Rekonstrukci jeho hliníkové části provedla společnost Kovovýroba Jaroš, a.s. pod dohledem projektového manažera Bc. Tomáše Piky, realizačního manažera Bc. Michala Puhra a technického ředitele Ing. Miroslava Lyčky.

Součástí celkové rekonstrukce byla prosklená celohliníková stěna s přerušenými tepelnými mosty a izolačními trojskly. Nosnou konstrukci pro prosklenou hliníkovou stěnu tvoří lepené obloukové vazníky, staticky působící jako prosté nosníky. Na jedné straně jsou uloženy pevně na železobetonovém průvlaku, na druhé straně posuvně na železobetonové stěně. Tyto oblouky jsou prostorově ztuženy podélnými ztužidly a ocelovým zavětrováním ve dvou krajních polích tak, aby vodorovné a svislé deformace byly minimální a zároveň aby nedocházelo k deformacím přenášeným na hliníkovou konstrukci se zasklením.
Prosklená obvodová stěna má tvar oblouku. Je složená z profilů s přerušeným tepelným mostem Systému Schüco 50+.HI s pohledovou šířkou 50  mm a povrchovou úpravou v RAL 9006. Sloupky jsou spojeny do polygonu, příčky jsou vodorovné. V prosklené kopuli jsou vsazena otvíravá okna systému Schüco AWS 57 RO, ovládaná elektrickými lineárními pohony s různými zdvihy odpovídajícími nosné konstrukci, ale zároveň umožňujícími maximální odvětrávací plochu. Samotné otvírání je ovládáno řídící jednotkou, která umožňuje temperování teploty a vlhkosti prostředí a zároveň je osazeno detektorem deště a větru pro okamžité uzavření oken. Na střeše pavilónu jsou pak tři pultové prosklené světlíky vybavené taktéž otvíravými okny. Hliníkové konstrukce byly připevněny pomocí ocelových kotev a ukotveny nerezovým kotvícím materiálem do dřevěné nosné konstrukce. V úvahu byla brána možnost 100% vlhkosti uvnitř pavilónu, což mělo vliv na výběr povrchové úpravy kotev.
Konstrukce prosklené plochy je napojena na okolní obvodové stěny pomocí sendvičových panelů ze systému obvodových plášťů s tepelnou izolací. Tyto detaily jsou konstrukčně řešeny tak, aby umožňovaly pohyb celkové konstrukce ve vodorovném a svislém směru o 40  mm a stejnými detaily je napojena i štítová prosklená stěna, která je součástí obloukové stěny.
Prosklení kopule, světlíků a štítové stěny je provedeno bezpečnostním tepelně izolačním trojsklem se součinitelem tepelného prostupu U ≤ 0,6  W/m2K.
Sklo je protisluneční VISION 60T s g=33  %, RL=16, TL=51. Součinitel tepelného prostupu celkové konstrukce činí U ≤ 0,9  W/m2K.
Celkovou rekonstrukcí pavilónu hrochů byly významně zlepšeny světelné a klimatické podmínky v interiéru pavilónu, které přinášejí těmto zajímavým zvířatům mnohem příjemnější život. Návštěvníkům ZOO pak tato expozice umožňuje naplno procítit atmosféru velice se přibližující skutečnému domovskému prostředí, ve kterém se hroši pohybují.  
Velice důležitým cílem rekonstrukce bylo ale také podstatné snížení tepelných ztrát a tím i maximální realizace úspor všech energií, což se nám podařilo naplnit beze zbytku.

S využitím podkladů společnosti
Kovovýroba Jaroš, a.s.
Ing. Miroslav Bindač

KOVOVÝROBA JAROŠ, a.s.
Ostravská 1230, 735 14 Orlová-Poruba
tel.: 596 585 820, fax: 596 516 965
e-mail: jarosova@jaros.cz, http://www.jaros.cz