Technicky jednoznačným řešením rekonstrukce střechy je odstranění stávajícího střešního pláště a provedení kompletní nové střešní skladby odpovídající aktuálním technickým a normativním požadavkům. Tento přístup má však své nároky jak finanční (náklady na odstranění stávajícího střešního pláště a uložení odpadu) tak i věcné (riziko zatékání při demontáži, přerušení provozu, hluk apod.), které ve většině případů investor nechce akceptovat. Proto je nutné hledat technicky kompromisní cestu s plným využitím teoretických instrumentů stavebně fyzikálních výpočtů.

Neřešení problematiky uzavřené vlhkosti a realizace opravy střešního pláště pouhým provedením nových hydroizolačních vrstev na stávající je v praxi bohužel stále ještě běžným jevem. Nejčastěji se lze setkat s řešením opravy stávajícího střešního pláště plnoplošným natavením další vrstvy asfaltových pásů. Takto provedená oprava jen zvýší celkový odpor proti prostupu vodních par a situaci vyhrotí do ještě výraznějšího projevu již vyskytlých poruch.

Možným řešením, jak eliminovat uvedené negativní projevy související s prováděním oprav a rekonstrukcí stávajících střešního plášťů, je vhodným návrhem zajistit expanzi vzniklých vodních par v souvrství a jejich následné uvolnění do exteriéru s důsledkem snížení tenze par pod hydroizolační vrstvou a zamezení tvorby výdutí. Při vhodném návrhu řešení dojde rovněž k postupnému snižování obsahu vlhkosti v opraveném střešním plášti, což v konečném důsledku vede k dosažení původních tepelně technických parametrů střešního pláště.

Základním principem tohoto řešení je redukce difúzního odporu stávajících horních vrstev (vrstev s nejvyšším difúzním odporem) střešního souvrství a vytvoření již zmíněné expanzní vrstvy pod nově prováděnou hydroizolací. Pro sanace střech jsou nejobvyklejší způsoby provádění redukce difúzního odporu pomocí bodové perforace stávající hydroizolace nebo pomocí jejího liniového prořezání.

Hodnoty faktoru difúzního odporu hydroizolace po zabudovaní se odvíjejí od způsobu perforace stávajících vrstev a kotvení nově prováděné hydroizolace. Hodnotu faktoru difúzního odporu perforované izolace lze určit výpočtem dle Van der ­Spoela, který lze aplikovat v případě, že plocha perforace nepřesahuje hodnotu 5 % velikosti neporušené plochy. Uvedená metodika výpočtu perforace je aplikovatelná za předpokladu, kdy perforovaný pás je umístěn mezi vrstvami s nižším difúzním odporem - při umístění perforovaného pásu přímo pod hydroizolační souvrství dochází při výpočtu různých způsobů perforace plochy 5 % jen k malým odchylkám v hodnotě faktoru difúzního odporu (viz graf 1 a 2).

Pro vhodný návrh řešení doporučujeme vždy provést sondy do stávajícího střešního pláště pro ověření jeho skutečné skladby a na základě provedených výpočtů, které musí reflektovat skutečnou skladbu a stav stávající konstrukce.

Případný odborný návrh opravy nebo rekonstrukce střešního pláště na Vašem objektu pro Vás může zpracovat poradenské středisko Büsscher Hoffmann.

Ing. Vladimír Tichomirov, CSc.,
Poradenské středisko
Büsscher Hoffmann

Büsscher & Hoffmann, s. r. o.
Sídlo firmy - obchodní a skladovací areál: Husova 593, 664 42 Modřice u Brna
tel./fax: 547 216 741 - 2
e-mail: bueho@bueho.cz, www.bueho.cz