A je to správné. Plochy zeleně jsou ve městech vzácné a využitím střech můžeme jejich podíl výrazně zvýšit.
Výhody zelených střech: Ochrana hydroizolace a prodloužení její životnosti, zlepšení tepelné a zvukové izolace i mikroklimatu, snížení prašnosti, využití pro pobyt a odpočinek, akumulace srážkové vody (až 30-99 % za rok) a snížení odtokových špiček, vytvoření ekologické vyrovnávací plochy a estetického architektonického prvku.

Základní pojmy
Extenzívní zeleň: Přírodní forma nenáročné vegetace, suchomilné rostliny, tj. rozchodníky, mechy, byliny a trávy. Výška souvrství cca 8 - 15 cm. Pro ploché i šikmé střechy. Minimální údržba.
Intenzívní zeleň: Trvalky, keře, trávníky, stromy. Využití a vzhled srovnatelný s okrasnou zahradou. Výška souvrství cca 25 -100 cm, nutné zavlažování, živiny a pravidelná péče.
Vegetační souvrství: Vrstvy nad hydroizolací, tj. ochranná a vodoakumulační textilie, drenážní a filtrační vrstva, substrát, vegetace. Není-li hydroizolace odolná proti kořenům, je nutná ještě kořenovzdorná fólie.

Na co je třeba dbát v návrhu
Odolnost proti prorůstání kořenů
Hydroizolace, resp. kořenovzdorná fólie, musí být odolná proti prorůstání kořenů (viz německá směrnice FLL), musí být vyvedena cca 15 cm nad povrch substrátu, zafixována k atice a chráněna proti mechanickému poškození a UV záření. Kořenovzdorná vrstva musí být položena celoplošně, tj. i v oblasti bez vegetace (např. pod štěrkem, dlažbou apod.).
Plošné zatížení
U extenzívního souvrství běžně cca 50-170 kg/m2. U intenzívního souvrství je třeba počítat s cca 300 kg/m2 a více. Hodnoty zahrnují nasycení vodou i vegetaci.
Sklon střechy
Bez větších problémů lze realizovat a udržovat sklony od 0° až do cca 30°. Systém Optigreen standardně řeší i ozelenění střech se sklonem do 45°, individuálně i více. Nulový sklon může být výhodou u intenzívních zelených střech kvůli možnosti akumulace vody v drenážní vrstvě pro spodní závlahu. Pro extenzívní vegetaci se doporučuje sklon cca 2 %.
Sání větru / zajištění proti erozi
U volně položené hydroizolace tvoří vegetační souvrství zatěžující vrstvu, která chrání hydroizolaci proti sání větru. Při velké výšce budovy a v exponovaných polohách na rozích a okrajích střechy je třeba zajistit i vegetační souvrství proti odvátí a erozi, nejlépe okrajovým pásem z dlažby nebo štěrku.
Požární bezpečnost
Podle směrnice FLL se na intenzívní zeleň pohlíží stejně jako na "tvrdou krytinu". Extenzívní zeleň vyhoví za předpokladu, že substrátu je min. 3 cm a obsahuje max. 20 % hm. organických látek. Před okny, dveřmi a střešními prostupy je nutný pás štěrku nebo dlažby.
Odvodnění
Je zajištěno drenážní vrstvou tvořenou např. hrubozrnným minerálním násypem (např. expandovaná břidlice Optigreen Perl) s vloženými odvodňovacími profily (např. Optigreen Triangle) nebo drenážní nopovou fólií. Kontrolní šachty umožňují pohodlný přístup ke střešním vpustím.
Zavlažování
Extenzívní zeleň potřebuje závlahu jen v počáteční fázi po založení. I zde je proto třeba počítat s vodovodní přípojkou na střeše nebo v její blízkosti. Pro intenzívní zeleň lze akumulovat vodu v drenážní vrstvě a případně spojit s automatickým zavlažováním. Tím se výrazně sníží náklady na zavlažování, neboť nejprve se spotřebovává zadržená dešťová voda.
Bezpečnost osob
Prostředky na zajištění osob proti pádu jsou nutné jak při provádění, tak při údržbě. U pochozích střech doporučujeme zábradlí, u nepochozích jsou nutné alespoň jisticí body pro připnutí jistícího lana pracovníka údržby. Patentovaný jisticí systém OPTISAFE slouží pro ploché střechy do 5°. Jistící body nenarušují hydroizolaci, systém se pokládá volně na střechu a je plošně zatížen vegetačním souvrstvím, což zajišťuje jeho dostatečnou únosnost a stabilitu.
Vegetace
Extenzívní vegetaci lze založit výsevem a rozhozem řízků rozchodníků, případně hydroosevem, výsadbou předpěstovaných rostlin v balech nebo položením předpěstovaných vegetačních rohoží. Pro šikmé střechy jsou nutné vegetační rohože na nevytlívající vložce.
Intenzívní zeleň zahrnuje výsadbu různých druhů trvalek, keřů, půdopokryvných rostlin a dřevin; měly by být použity nevymrzající druhy.
Údržba
Četnost údržby závisí na druhu vegetace a zahrnuje především kontrolu okrajů a prostupů z hlediska případného vnikání kořenů, kontrolu zavlažovacích a odvodňovacích zařízení, prořez a sečení, odstraňování nežádoucí vegetace, případně dosetí a dosázení, zálivku a hnojení. Údržba extenzívních zelených střech se provádí zpravidla jednou až dvakrát ročně.

Závěr
Zelené střechy jsou trendem současnosti a jsou-li správně a odborně provedeny, poskytují investorovi dlouhodobý užitek a mnoho výhod. Ke správné realizaci je nutná dobrá spolupráce různých řemesel (tesařů, pokrývačů, zahradníků). Jen tak je možné optimalizovat a realizovat požadavky investora k jeho maximální spokojenosti a užitku.

Ing. Jitka Dostalová