojí kvalitou přesahují možnosti, které jsme měli v minulých letech.“
Velký zájem u hostů vyvolala přednáška doc. Ing. Jiřího Pokorného, Ph.D., MPA, jejíž téma bylo Moderní technologie v požární ochraně. V rámci svého příspěvku představil simulovanou ukázku případu volání na operační a informační středisko HZS ČR, kdy by byl volající přesměrován na umělou inteligenci v momentě, kdy jsou tísňové linky přehlcené například v případě živelní pohromy apod. Protože v těch chvílích se vyskytuje nutnost snížit potřebu lidského faktoru, je případné zapojení umělé inteligence aktuální možností řešení.
První den konference v odpoledních hodinách uzavřel svým příspěvkem prezident pořádající PKPO Bc. František Krégl. „Slyšeli jsme zde dnes spoustu krásných přednášek. Já sám bych se rád zaměřil na budoucnost a cíle, kam bude směřovat požární ochrana, jakými směry se bude ubírat. Ať už se jedná o již dnes zmiňovanou umělou inteligenci, elektromobilitu, způsoby hašení, nové technologie a další,“ uvedl.
Následující den se hosté sešli v Univerzitním centru energeticky efektivních budov UCEEB ČVUT Praha v Buštěhradu, kde proběhla praktická ukázka řízeného požáru tří fotovoltaických panelů, z nichž každý byl umístěn na jiném podkladu – jeden na polystyrenu, druhý na nehořlavé podložce a třetí na štěrkovém podloží. V průběhu celé zkoušky byla měřena teplota. „Doufám, že tato zkouška splnila vaše očekávání, zároveň ukázala, jak důležitá je například volba materiálu podkladu při instalaci fotovoltaických panelů. Za provedení zkoušky děkuji vedoucímu týmu požární bezpečnosti Ing. Arch. Petru Hejtmánkovi, Ph.D.,“ dodal Bc. František Krégl.

Mgr. Jana KEMROVÁ, PKPO, foto archiv PKPO