Náklady na údržbu přenosových soustav jsou rok od roku vyšší, roste i cena vstupů a mnohdy také platy a výdaje managementu teplárenských společností. To vše pak v konečném důsledku musí někdo zaplatit. Jsou to, jak jinak, koncoví odběratelé, členové bytových družstev a spoluvlastníků domů.

Neustálé zvyšování cen za dodávky tepla teplárenskými společnostmi a jejich neprůhledné hospodaření dovedla řadu družstevníků k odhodlání vzít spravedlnost takříkajíc do vlastních rukou. Ve skutečnosti to znamená odstřihnout se od dodávek dálkového tepla a ve svém domě vybudovat na vlastní náklady kotelnu, která tento zdroj komfortně nahradí.
Ideálním řešením pro takové případy disponuje firma Junkers. Ta na sklonku uplynulého roku přišla na náš trh s řadou nových plynových kondenzačních kotlů Junkers CerapurMaxx - o výkonu 65 a 98 kW. Právě tyto kotle jsou určeny pro vytápění větších bytových domů a komerčních objektů. Zkušenosti s aplikací těchto kotlů má společnost Sior s.r.o., která se na realizace kotelen specializuje od svého založení. Jednatel společnosti pan Petr Kříž k tomu dodává: „V současné době provádíme v Horní Bříze rekonstrukci stávajícího zdroje kotelny pro ohřev TUV. Původně zajišťovaly výrobu tepla a TUV pro sídlištní celek tři klasické plynové kotle o výkonu 1000 kW. Avšak v období léta, kdy kotelna zajišťuje pouze dodávku TUV, byl její výkon značně naddimenzován, čímž docházelo ke značným ekonomickým ztrátám. Po konzultaci s projektantem jsme dospěli k názoru, že jeden ze tří klasických kotlů o výkonu 1000 kW bude nahrazen třemi novými kondenzačními kotli firmy Junkers o výkonu 98 kW spojenými do kaskády. Úkolem těchto kotlů bude kompletní převzetí zajištění dodávek TUV pro obyvatele sídliště v zimním i letním období. Věřím, že úspornost tohoto řešení poznají odběratelé již v příštím zúčtovacím období.“

Máte zkušenosti i s budováním domovních kotelen nahrazující centrální zdroje tepla?
Máme. A ne malé.

Jaké důvody vedou investory k tomuto rozhodnutí?
Jsou obdobné jako před dvěma lety, kdy za námi přišel první investor. Stěžoval si na výrazné zdražování dodávek dálkového tepla. V té době začali lidé přemýšlet, jak platit za teplo méně. Nápad vybudovat si vlastní kotelnu v domě byl na světě. Stavební úřad a město, coby vlastník teplárny, se však stavěli k záměru negativně. Zjistilo se ale, že neexistuje žádná městská energetická vyhláška nařizující odběr tepla z teplárny. Proto v okamžiku, kdy jsme splnili všechny požadavky stavebního úřadu, musela být akce povolena. Po vyhodnocení ročního provozu nové kotelny nebralo překvapení družstevníků konce. Při zabezpečení stejné teplotní úrovně ve svých bytech v mnoha případech dosahovali úspor až 40 % v platbách za teplo v porovnání s předchozím stavem. Tohoto pádného argumentu se samozřejmě chytili všichni ostatní předsedové družstev. Zájemcům z jejich řad jsme ukázali tuto naši první kotelnu a pak nastal lavinový efekt. Naší výhodou je také to, že přímo nad námi sídlí projekční kancelář. To nám umožňuje realizovat kotelny komplexně od návrhu, povolení, montáže, kolaudace až po servis. Jediným menším problémem je to, že pro kotelny o výkonech nad 100 kW musí být zajištěna jejich obsluha. Pokud se však dům rozdělí na vytápěné vchody a prostory domu to umožní, je možné instalovat kotelny o výkonu do 100 kW a ty již povinné kotelníky mít nemusí. Kotelna se dá sestavit ze tří zdrojů pod 50 kW a družstevníci si tak mohou topit sami. Obvyklá skladba jsou kondenzační kotle Junkers, dva 28 kW a jeden 42 kW. Všechny jsou zapojeny do kaskády a inteligentní regulace určuje, kolik zdrojů má topit. V mnoha případech tak může být v provozu jen 1x 28 kW. Kotelna je tedy ve své podstatě bezobslužná.

