Praktické zkušenosti však ukázaly, že prostupy potrubí a kabelů do objektů nejsou navrhovány a používány správně. Prostupy se tak na stavbách řeší nevhodnými způsoby! Následná oprava prostupů je mnohem komplikovanější a dražší, než kdyby se správný prostup použil již při výstavbě.

Důležité je řešit prostupy včas už v projektové fázi. Předejde se tak improvizovaným řešením a dodatečným montážím, které jsou nakonec dražší než vhodně zvolené systémové řešení. Projektová fáze je důležitá také pro nacenění prostupů, které se následně objeví ve výkazech a výměrech, a nebude tak docházet k improvizacím v případě, že s prostupy nebude počítáno již v projektu.
„Myslím, že v poslední době dochází ke zlepšení situace a spousta investorů i stavebníků si uvědomuje důležitost řešení prostupů. V tomto článku bychom proto chtěli konkrétně představit základní typy řešení prostupů pro nejčastěji řešené stavební konstrukce,“ říká Michal Fryš, vedoucí oddělení prostupů ve společnosti GEROtop.

Bílá vana – novostavba

U bílých van, jak stěn, tak základových desek, se nejčastěji používají plastové pažnice s integrovaným těsnicím prvkem pro monolitické spojení s betonem (4LOCK). Pažnice jsou ze silnostěnného PVC, odolné vůči tlaku, rozměrově stabilní po zabetonování, odolné proti nárazu a instalace je možná i za nízkých teplot.
Dalším typem pažnic jsou pažnice vláknocementové. Tyto pažnice jsou těžké, křehké a náročné na přepravu a manipulaci a upouští se od jejich používaní. Použití pro speciální případy, například vodojemy (vhodné pro styk s pitnou vodou) a v případě, že je potřeba pažnici dělenou, je možné je rozříznout a zase slepit, případně je lze nastavovat.
Samostatnou kapitolou jsou prostupové tvarovky pro odpadní a kanalizační KG potrubí (případně KG 2000). Jde o prvky opět vyrobené ze silnostěnného a plnostěnného materiálu. Tvarovky jsou součástí KG rozvodu a mají na sobě také integrovaný těsnicí prvek (4LOCK). Výhodou je použití jednoho prvku, z čehož pramení i nižší náklady.
Do pažnic se následně instalují různé typy těsnicích vložek. Nejčastěji jde o standardní vložky složené ze dvou nerezových plechů, které stlačují pryžový EPDM segment. Dělené vložky se používají pro situace, kdy vložku nelze navléknout na potrubí jako „prstýnek“, ale potrubí je už instalované, vystředěné v otvoru a nelze přerušit. Dalším typem jsou článkové (řetězové) vložky, které jsou ze své podstaty dělené. Vložky jsou dodávány také s certifikací pro styk s pitnou vodou:
-    prostup stěnou (vláknocementové pažnice, plastové pažnice, tvarovky pro KG potrubí),
-    prostup základovou deskou (vláknocementové pažnice, plastové pažnice, tvarovky pro KG potrubí),
-    těsnicí vložky do pažnic (klasické, článkové).

Bílá vana, novostavba – prostup základovou deskou

Bílá vana – rekonstrukce

Pokud je již konstrukce hotová a nejsou otvory připravené pažnicemi, je nutné do betonu otvor jádrově vyvrtat. Do takto připraveného prostupu se osazují opět různé typy těsnicích vložek viz předchozí body. Po jádrovém vrtání se doporučuje otvor ošetřit dvousložkovou pryskyřicí (Betonfinish). Ta otvor napenetruje, zacelí mikrotrhliny v betonu a proti korozi ošetří zasažené armovací dráty. Doporučujeme použít především u aplikací, které jsou ve stálém styku s vodu – ČOV, ÚV atd.
Pokud není možné umístit těsnicí vložku nebo otvor není jádrově vyvrtán, ale je nepravidelný nebo čtvercový/obdélníkový, případně potrubí je přímo zalité v betonu a vyčnívá přímo z konstrukce, je možné použít řadu předstěnových montáží pro bílou vanu. Samozřejmostí jsou i dělené varianty v případech, kdy potrubí nelze přerušit:
-    prostup stěnou (jádrové vrtání + těsnicí vložka; předstěnová montáž, kdy otvor není vhodný pro těsnicí vložku),
-    prostup základovou deskou (jádrové vrtání + těsnicí vložka; „předstěnová“ montáž, kdy otvor není vhodný pro těsnicí vložku).

