Konference se zúčastnilo 613 účastníků a 70 partnerů, z toho 49 vystavovatelů zde prezentovalo své výrobky a služby, 53 erudovaných odborníků předalo posluchačům znalosti ve svých prezentacích.

Během úvodního zahájení konference proběhl křest publikace vydané k výročí 30 let SOVAK ČR, která shrnuje období působení spolku v letech 1989–2019. Publikace byla slavnostně pokřtěna Ing. Miloslavem Vostrým, předsedou představenstva SOVAK ČR a Ing. Oldřichem Vlasákem, ředitelem SOVAK ČR. Na 123 stranách je zachycen nejen vývoj spolku a odborná činnost poskytnutá ve prospěch jeho členů a oboru, ale i rozvoj celého oboru vodovodů a kanalizací u nás v letech 1989 až 2018 (2019) formou statistických údajů a grafů. Podrobně zde jsou představeny i vzdělávací příručky a publikace, které spolek za tu dobu vydal. Do předsednictva konference byli pozváni významní VIP hosté, k nimž patřili náměstci ministerstev zemědělství, financí a životního prostředí. Své zástupce zde měla i Hospodářská komora ČR, Svaz měst a obcí ČR, hostitelské město i generální partner konference VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Ing. Aleš Kendík, náměstek ministra zemědělství, shrnul to pozitivní, co se událo v oboru vodovodů a kanalizací za posledních 30 let, a to vybudování nových vodovodních řadů, nárůst kvality dodávané pitné vody, snížení ztrát ve vodovodní síti a zvýšené množství finančních prostředků investovaných do obnovy infrastruktury. Upozornil ale i na problém atomizace oboru vodovodů a kanalizací. Ing. Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí, uvedl, že se ministerstvo stále a intenzivně zabývá problematikou sucha, významného hydrometeorologického extrému, které Českou republiku v posledních letech postihuje. Zmínil i konkrétní opatření, kterými jsou zejména: vládní novela vodního zákona – „suchá hlava“, projednávaná v Parlamentu ČR, informační nástroj HAMR (hydrologie, agronomie, meteorologie a retence), či ustanovení Národní koalice boje se suchem a meziresortní komise Voda–sucho. Ministerstvo reaguje na vzniklou situaci také dotační podporou. PhDr. Tomáš Vyhnánek, náměstek ministra financí, zdůraznil, že postupem času se dostala do popředí problematika cenové regulace, kam patří i oblast vody. V současné době se vedou odborné debaty a hledají se nové cesty, jak zpracovat cenový výměr, aby lépe odpovídal potřebám vody, neboť principy cenové regulace byly stanoveny již v roce 2013.

První den konference přinesl zajímavý odborný program shrnující zásadní aktuální otázky oboru vodovodů a kanalizací. Pozornost byla přednášejícími věnována legislativním změnám v oboru, financování, regulaci oboru, benchmarkingu, ale i problematice odlehčovacích komor z pohledu technických norem, odpadovému hospodářství, problematice nakládání s kaly, plánům financování obnovy, dvousložkové ceně, či virtuálnímu světu ve vodovodech a kanalizacích. Na závěr prvního dne konference proběhl slavnostní večer, na němž byla předána významná ocenění: k 30. výročí SOVAK ČR to byly pamětní listy a skleněné plastiky čtyřem výrazným představitelům vodohospodářského oboru a výroční plaketa ve tvaru kapky čtrnácti společnostem, které jsou dlouholetými přidruženými členy SOVAK ČR. Ocenění tak získaly čtyři osobnosti za dlouhodobou spolupráci a přínos pro obor vodního hospodářství: odborník v oblasti čištění odpadních vod a pedagog na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., emeritní profesor působící na Českém vysokém učení technickém v Praze prof. Ing. Alexander Grünwald, CSc., egyptolog, archeolog a autor knih zabývajících se studiem zániků komplexních společností ve spojitosti s problematikou sucha a vody prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., a generální ředitel Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., a prezident Asociácie vodárenských spoločností, Ing. Stanislav Hreha, PhD. Na slavnostním večeru se rovněž předávalo ocenění Čestný člen SOVAK ČR a Osobnost SOVAK ČR. Vyznamenáni titulem Čestný člen SOVAK ČR byli Ing. František Barák, dlouholetý předseda představenstva, a Ing. Jan Sedláček, dlouholetý člen představenstva. Osobností SOVAK ČR se stali Ing. Albín Dobeš, Ph. D., Ing. Jiří Heřman, Ing. Radka Hušková, Ing. Jiří Koranda, Josef Ondroušek a Ing. Miroslava Vaculíková, MBA.

Druhý den konference se uskutečnily přednášky ve dvou tradičních sekcích Pitná voda a Kanalizace. Kvalita pitné vody v České republice je poslední dobou hojně diskutovaným tématem. V prezentacích byla zhodnocena jak současná situace v této oblasti, tak její pojetí v evropských souvislostech. Zdůrazněna byla mimo jiné užitečnost zpracování dokumentu Posouzení rizik. Nesporným faktem je, že i obor vodárenství je zásadním způsobem ovlivňován informačními technologiemi a řada přednášejících se tak zaměřila na smart metering, moderní přístupy k dispečerskému řízení vodárenské infrastruktury, či současné trendy v oblasti řídicích a informačních technologií ve vodárenství. V sekci Kanalizace bylo připomenuto několik stěžejních aktuálních témat, ke kterým patří otázka znovuvyužití kalů, provozování vodovodu bez použití chemické dezinfekce, nebo zvyšování energetické účinnosti na čistírnách odpadních vod. Druhý den odpoledne měli účastníci konference možnost navštívit jednu ze dvou exkurzí, Úpravnu vody na Homolce a Čistírnu odpadních vod Plzeň-město.

Informace k předcházejícím ročníkům konferencí Provoz vodovodů a kanalizací jsou k dispozici na www.sovak.cz/cs/archiv-konferenci. Od roku 2003, kdy akce byla pořádána poprvé, se konference konala celkem v jedenácti odlišných místech a na některých i opakovaně (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Poděbrady, Praha, Tábor). Získala přitom významné renomé a je vysoce navštěvovanou událostí pro odborníky vodohospodářského oboru, kteří zde mají možnost načerpat užitečné novinky a kvalitní informace z legislativy i praxe.

Ivana Weinzettlová Jungová
SOVAK ČR