Mnohé z těchto inženýrských sítí jsou více než 100 let staré a není proto divu, že vypovídají své služby a je nutné je nahrazovat novými vedeními. Velkým problémem je ovšem malé množství finančních prostředků plynoucích do sanace těchto staveb na to, aby bylo možné v dohledné době omezit poruchy a zdevastovanou síť rekonstruovat. Nutno ovšem podotknout, a obyvatelé Prahy to jistě potvrdí, že rekonstrukce v centru města probíhají nepřetržitě, pokud počasí dovolí.

Důkazem je v současné době probíhající rekonstrukce vodovodních řadů v Praze – Novém Městě v ulici Myslíkova a jejím okolí. Investorem stavby je Pražská vodohospodářská společnost a.s., provozovatelem a.s. Pražské vodovody a kanalizace. Projektové práce zpracovávala firma d plus projektová a inženýrská a.s. Realizační část provádí specializovaná firma D&Z spol. s r.o.
Společnost D&Z vznikla v roce 1991 a zaměřuje se právě na provádění výstavby, oprav a rekonstrukcí vodovodních a kanalizačních řadů. Podílí se rovněž na odstraňování havarijních situací na vodovodních a kanalizačních zařízeních, a to zejména v oblasti hlavního města Prahy a blízkém okolí. Činnosti provádí jak výkopovou, tak bezvýkopovou technologií, přičemž její zakázky se pohybují v rozsahu od malých bodových oprav až po výstavbu ucelených vodovodních a kanalizačních systémů velkých finančních objemů.
Kromě ulice Myslíkova rekonstrukce dále zahrnuje území ulic Opatovická, Vojtěšská, Šítkova, Pštrossova, Křemencova, Černá, Náplavní, Na Zderaze, Odborů, Na Zbořenci, Záhořanského, Ditrichova a ul. Resslova.
Práce byly zahájeny již na začátku září 2009, přičemž termín dokončení se očekává ke konci listopadu 2011. Předmětem rekonstrukce je výměna stávajících vodovodních řadů z šedé litiny, které byly realizovány v rozmezí let 1881 – 1886 a jsou tedy více než 120 let staré. Obnovené řady jsou prováděny z tvárné litiny DN 100 – DN 250 s přepojením všech přípojek. V místech napojení vodovodních řadů jsou osazována vodárenská šoupata v plném počtu. Podzemní hydranty jsou osazovány v nejnižších i nejvyšších místech a na koncích řadů. Dále se počítá se dvěma nadzemními hydranty. Obnova vodovodního řadu v ulici Myslíkova předcházela samotné rekonstrukci tramvajového tělesa. Pro ochranu potrubí před bludnými proudy bylo zvoleno potrubí z tvárné litiny s těžkou ochranou. Zajímavostí je, že při výkopových pracích v ulici Myslíkova bylo nalezeno dřevěné vodovodní potrubí, které bylo využíváno před stovkami let.
„Rekonstrukce jednotlivých ulic probíhá v etapách, přičemž jednotlivé úseky jsou prováděny jak standardní metodou výkopu rýhy, tak bezvýkopově technologií berstlining. Obnova ulic Myslíkova (část I i II) i Pštrossova byla realizována standardní výkopovou metodou. Bezvýkopová technologie berstlining byla použita zatím v ul. Vojtěšská, Šítkova a Křemencova. Ulice Černá byla rekonstruována pomocí obou uvedených metod,“ komentuje dosavadní stav rekonstrukce Tomáš Hledík, stavbyvedoucí firmy D&Z, který má tuto stavbu na starosti.

Průběh berstliningu v ulici Křemencova
Ve středu 22. září byla naše redakce přítomna v Křemencově ulici, jejíž cca 60m úsek byl realizován bezvýkopovou technologií berstlining. Jakým způsobem celá akce probíhala?
V prvé řadě bylo nutné vyřadit staré potrubí z chodu, tzn. rezidenti byli napojeni na provizorní vodovodní řad (bypass) PE-HD 50 (63), který byl veden po povrchu a byly k němu napojeny přípojky. Stávající řad byl poté odstaven. Pozn.: Koordinace zapojovacích míst je mnohdy velmi složitá.
Poté byla vykopána startovací jáma (cca 3x1m – pro usazení zatahovacího stroje Grundoburst) a cílová jáma (cca 8x1m – pro vkládání nových 6 m dlouhých rour), které vedou v původní trase potrubí a jsou od sebe vzdálené přibližně 70 m. V těchto výkopových rýhách je samozřejmé odstranění stávajícího vodovodního potrubí.
Ze startovací jámy směrem do cílové stroj protlačil stávajícím potrubím speciální tyče (táhla o vysoké pevnosti v tahu a rozměru 70 cm), které se do sebe velmi snadno zaklapávají. Jakmile se táhlo dostalo do cílové jámy, připevnil se řezací nůž dle rozměru potrubí (ul. Křemencova DN 100) a rozšiřovací souprava ve tvaru kužele, ke které se upevnil hladký konec nové roury (ul. Křemencova DN 150 LT). Poté se hydraulicky začalo potrubí zatahovat směrem ke startovací jámě. Řezací nůž rozřezával staré potrubí, rozšiřovací souprava vytěsnila rozbité zbytky litinového řadu vně do zeminy a nové potrubí (používají se speciální roury s betonovou ochranou a ochranou hrdel, jehož jednotlivé roury jsou k sobě zamčeny) nahradilo starý řad.
Po protáhnutí bylo nové potrubí odtlakováno, propláchnuto, vychlorováno a byly odebrány vzorky. Po výkopových pracích v místě přípojek byly jednotlivé přípojky navrtány přes navrtávací pas, byla osazena vodárenská domovní šoupátka a položena nová přípojka buď pomocí výkopové nebo bezvýkopové technologie. Závěrem bylo vše zasypáno a položen asfalt.
Pozn.: Videozáznam z průběhu této akce je k dispozici na
www.TVstav.cz v sekci videa.
„Doposud stavba probíhá bez větších komplikací. Jediným problémem se zdá být doprava, jelikož celá stavba probíhá bez uzavírek ulic a spousta řidičů je nervózních a neochotných chvíli vydržet, i když proti nim stojí 16t bagr,“ s úsměvem dodává Tomáš Hledík.
Po dokončení ulice Křemencova a Černá bude následovat ulice Opatovická, která má být hotová do konce roku (19.12.2010). Příští rok budou práce zahájeny dle počasí, v plánu je rekonstrukce druhé strany od ulice Myslíkova po ulici Resslova.

Ing. Jiří Zahradnický

Investor:     Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Žatecká 110/2, 110 00, Praha 1
Provozovatel:     Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Projektant:    d plus projektová a inženýrská a.s.
Sokolovská 16, 180 00, Praha 8 Karlín
Stavební firma:    D&Z spol. s r.o.

D&Z, spol. s r.o.
Údlická 761/7, 184 00  Praha-Dolní Chabry
tel.: 233 544 427, fax: 233 544 417
e-mail: info@dzpraha.cz, www.dzpraha.cz