Celkem se konference zúčastnilo 503 osob. Na 57 partnerů konference představilo své služby, výrobky a technologie ve foyer konferenčního sálu.

Na úvod konference pozdravili přítomné Ing. Aleš Kendík, náměstek ministra zemědělství pro řízení Sekce vodního hospodářství, RNDr. Petr Kubala, předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR a generální ředitel Povodí Vltavy, a Mgr. Jiří Paul, MBA, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., místopředseda výboru CzWA a vedoucí jeho odborné skupiny Vodárenství. Ve svých zdravicích vyzdvihli téma zastropování cen elektřiny a plynu pro obor vodárenství, sucha nebo koordinovaného přístupu k vodě.

Programový výbor konference připravil pro letošní výroční konferenci několik významných novinek. Na rozdíl od minulých ročníků například letos nebyl program členěn do dvou samostatných tematických bloků Pitná voda a Odpadní voda. Díky tomu si účastníci konference nebyli nuceni vybírat ze dvou přednášek, které by se konaly ve stejném čase ve dvou různých sálech, ale měli možnost vyslechnout vše, co je zajímalo.

Druhou změnou bylo zařazení dvou nových formátů. Úvod konference obohatila debata věnovaná vývoji českého vodárenství a po ní diskusní stůl, u nějž na aktuální otázky odpovídali zástupci regulátorů. Zatímco v předchozích letech program konference zahajovala přednáška významné osobnosti z oboru, letos organizátoři dali přednost formátu, který nechává zaznít pluralitě názorů.

Debatu k vývoji českého vodárenství moderoval Pavel Hájek, iVodárenství.cz. Aby byla zajištěna pestrost pohledů, byli do ní přizváni zástupci různých institucí, kterých se stav a vývoj vodárenství dotýká – tedy nejen vodárenské společnosti, ale například i municipality. Na pódiu se proto sešli ředitel a člen představenstva SOVAK ČR Ing. Vilém Žák, předseda představenstva ČEVAK a.s. Ing. Jiří Heřman nebo starosta Lipna nad Vltavou Ing. Zdeněk Zídek. Shodli se na tom, že jakkoliv mají oblast vodovodů a kanalizací věcně na starosti obce, stát by měl převzít odpovědnost za zdroje a větší investice. Žádný z modelů provozování vodovodů a kanalizací v rámci atomizovaného vodohospodářského oboru diskutující nevyzdvihli jako nejlepší. Diskuze se dotkla také citlivého tématu dotací. Ty by měly být využívány jen v omezeném měřítku, neboť mohou deformovat trh.

Zajímavá debata se rozproudila ohledně regulace a dat požadovaných regulátory. Ing. Jiří Heřman vyslovil názor, že regulace je příliš rozsáhlá a že bychom měli vážit přínosy a náklady s ní spojené. Statistická data (VÚME, VÚPE) nejsou efektivně využívána. Ing. Vilém Žák oproti tomu podotknul, že není možné řídit systém bez informací, data potřebujeme a dokáží nás posunout dál při řízení oboru. Přítomní v sále měli možnost si vyslechnout nejdříve retrospektivní pohled lidí zabývajících se v každodenní práci vodárenskou infrastrukturou a v následné debatě ho doplnit o názor regulátorů.

20. ročník konference Provoz vodovodů a kanalizací 2022 - vystavovatelé


Poté proběhl diskusní stůl se zástupci regulátorů, který moderovala novinářka Jolana Humpálová.  U diskusního stolu se sešli Ing. Aleš Kendík, náměstek pro řízení Sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství, Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí, Ing. Lukáš Teklý, ředitel odboru 16 – Cenová politika Ministerstva financí, Mgr. Matyáš Fošum, ředitel Odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví, a MUDr. František Kožíšek, CSc., vedoucí Národního referenčního centra pro pitnou vodu Státního zdravotního ústavu. Ministerstvo průmyslu a obchodu i přes pozvání zástupce do diskuse nevyslalo. Dotazy byly předem připraveny, aby obsáhly šíři aktuální problematiky v oboru, na jejich formulování se podíleli předsedové komisí SOVAK ČR. Zároveň bylo možné se do debaty zapojit i na místě prostřednictvím elektronické komunikace mezi tazatelem a moderátorkou kulatého stolu.

