„Rekonstrukce odlehčovací komory OK 1C v Maďarské ulici v Praze 6 – Bubenči“

Již v čísle 9/2010 „Stavebních a investorských novin“ jste se mohli dočíst o výstavbě nové Odlehčovací komory v ulici Maďarská. Původní odlehčovací komora totiž přestala vyhovovat jak kapacitně, tak i požadavkům na kvalitu vod daných parametry stanovených GO HMP.

„Rekonstrukce odlehčovací komory OK 1C v Maďarské ulici v Praze 6 – Bubenči“

To byl zásadní důvod, proč byl realizován projekt vybudování nové odlehčovací komory včetně nového propojení do páteřní stoky K a rekonstrukce odlehčovací stoky DN 2000, odvádějící oddělené dešťové vody do Vltavy. Rozhodující část prací na této stavbě je prováděna právě nyní v aktuálním roce 2011.

Realizaci projektu zahájily práce prováděné hornickým způsobem a zemní práce. Tyto zahrnovaly:
•    hloubení těžní šachty v ulici A.Čermáka na nově navrženém propojení odlehčovací komory,
•    ražbu štoly pro nové propojení odlehčovací komory (dále OK) a stoky K.
Zde je možno zmínit, že ražba byla realizována ve složitých geologických podmínkách, kde jeden úsek ražby procházel ordovickými křemenci. Zde bylo nutno použít trhací práce. Naopak místně se vyskytly značně nesoudržné hlinitopísčité náplavy bývalého potoka s nutností velmi precizního provedení zajištění štoly. Dále pak zemní práce zahrnovaly:
•    hloubení měrné šachty na odlehčovací stoce DN 2000 v ulici Maďarská,
•    hloubení přechodové šachty na odtoku z OK do nově vyražené štoly ke stoce K
•    a hloubení hlavní stavební jámy pro OK.

Před hloubením stavební jámy pro komoru bylo po obvodu půdorysného profilu navrtáno a osazeno 37 ks ocelových zápor HE 140 dvanáct metrů dlouhých. S postupným hloubením jámy bylo mezi zápory použito dřevěné pažení, další výztuž tvořily tři řady vodorovně uložených převázek profilu HEB 180-200, rozepřených ocelovými rozpěrami.
Současně s hloubením jámy byly zahájeny vlastní stavební práce. Ty zahrnovaly zdění odtokové stoky ve vyražené štole, která slouží pro odvod splaškových a také částečně dešťových vod s napojením na stávající stoku K. Napojení je provedeno stokou oválného průřezu profilu 1200/1800 mm v celkové délce 33 m. Vyzdívka je provedena z kanalizačních cihel a je rozdělená na dvě části měrnou šachtou. Dále byla provedena měrná šachta v ulici A.Čermáka, která slouží pro umístění kabelů, vedoucích ke stacionárním sondám, měřícím hladinu, rychlost a průtok vod ve stoce 1200/1800. Postavena byla i měrná šachta na odlehčovací stoce DN 2000 v ulici Maďarská, umístěná pod odlehčovací komorou. Také zde jsou vedeny kabely, vedoucí k sondám, které opět slouží k měření hladiny, rychlosti a množství protékajících oddělených dešťových vod.

Další částí díla bylo provedení přechodové šachty na odtoku z odlehčovací komory do stoky 1200/1800, kde je zabudované elektronicky ovládané regulační šoupě DN 1200.
Zajímavostí je, že naměřené hodnoty ze senzorů umístěných v měrných šachtách - výška hladiny, rychlost průtoku vod a údaje o poloze šoupěte se automaticky, prostřednictvím procesní stanice Telemat, přenášejí na centrální dispečink a šoupě lze dálkově ovládat.

Provedení vlastní odlehčovací komory bylo zahájeno betonáží základové desky o tloušťce 400 mm. Tato má tvar obdélníku se zúžením v místě dešťového odtoku z komory. Stěny komory jsou provedeny také v tloušťce 400 mm a jsou vetknuty v dolní části do základové a v horní úrovni do stropní desky. Vnitřní rozměry komory jsou úctyhodné - 21,7 x 4,5 x 5,6 metru.
Nátok odpadních vod tvoří dvě stoky 900/1600 a 1500/2300 mm svedené do spadišť, tvořených čedičovým potrubím průměru 400 mm zaústěných do odtokových žlábků.
Nátok dešťových vod do komory je tvořen dvěma portály přepadu spadiště. Pro zklidnění energie přitékajících vod slouží rozrážecí práh a rozrážecí stěna tvořené z kamenných kvádrů.
V místě rozrážecího prahu se oba odtokové žlábky sbíhají do jednoho středového žlábku o průměru 1200 mm. Retenční prostor komory je daný rozrážecí stěnou a přelivnou hranou a slouží k uklidnění průtoku a zadržení části odlehčovaných dešťových vod. Prostor je ukončen odtokovou troubou DN 1200, která dále pokračuje přes stoku 1200/1800 do stoky K.
Spodní část komory včetně žlábků je vyzděna z čedičových cihel, vrchní část pak z cihel kanalizačních. Přelivná hrana je vyzděna ze žulových opracovaných kvádrů, stejně jako rozrážecí práh.    

Součástí stavby bylo i provedení sanace stávající odlehčovací stoky DN 2000. Zde bylo nutné provést výplňové a stabilizační injektáže za ostění stoky za účelem zpevnění bezprostředního horninového okolí stoky, která byla realizována metodou nízkotlaké cementové injektáže. Sanace cihelného zdiva obsahovala komplexní přespárování a částečnou výměnu degradovaných zdících prvků. Byla provedena i sanace železobetonové konstrukce klenbové části stoky.

Při sanačních pracích bylo zjištěno závažné porušení vrchní části klenby včetně armatury v délce cca 20 metrů. Klenba se tudíž nacházela v havarijním stavu a hrozil její pád. Zde bylo nutno tuto klenbu kompletně rozebrat a havarijní část nahradit. Pro tento účel byly zvoleny prefabrikáty z polymerbetonu.

Nyní na stavbě zbývá dokončit pouze opravy povrchů komunikací, chodníků v ul. Maďarská a A. Čermáka a dotčeného zeleného pásu.

Realizace této náročné stavby stavby, jejímž investorem je Pražská vodohospodářská společnost a.s., opět prokázala mimořádnou technickou vyspělost a profesní zdatnost dělníků a techniků firmy Čermák a Hrachovec a.s. A co říci závěrem? Dílo bude investorovi předáno v požadovaném termínu k užívání.

Čermák a Hrachovec, a.s.
Smíchovská 31, 155 00 Praha-Øeporyje
tel.: 251 091 311, fax: 251 626 070
e-mail: cerhra@cerhra.cz, www.cerhra.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři