Systém se vyznačuje rozsáhlou variabilitou kombinací tepelných izolací z minerální vaty, pěnového polystyrenu a PIR desek a v současnosti nejvýkonnější statikou, která umožňuje střešní pláště s požární odolností REI 15 – REI 45 navrhovat výrazně ekonomicky výhodněji.

Hlavní výhody střešních plášťů PROTECTROOF®

- Požární odolnost REI 15 – REI 45 DP1 – DP3 pro velkorozponové konstrukce (běžně 6 m i více).
- Nejlepší statické využití nosných trapézových profilů na trhu přináší výraznou cenovou úsporu konstrukce střechy.

Varianty systému PROTECTROOF®

1. PROTECTROOF® 45 MW

- Střešní plášť s dvouvrstvou tepelnou izolací z minerální vlny.
- Požární odolnost střechy REI 45 DP1 – DP3.

Základní složení pláště:
- Ocelový trapézový plech dle konkrétních statických požadavků.
- Parotěsná zábrana2).
- Spodní vrstva izolačních desek z minerální (kamenné) vlny3).
- Horní vrstva izolačních desek z minerální (kamenné) vlny s posunem spár v obou směrech3).
- Hydroizolační souvrství BROOF(t1) nebo BROOF(t3) (fólie nebo ­asfaltové pásy).

Klasifikace REI 45 DP1  bude splněna s parozábranou tloušťky d ≤ 2 mm a výhřevností H ≤ 15 MJ/m2. Je možno použít hydroizolační souvrství BROOF(t1) nebo BROOF(t3).


2. PROTECTROOF® 30 EPS

- Střešní plášť s kombinovanou tepelnou izolací z minerální vlny a pěnového polystyrenu EPS.
- Požární odolnost střechy REI 30 DP1 – DP3.

Základní složení pláště:
- Ocelový trapézový plech dle konkrétních statických požadavků1).
- Parotěsná zábrana2).
- Požárně dělicí a tepelněizolační vrstva COMBI ROOF z minerální (kamenné) vlny tloušťky 2 x 30 mm s posunem spár v obou směrech3) a izolačních desek z pěnového polystyrenu Isover EPS4).
- Hydroizolační souvrství BROOF(t1) nebo BROOF(t3) (fólie nebo ­asfaltové pásy)6).

Klasifikace REI 30 DP1 bude splněna s parozábranou tloušťky d ≤ 2 mm a výhřevností H ≤ 15 MJ/m2.
Je nezbytné použít hydroizolační souvrství BROOF(t3).


3. PROTECTROOF® 30 PIR

- Střešní plášť s kombinovanou tepelnou izolací z minerální vlny a PIR.
- Požární odolnost střechy REI 30 DP1 – DP3.

Základní složení pláště:
- Ocelový trapézový plech dle konkrétních statických požadavků1).
- Parotěsná zábrana2).
- Požárně dělicí a tepelněizolační vrstva desek z minerální (kamenné) vlny 2 ­x 30 mm s posunem spár v obou směrech3).
- Tepelněizolační vrstva PIR5).
- Hydroizolační souvrství BROOF(t1) nebo BROOF(t3) (fólie nebo asfaltové pásy)6).

Klasifikace REI 30 DP1 bude splněna s parozábranou tloušťky d ≤ 2 mm a výhřevností H ≤ 15 MJ/m2.
Je nezbytné použít hydroizolační souvrství BROOF(t3).

POZN.: Klasifikovány jsou také další varianty skladeb systému PROTECTROOF® s požární odolností REI 15 – REI 45 DP1 – DP3. Tyto je možno využít pro potřeby konkrétního projektu. Detailní podklady jsou k dispozici u odpovědných zástupců společností Isover a Kovové ­profily.Vysvětlivky jednotlivým vrstvám systému PROTECTROOF®

1) Ocelový trapézový plech
Dle požární klasifikace PAVUS PKO 15-021 odstavce 5 je možno pro výše uvedené skladby s požární odolností REI 30 REI 45 DP1 – DP3 použít trapézový plech navržený na konkrétní podmínky stavby při dodržení těchto podmínek:
- Tloušťka trapézového plechu ≥ 0,75 mm.
- Pro požadovanou požární odolnost REI 30 a REI 45 musí být krajní podpory trapézových plechů dostatečně tuhé v kroucení.
- Poměr maximálního napětí k mezi kluzu použité oceli, vypočtený v průřezu trapézového plechu pro zatížení za požární situace podle ČSN EN 1990 a ČSN EN 1991-1-2 nesmí překročit tyto hodnoty:
smax/fy ≤ 36,7 % u prostého nosníku a smax/fy ≤ 40,4 % u spojitého nosníku.
- Trapézové plechy jsou kotveny k podporám v každé vlně nejméně dvěma kotvicími prostředky Ø 5,5 mm, připouští se i jiný ekvivalentní způsob kotvení s doloženou únosností statickým výpočtem.
- Trapézové plechy jsou vzájemně překryty a spojeny samovrtnými šrouby (např. Ø 4,8 mm) v rozteči max. 500 mm.
- Sklon střechy je v rozpětí od 0° do 15°.

