Mnohé neorenesanční prvky fasády byly poškozeny naprosto necitlivým a nesprávným provedením klempířských prací v souvislosti s výměnou oken. Vzhledem k narušení soudržnosti těchto prvků bylo třeba provést jejich citlivou opravu nebo doplnění přesně podle původních vzorků. Před zahájením prací byly odebrány vzorky fasád a posouzeno jejich chemické složení tak, aby použité technologie a materiály byly v souladu s původně použitými materiály. Při odběru vzorků byla provedena celková kontrola fasády, při které se ukázalo, že většina ploch byla silně zašpiněna mastnými prachovými depozity. Na exponovaných hranách nároží a říms, které byly vystaveny srážkovým vodám, byly původní minerální nátěry omítek značně degradovány. U řady architektonických prvků bylo narušeno jádro omítky, které se sypalo, odfukovalo a odmrzalo. U řady architektonických prvků hrozila jejich odpadnutí. Zejména se jednalo silně poškozené římsy, bosáže, šambrány, rostlinné motivy a další architektonické prvky fasády.

Součástí rekonstrukce byla rovněž restaurátorská oprava vstupních portálů se sochami J. J. Jungmanna a J. A. Komenského. V této části byly nejdříve odstraněny uvolněné prvky a neodborné zednické zásahy z minulosti. Veškeré zdobné prvky se hloubkově sanovaly a napouštěly zpevňujícími prostředky. U některých prvků bylo třeba opravit jejich narušenou výztuž. Provedli jsme sejmutí forem a domodelování chybějících částí výzdoby z hmoty na bázi románských cementů s vysokou. V úrovni první římsy nad vstupními portály bylo provedeno nové lemování z prejzů. V rámci realizace bylo provedeno nejen oplechování parapetů oken, ale po dodatečném průzkumu i zdobné oplechování všech uličních atik.

Po vyzrání nových doplněných částí omítek jsme provedli hloubkovou penetraci celé fasády, aby došlo k celkovému zpevnění omítek a zvýšení jejich životnosti a následně jsme aplikovali dvojnásobný nátěr. Před prováděním konečného nátěru jsme provedli aplikaci vzorků barev. Na základě těchto vzorků byla ještě před aplikací provedena změna odstínů i sytostí použitých barev.

Rekonstrukce fasády proběhla během čtyř měsíců v období léta a podzimu 2013 a byla úspěšně dokončena k 105. výročí založení této školy. K tomuto úspěšnému dílu přispěli svým aktivním a pozitivním přístupem všichni účastníci výstavby včetně vedení školy a za to patří všem poděkování.

Investor: MČ Praha 5
Projektant: PROARCH spol. s r. o.
Dodavatel: ISCO spol. s r. o.

www.isco.cz