Bílá vana, rekonstrukce – prostup základovou deskou


Černá vana – novostavba

Černou vanou se rozumí konstrukce, která je opatřena povrchovou izolací buď proti vodě nebo například plynu (radonové riziko). Oproti prvkům do bílé vany jsou různé typy pažnic opatřeny ještě buď pevnými límci nebo fóliovými límci. Těsnicí prvek 4LOCK většinou zůstává a slouží jako pojistka a zároveň fixace pažnice v konstrukci.
Těsnicími límci jsou opatřeny jak pažnice pro těsnicí vložky, tak tvarovky pro KG potrubí. Po odbednění je připraven límec, na který izolatéři navaří asfaltové pásy, případně mPVC.
Historicky nejstarším řešením jsou pažnice s pevnou a volnou přírubou. Toto řešení je stále funkční, dnes se však používá především ve speciálních případech. V běžných případech se nahrazují výše zmíněnými límci pro navaření hydroizolací (asfaltové pásy a mPVC fólie):
-    prostup stěnou (plastové pažnice s límcem, kovové pažnice s pevnou a volnou přírubou, tvarovky pro KG potrubí s límcem),
-    prostup základovou deskou (plastové pažnice s límcem, kovové pažnice s pevnou a volnou přírubou, tvarovky pro KG potrubí s límcem).

Černá vana, novostavba – prostup stěnou

Černá vana – rekonstrukce

Do již realizované konstrukce je možné vytvořit vodotěsný prostup s návazností na povrchové hydroizolace. Otvor do konstrukce může být jádrově vyvrtán, případně i vybourán, nebo může být např. vybedněný v konstrukci.
Do jádrového vývrtu je možné použít například těsnicí vložky typu FKF s integrovaným límcem pro návaznost na hydroizolace (asfaltové pásy, mPVC fólie). K dispozici jsou i dělené varianty, pokud potrubí již prochází a není možné ho přerušit.
Další možností je do otvoru v konstrukci (vývrt i vybouraný otvor) zasunout pažnici s límcem typ FE/F a následně do této pažnice umístit různé typy těsnicích vložek. Pažnice se v otvoru fixuje buď montážní pěnou nebo se zednicky zapraví, límec se pomocí PU tmelu nalepí na konstrukci a následně je možné navařit hydroizolace. K dispozici jsou také tvarovky pro KG potrubí s límcem, které se instalují obdobně a jsou již součástí rozvodu.
Další možností je využití různých typů předstěnových montáží s pevnou a volnou přírubou. S oblibou se používají u atypických realizací, kde je nutné projít více instalacemi v jednom místě:
-    prostup stěnou (jádrové vrtání + těsnicí vložky s límcem, pažnice pro jádrové vývrty s límcem + těsnicí vložky, tvarovky pro KG potrubí s límcem, předstěnová montáž s pevnou a volnou přírubou)
-    prostup základovou deskou (pažnice s límcem + těsnicí vložky, pažnice s pevnou a volnou přírubou, tvarovky pro KG potrubí)

Černá vana, rekonstrukce – prostup stěnou nebo zákadovou deskou

Seznámili jsme vás ze základními typy prostupů jednotlivými skladbami konstrukcí. Na stavbě ale není vždy vše ideální. Proto je možné jednotlivá řešení měnit dle požadavků projektanta a přizpůsobit řešení prostupů konkrétním skladbám konstrukcí. Návrh vhodného řešení konzultujte se svým projektantem případně se obraťte na naše projekční oddělení!

Miroslav Homola

GEROtop spol. s r. o.
tel.: 485 148 723
mobil: 777 166 813, 777 166 834
e-mail: prostupy@prostupy.cz
www.prostupy.cz