Výhody nových plynových kondenzační kotlů Junkers CerapurMaxx - o výkonu 65 a 98 kW pro vytápění větších bytových domů a komerčních budov
Reagují na aktuální požadavky na zdroj tepla. Není to jen vysoký normovaný stupeň využití, ale i rychlá a jednoduchá instalace, snadná údržba a čištění spotřebiče, ale i možnost vhodného výběru výkonu nejlépe kompletního systémového řešení od jednoho dodavatele. Při potřebě vysokého výkonu jsou pak právě plynové závěsné kondenzační kotle atraktivní alternativou ke stacionárním kotlům.

Energetický stupeň využití je u CerapurMaxx zcela výjimečný. S normovaným stupněm využití až 110 % přemění téměř všechnu energii obsaženou v plynu na teplo. Hořák s keramickými destičkami přitom spaluje plyn mimořádně tiše. Díky dodatečné izolaci opláštění kotle nepronikají za provozu ven prakticky žádné zvuky. Taktéž se svými nároky na prostor je CerapurMaxx velmi skromný. Půdorysná plocha pro čtyřnásobnou kaskádu díky inteligentnímu stavebnicovému systému zabírá jen cca 1 m2!
CerapurMaxx nabízí vysokou kvalitu a technickou dokonalost v každém detailu. Jednoduchá je i obsluha a možnost připojení na široký sortiment regulátorů FR/ FW, díky kterým lze kotel optimálně kombinovat i se solárními systémy Junkers.
Nové kondenzační kotle CerapurMaxx jsou k dispozici ve výkonových variantách 65 a 98 kW. Minimální potřeba údržbové a čistící práce je dána kvalitou spalování a výměníkem z Al/Si technologie. Hliníkové trubky výměníku tepla se vyznačují speciálním vnitřním tvarem: Zásluhou kanálů stočených vzájemně do sebe vytvářejí maximální povrch. Tím se zlepšuje přenos tepla, čímž stoupá normovaný stupeň využití až na 110 procent. Díky speciální metodě zušlechtění – plazmové polymerizaci – jsou trubky navíc zvlášť robustní a dobře se ošetřují. Nanesená vrstva chrání jak před korozí, tak i před znečištěním. Trubky tepelného výměníku lze proto snadno a rychle propláchnout vodou nebo profouknout tlakovým vzduchem. Stejně jako výměník tepla jsou i ostatní komponenty podléhající údržbě přístupné po otevření předního krytu. V provozu je vše navíc podpořeno úsporou elektřiny díky elektronicky řízeným čerpadlům.

Regulace a možnosti  sestavení kaskád
S ekvitermním regulátorem FW200 a kaskádovým modulem ICM, lze sestavit kaskádu až 4 kotlů s výkonem 392 kW, která zabere jen cca 1 m2! Při spotřebě tepla na vytápění ve výši 30 wattů na čtvereční metr, tak kotel Cerapur ­Maxx může zásobovat plochu o velikosti 13 000 m2 teplem a teplou vodou.
S regulátorem FW500 a dalšími ICM moduly lze pak do kaskády zapojit až 16 kotlů. Méně prostoru pro technickou místnost znamená také více místa pro bydlení, a právě to nástěnné provedení kotlů umožňuje. Kotle jsou vhodné pro vytápění velkých domů a průmyslových budov a jejich umístění vyplývá z možnosti pracovat jak v provozu B22, B33, tak C33 a C53. Řešení odtahu spalin je pro samostatné kotle v přetlaku, společný odtah spalin při kaskádním zapojení kotlů pracujících v provozu „B“ je svislá společná část řešena v podtlaku.

Podívejme se blíže na některé zajímavé vlastnosti kotlů CerapurMaxx ZBR 65-2, ZBR 98-2.

Ochrana proti nedostatku vody
Kotle CerapurMaxx mají zdokonalený systém ochrany proti nedostatku otopné vody. Množství vody v soustavě je indikováno tlakovým čidlem. Řídicí elektronika však neodstavuje kotel zcela mimo provoz při poklesu tlaku pod pevně nastavenou hranici, ale v určitém rozmezí snižuje maximální výkon kotle.

