Vytyčení provádí plynaři z GasNetu zdarma a může se tím zabránit zbytečným škodám. Jenom v průběhu loňské stavební sezóny došlo k 585 případům narušení plynárenských zařízení, z toho 501 bylo způsobeno neodbornou stavební činností. „Jedná se jednoznačně o nejčastější příčinu narušení našich plynovodů externími subjekty. Stavební firmy či jednotlivci nemají vytyčené sítě nebo provádějí práce neodborným postupem a způsobí tím únik zemního plynu. Ročně tak vznikají škody v řádu miliónů, které pochopitelně po viníkovi vymáháme,“ říká Petr Koutný, provozní ředitel GasNetu.

Bez stanoviska stavebník porušuje zákon

Základním předpokladem pro bezpečné provedení zemních prací v ochranném
a bezpečnostním pásmu plynovodu je souhlas GasNetu s provedením stavební činnosti. „Stavebník od nás obdrží stanovisko, na základě kterého si může objednat vytyčení plynárenských sítí. Tuto povinnost mu ukládá energetický zákon a její nedodržení znamená jednoznačně porušení legislativy,“ vysvětluje Petr Koutný.

Vytyčení lze objednat online a je zdarma

Pro stavebníky i odbornou veřejnost provozuje GasNet na svém webu www.gasnet.cz portál Distribuce plynu online. Zde po vyplnění Žádosti o vydání stanoviska můžete získat informaci o poloze plynovodů a souhlas se stavební činností. Lze si jednoduše objednat vytyčení a následnou kontrolu stavby. Tedy vše potřebné pro bezpečné provedení prací. Vydání stanoviska a vytyčení plynovodů provádí GasNet zdarma.

Pro zjednodušení celého procesu jsou navíc stanoviska vyjadřující souhlas se stavební činností vybavena QR kódem, který žadatele rychle navede na portál Distribuce plynu online. GasNet taky pokračuje v distribuci jednoduchého návodu, jak vytyčení objednat. Dále jsou pro stavebníky připraveny přehledné a návodné letáky o projednání a provádění stavebních činností v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Všechny tyto materiály jsou volně ke stažení na webu GasNetu.

Samotné vytyčení probíhá tak, že přímo na staveništi vysleduje technik GasNetu přesnou trasu plynovodu nebo plynovodní přípojky pomocí detektoru a zakreslí sprejem průchod potrubí s plynem přímo na zem, kde se má kopat. Po ukončení stavebních prací kontrolují plynaři opět na místě těsnost potrubí. Konečné zasypání obnaženého potrubí se řídí přesným technologickým postupem, který musí rovněž stavaři dodržet.

Vyhněte se zbytečným pokutám, případy narůstají

Přestože se jedná o povinnost vyplývající ze zákona, každý rok dochází k několika stovkám případů, kdy stavebníci naruší plynárenské zařízení. V roce 2021 nebylo před zahájením stavby u více než 43 % případů provedeno vytyčení. Společnost GasNet za loňský rok eviduje celkem 585 narušení, při kterých muselo být odstaveno od dodávek plynu 5 130 zákazníků. „Proti roku 2020 došlo v loňském roce k nárůstu těchto případů o cca 8 %. Apelujeme proto na stavebníky a firmy, aby podobným situacím předcházeli. Zbytečně tak vznikají situace, které mohou ohrozit zdraví či způsobit materiální škody. Tyto případy dále předáváme na Energetický regulační úřad, který rozhoduje podle závažnosti havárie o výši pokuty,“ uvádí dále Petr Koutný a pokračuje:Bez vytyčení a přesného určení polohy plynovodu nesmí být stavební činnosti zahájeny.