Více než 40 % energie se spotřebovává právě v budovách, což je také jednou z příčin zvyšujícího se zájmu odborníků, politiků i veřejnosti o problematiku energetiky budov. Energetické nehospodárnosti budov však již odzvonilo. Platí povinnost stavět v souladu s požadavky, které stanovuje tepelně-technická norma ČSN 73 0540-1 až 4. Prvním lednem navíc pro Českou republiku skončily výjimky a odklady povinnosti zavést opatření ke snížení spotřeby energie v budovách.

V rámci příprav byl upraven zákon 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, vydána vyhláška 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov a zavedeny další kroky, jejichž cílem bylo naplnit podstatu snižování energetické náročnosti budov. Zdicí systém KMB SENDWIX od společnosti KM Beta, a. s., nabízí investorům i projektantům jistotu znamenitých technických parametrů, které splňují, ba až převyšují, požadavky normy Tepelná ochrana budov ČSN 73 0540-1 až 4. Se systémem KMB SENDWIX je možné bez problémů dosáhnout parametrů nejen energeticky úsporných, ale i nízkoenergetických či dokonce pasivních staveb a získat tak i pozitivní hodnocení v rámci energetické náročnosti budov.

Tepelná izolace a akumulace

Tepelně-technické požadavky na konstrukce, tedy i obvodové zdivo staveb, řeší norma - Tepelná ochrana budov ČSN 73 0540-1 až 4 stanovující závazné a doporučené hodnoty pro projektování staveb. Jen sledování povinných parametrů je přitom z pohledu investora krátkozraké a při obývání stavby spojené s nemalými náklady. Systém KMB SENDWIX je naopak koncipován tak, aby tepelné vlastnosti zdiva vysoce překračovaly i hodnoty normou doporučované (R = 3,0 - 6,67 m2K/W nebo U = 0,32 - 0,15 W/m2K, žádoucí je co nejvyšší R a nejnižší U). Tyto vlastnosti při správném technologickém postupu zdivo KMB SENDWIX bez problémů poskytuje, přičemž je ze stavební praxe obecně známo, že úniky tepla přes tzv. "tepelné mosty" (zeslabení izolačních schopností zdiva) se efektivněji eliminují u konstrukcí sendvičových než u jednoplášťového zdiva. Projektant či investor si v závislosti na stavebním záměru může libovolně vybrat požadované výsledné parametry tepelného odporu a součinitele prostupu tepla. Rozpětí možného nastavení parametrů přitom poukazuje především na vysokou variabilitu systému.

Tepelná akumulace má v trvale užívaných stavbách svůj význam a je žádanou vlastností. Právě díky výborné tepelné akumulaci může zdicí systém KMB SENDWIX zkrátit otopnou sezonu až o celý měsíc. Vysoká tepelná akumulace zdiva umožňuje pohodlně překlenout teplotní výkyvy mezi dnem a nocí v přechodných obdobích (jaro, podzim) bez zapnutí otopné soustavy, čímž lze významně uspořit spotřebu energií. Vzhledem ke své vysoké objemové hmotnosti (1400 - 1800 kg/m3)
a hustotě má vápenopískový kvádr solidní tepelnou akumulaci. Zároveň se zabraňuje přehřívání prostorů, takže v létě je v domě příjemný chládek. Vysoká schopnost akumulace tepla úzce souvisí s objemovou hmotností zdiva. Většina výrobců jednovrstvých zdicích systémů, ve snaze splnit požadavky na tepelnou izolaci, zdivo neustále vylehčuje a zároveň zesiluje, ovšem na úkor obytné plochy. Vzhledem k vysokým pevnostem zdiva KMB SENDWIX (15-40 MPa) stačí používat tento materiál již v tloušťce 240 mm, takže při půdorysu stavby 10x10 m se dá oproti klasické jednoplášťové konstrukci uspořit až 5 m2. Připravovaná jarní novinka společnosti KM Beta pak umožní získat při stejném půdorysu až 9 m2! Díky mimořádným objemovým hmotnostem vápenopískových prvků vyniká KMB SENDWIX vysokou akumulací tepla, skvělým tlumením hluku (Rw až 56 dB - tzv. akustická ­pohoda), je bezpečné (kvádry jsou nehořlavé - třída A1) a má příznivé parametry příj­mu a výdeje vlhkosti (vlhkostní mikroklima).

O systému KMB SENDWIX

KMB SENDWIX od největšího českého výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových cihel společnosti KM Beta a.s. je prvním uceleným a certifikovaným systémem vícevrstvých konstrukcí na českém trhu. Byl navržen i pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy. Zdicí prvek KMB SENDWIX je zhotoven z vápna a přírodního křemičitého písku a je vytvrzen účinkem páry za vysokého tlaku. Součástí systému jsou také prvky pro zdění příček, překlady, věncovky, lícové a komínové zdivo, zdicí a spárovací malty, lepidla a pomocný materiál. Lícové prvky jsou vyráběny jak v přírodní bílé barvě, tak v barevných odstínech. Nosnou konstrukci obvodového pláště tvoří mimořádně pevné vápenopískové kvádry - nyní o tloušťce 240 až 290 mm. Z vnější strany se na zdivo přikládá tepelná izolace tloušťky 100 až 240 mm ve variantách: KMB SENDWIX P - kontaktní stabilizovaný polystyren; KMB SENDWIX M - kontaktní minerální izolace z čediče; KMB SENDWIX L - provětrávaná konstrukce krytá pláštěm z pohledových spárovaných vápenopískových cihel. Ve všech třech variantách systému je k dispozici 12 různých typů, které se liší tloušťkou i tepelně-technickými parametry. Zajímavá je i cena, která je srovnatelná s cenou standardních jednoplášťových konstrukcí, přičemž zohledňuje užitkové vlastnosti.