Diskutovaným tématem byla například atomizace vodárenského oboru. Přestože bylo scelování vodárenské infrastruktury podpořeno vypsáním dotačního titulu, zatím nebyl zaznamenán žádný významnější posun. Řešila se i problematika Plánu financování obnovy (PFO). U malých obcí bývá plnění PFO problém, proto byla nastartována kampaň, jejímž cílem bylo tento nedostatek napravit. Další z položených otázek se týkala dvousložkové ceny. Závěr debaty byl věnován  tématu monitoringu odpadních vod ohledně přítomnosti covidu-19. Mgr. Matyáš Fošum uvedl, že je možné tento způsob zjišťování využít ve spolupráci s vodárenskými společnostmi i pro jiné patogeny.

Poté program konference pokračoval odbornými přednáškami. Programový výbor s velkou pečlivostí sestavil zajímavý mix 21 příspěvků. Elektronickou verzi programu si mohli účastníci konference pohodlně stáhnout v PDF formátu přes QR kód umístěný na identifikační kartě, kterou každý účastník konference obdržel při prezenci. Toto řešení organizátor, SOVAK ČR, poprvé s úspěchem využil na konferenci VODA FÓRUM 2022.

Program složený z 20minutových prezentací měl svižné tempo. Ti, kdo program konference mohli sledovat přímo ze sálu, ocenili různorodost témat i příspěvky silných osobností nejen z vodárenského oboru. Jedním z leitmotivů programu konference bylo velmi aktuální téma úspor energií. Dalšími tématy byly kyberbezpečnost, či dlouhodobý problém, se kterým se vodohospodářské společnosti potýkají, a to získávání mladých lidí pro obor vodovodů a kanalizací. Kromě těchto tří tematických okruhů bylo na program konference zařazeno několik přednášek věnujících se novým technologiím, například využití řídicích systémů v terénu prostřednictvím mobilních aplikací, metodě BIM, smart meteringu či robotizaci. Diskutovány byly i dotace, či změny, které se připravují v české i evropské legislativě.

20. ročník konference Provoz vodovodů a kanalizací 2022 - zahájení


Na závěr prvního dne proběhl společenský večer, kde v úvodu byla předsedou představenstva SOVAK ČR Ing. Miloslavem Vostrým a členem představenstva a ředitelem SOVAK ČR Ing. Vilémem Žákem předána dvě významná ocenění – Čestný člen SOVAK ČR. Ocenění předali Ing. Jiřímu Heřmanovi a Ing. Antonínu Jáglovi, oba jej získali za dlouholetou vysoce odbornou práci v oboru a aktivní činnost v představenstvu SOVAK ČR. Prestižní ocenění se uděluje již od roku 1996 a celkově včetně letošního roku jej získalo 21 výrazných osobností vodohospodářského oboru. Proběhlo také poděkování partnerům konference.

V průběhu večera k poslechu a tanci hrála hudební skupina Martin Vaverka & Friends. Své kouzelnické vystoupení si pro účastníky připravil přední český kouzelník a finalista TV soutěže Česko Slovensko má Talent TOMASIANO. Účastníci společenského večera mohli také ochutnat molekulární koktejly a užít si světelnou barmanskou UV a NEON show.

Součástí doprovodného programu konference byla i exkurze na Novou vodní linku ÚČOV Praha.

SOVAK ČR děkuje všem partnerům konference, bez jejichž podpory by nebylo možné konferenci uspořádat. Těšíme se na vás v listopadu 2023 na dalším ročníku konference Provoz vodovodů a kanalizací.