2) Parotěsná zábrana
Pro splnění požadavku hodnocení konstrukcí druhu DP1 musí parotěsná zábrana splňovat tato dvě kritéria:
- Nominální tloušťka parotěsné zábrany d ≤ 2 mm.
- Výhřevnost parotěsné zábrany H ≤ 15 MJ/m2.

3) Desky z minerální (kamenné) vlny
Pro spodní vrstvu tepelné izolace je dle potřebné pevnosti v tlaku možno použít desky Isover T (50 kPa), T-i (40 kPa), R (30 kPa), P (20 kPa), LAM50 (50 kPa) a LAM30 (30 kPa). Pro horní vrstvy pak desky Isover S (70 kPa) a Isover S-i (60 kPa).
Doporučený vzájemný posun spár vrstev MW je 200 mm.

4) Tepelná izolace EPS
Pro splnění hodnocení REI 30 DP1 je možno použít všechny ­typy ­Isover EPS vyhovující:
- Tloušťka EPS vrstvy minimálně 40 mm a maximálně 500 mm pro rovné a 600 mm pro spádové desky.
- Objemová hmotnost EPS ≤ 30 kg/m3.
Použití izolačních desek ­Isover EPS Grey 100 a 150 je možné. Nutno dodržet jejich aplikační podmínky zejména s ohledem na trvalé teplotní zatížení max. 70 °C.

5) Tepelná izolace PIR
Pro splnění hodnocení REI 30 DP1 je možno použít všechny typy PIR vyhovující:
- Tloušťka PIR vrstvy minimálně 40 mm a maximálně 500 mm pro rovné i spádové desky.
- Objemová hmotnost PIR ≤ 32 kg/m3.

6) Hydroizolační souvrství
U hydroizolačních souvrství na tepelných izolacích EPS a PIR je třeba pro splnění požadavků hodnocení DP1 a DP3 splnit:
- Klasifikaci hydroizolace BROOF(t3) pro hodnocení střechy DP1.
- Klasifikaci hydroizolace BROOF(t1) pro hodnocení střechy DP3.

Na základě Posouzení požární odolnosti střešního pláště a Rozšířené aplikace výsledků zkoušky podle ČSN EN 13 501-2 je možno použít libovolný typ povla­kové hydroizolace (asfaltový pás, ­f­ólie…).

Požární otevřenost či uzavřenost plochy je třeba posoudit samostatně dle 8.15.4 ČSN 73 0802.

Z hlediska bezpečnosti staveb a platnosti požárního PPO a PKO je použití jiných izolantů a jiných nosných trapézových profilů, než byly vyzkoušeny pro systém PROTECTROOF®, nepřípustné. Požární odolnost by pak nebyla prokázána.

Skutečnost, že profily neztrácejí nosnou funkci, je zkouškami jednoznačně prokázána. Proto bylo za porovnávací kriterium nosnosti v certifikátu stanoveno srovnávací napětí, respektive míra využití profilu, stanovené na průřezových a materiálových vlastnostech profilu za normální teploty pro zatížení za mimořádné zatěžovací situace za požáru dle ČSN EN 1990 a ČSN EN 1991-1-2.

Kotvení profilů do spodní konstrukce by mělo být provedeno minimálně dvěma šrouby Ø 5,5 mm a to buď s rozšířenou hlavou, nebo s podložkou Ø 16 mm. Podélné spáry je nutno prošroubovat sešívacími šrouby v roztečích max. 500 mm.

Vhodný profil a typ spojovacího materiálu vám navrhneme dle požadavků konkrétního projektu-stavby.

Zašlete prosím poptávku s udáním spojení na poptávají­cího, označením názvu stavby a jejího umístění, příslušných pasáží týkajících se střechy, technické zprávy a požární zprávy a projektové podklady o konstrukci střechy objektu.

Kovové profily, spol. s r. o.
Podnikatelská 545, 190 11 Praha 9 - Běchovice
e-mail: servis@kovprof.cz, www.kovprof.cz