Až na řídké výjimky havárií a poklesu tlaku pod 0,2 bar nedochází k tak razantnímu poklesu tlaku v otopné soustavě náhle, ale dlouhodobě. Řízení výkonu kotle zajistí, že nedojde k náhlému výpadku dodávky tepla, pokud by občasná kontrola provozu kotle své povinnosti zanedbávala a poklesu tlaku nevěnovala pozornost, tak výkon kotle nevypadne naráz ze 100 %. Uživatelé na kotel napojení nepocítí tak velké nepohodlí a servisní zásah lze provést plánovaně v rozumném čase.
V připojeném grafu (viz obr. 1) je vidět způsob omezování výkonu kotle s klesajícím tlakem v soustavě.

Dimenzování výkonu podle teplotních spádů?
Využít výhod kondenzačního provozu umožňuje nízká teplota zpátečky. Má-li mít například zpátečka teplotu 25 °C, pak maximální výstupní teplota u většiny kotlů je o 20, maximálně 30 °C vyšší, tedy 45 až 55 °C. Tento teplotní interval je dán konstrukcí výměníku a jeho mechanickou odolností. Kotle CerapurMaxx mohou pracovat s teplotní diferencí až 25 °C, tedy za daných podmínek s výstupní teplotou až 75 °C. Teplotní interval na kotli je hlídán čidly teploty na zpátečce a výstupu (viz obr. 2) a regulace podle jejich údajů ovlivňuje činnost oběhového čerpadla, tedy průtok a výkon kotle.

Tento způsob regulace bude výhodně použitelný při rekonstrukcích nebo modernizacích starších otopných soustav projektovaných na vyšší teploty, protože prodlouží dobu, po kterou bude kotel v kondenzačním režimu. Schopnost kotle řídit výkon s ohledem na teplotní spád se doporučuje zahrnout do projektu. Dimenzování výkonu kotlů podle požadovaných teplotních spádů bude pro řadu projektantů možná novinkou.

Tepelný výměník je chráněn proti příliš rychlým teplotním změnám, které by mohly způsobit narušení jeho mechanické stability. Z této funkce vyplývá i optimalizovaný náběh výkonu kotle (viz obr. 3). Na plný výkon, po odstavení, kotel najede za 120 sekund. Z minimálního výkonu 20 % na 100 % to trvá 90 sekund, přičemž nárůst výkonu probíhá stupňovitě. Velký modulační rozsah znamená, že je vyráběno pouze tolik tepla, kolik je skutečně zapotřebí, čímž klesají náklady na energii. Snižuje se tím i počet startů hořáku. Kromě rizika opotřebení tak klesají i udržovací náklady.

Regulace a řízení
Řídicí elektronika je umístěna dole za odklopným panelem s displejem. Kotle CerapurMaxx jsou určeny ke spolupráci s řadou ekvitermních regulátorů FW 200, FW 500, rozšiřující modul IEM a další, jako například řízení kaskády ICM, ale i modul pro spolupráci se solárními kolektory. Díky vzájemně ideálně přizpůsobeným komponentům lze tedy účinně a hospodárně do systému vytápění vícegeneračního domu zapojit i teplo ze solárního zařízení. Patentovaný algoritmus „Solar inside“ od Junkers šetří při ohřevu pitné vody až 15 procent energie oproti běžným kondenzačně-solárním systémům a dalších pět procent při solární podpoře vytápění. Tím vším je pokryto velmi široké spektrum nejrůznějších aplikačních schémat pro konkrétní požadavky.

Závěr
Kondenzační kotle Junkers CerapurMaxx ZBR 65-2, ZBR 98-2 navazují nejen na vše osvědčené. Mají i řadu nových vlastností, které je činí zajímavými pro uplatnění v praxi s cílem snižovat spotřebu paliva i servisní náklady. Jsou ideálním řešením pro vytápění rozsáhlejších bytových celků a administrativních objektů. Ve spojení s moderními regulacemi a solárními systémy Junkers dokáží tyto kotle uspořit až 40 % nákladů na vytápění a výrobu TUV v porovnání s některými dodavateli tepla z centrálních zdrojů.

S využitím materiálů Junkers
Ivo Románek

Bosch Termotechnika s.r.o. - Obchodní divize Junkers
Prùmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 - Štìrboholy
tel.: 261 300 461, fax: 272 191 173
e-mail: junkers.cz@bosch.com, http://www.junkers.cz