Eurovia dokončuje opravu koruny hráze jedné z nejstarších přehrad u nás

Jižní Čechy jsou krásnou krajinnou oblastí. Dotváří je řada umělých vodních ploch, ať již jde o rybníky či přehrady. Jednou z nejstarších přehrad u nás je i přehrada na řece Blanici v těsné blízkosti rodiště mistra Jana Husa – Husince.

Eurovia dokončuje opravu koruny hráze jedné z nejstarších přehrad u nás

V současné době zde společnost Eurovia, konkrétně její závod České Budějovice, realizuje náročnou opravu koruny vodní hráze. Zajímalo nás, v jaké fázi se práce nacházejí nyní, a do Husince jsme se vypravili. Na stavbě nás přivítal stavbyvedoucí společnosti EUROVIA CS, pan Ing. Lukáš Lhota, se kterým jsme měli možnost o průběhu výstavby hovořit. V úvodu nám řekl:

„Historie vzniku Husinecké přehrady sahá až ke sklonku 19. století, kdy místní zastupitelstvo ve Vodňanech spolu s dalšími 15 okolními obcemi podalo k zemskému sněmu petici s žádostí o regulaci řeky Blanice od Žichovce k ústí řeky Otavy. Vedly je k tomu zcela pragmatické důvody častých povodní, které v oblasti působily velké škody na pozemcích, majetku i životech. Brzy se zjistilo, že úprava toku řeky Blanice nebude možná bez vybudování přehrady na jejím horním toku. Po realizaci několika studií, které byly přerušeny průběhem 1. světové války, se posléze v roce 1928 rozhodlo tehdejší ministerstvo zemědělství stanovit pevné směrnice pro vybudování přehrady s celkovým objemem 5,6 mil. m3 vody. Předběžný projekt byl vypracován v roce 1931 a definitivní projekt byl odsouhlasen i včetně výše rozpočtových nákladů 16 mil. Kč v roce 1933. Pro vybudování vodní nádrže na řece Blanici bylo zvoleno údolí 2 km nad Husincem v nadmořské výšce 509 m n. m. Přehrada byla dokončena a uvedena do provozu na jaře 1939. Husinecká přehrada je gravitační zděná stavba a jedná se o poslední stavbu tohoto druhu nejen v ČR, ale i v Evropě. Délka hráze je 200 m a výška nad základovou spárou je 34 m.“

Jaké důvody vedly investora k ­rekonstrukci?

Na základě požadavku investora byl již dříve na přemostění hráze proveden stavebně technický průzkum. Jeho výsledkem bylo zjištění, že nosné konstrukce se nacházejí vlivem zatékání povrchové vody ve velmi špatném stavu. Přítomny byly například trhliny v betonu a obnažená výztuž. Povrchová voda tak velmi snadno zatékala do nosných konstrukcí. Vlivem těchto poruch se prohluboval neutěšený stav přehrady, a proto bylo rozhodnuto o rekonstrukci nosné konstrukce koruny hráze. Jejím účelem je zamezení průniku vody do konstrukce hráze a zajištění zlepšení pohybu chodců po povrchu hráze vybudováním levostranného chodníku.

Jak samotná rekonstrukce postupovala?

Nejdříve byl stanoven přesný postup a harmonogram oprav. Ještě před samotným započetím bouracích prací bylo nutné provést závěsné pracovní lešení, které sloužilo k bezpečnému pohybu pracovníků a zamezovalo spadu suti do nádrže a pod ni.
Lešení dále sloužilo jako opěra pro podbednění nové nosné mostní konstrukce. Práce započaly ubouráním stávající vrstvy vozovky a železobetonové římsy, včetně zábradlí. Primárně byly provedeny nosné konstrukce mimo bezpečnostní přelivy a následně proběhly bourací práce na přelivu (ubourány nosné pilíře přelivové konstrukce asi o 1 m, poté byla provedena betonáž úložných prahů - bloků, po osazení mostních ložisek byly osazeny prefabrikované nosníky, následovalo provedení armovacích prací a konečnou fází bylo spřažení obou konstrukcí betonáží horní nosné desky. Po jejím dokončení započaly práce na nových nosných konstrukcích mostů nad bezpečnostními přelivy.

Jaké další práce jsou součástí rekonstrukce?

Nedílnou součástí díla je i úprava komunikace na předpolí vodního díla a její odvodnění. Provedena je také kompletní obnova inženýrských sítí a rozvodů, jako jsou rozvod NN, veřejného osvětlení, a dalších sítí.

V jaké fázi se nachází stavba nyní?

Stavba se nyní nachází těsně před dokončením nosných konstrukcí. Pokračují dokončovací práce na koruně hráze. K nim patří provedení mostní izolace, osazení lícních římsových prefabrikátů a betonáž říms a chodníků.
Následně bude průběžně osazováno mostní zábradlí a po dokončení kompletních říms a chodníků bude provedena konstrukce vozovky. Tu bude tvořit ochranná izolace z litého asfaltu, dále ložná a obrusná asfaltová vrstva. Po dokončení hlavních nosných konstrukcí, kdy bude odstraněna veškerá těžká mechanizace, započnou práce na předpolích vodního díla. Zde patří nová konstrukce vozovky a její odvodnění. Na dokončené koruně hráze pak budou zkompletovány veškeré rozvody, osazeny sloupy veřejného osvětlení a kamerový systém.

Co bylo dle Vašeho názoru nejnáročnější částí rekonstrukce?

Bezesporu to byla demolice mostní konstrukce přelivové části přehrady a její zpětná realizace. Zde jsme museli ubourané části větších rozměrů rozřezat a teprve po té je bylo možné vyzdvihnout jeřábem a naložit na auta k odvozu. K účelům vyzdvižení ubouraných a ukládce nových prefabrikovaných mostních nosníků byly použity hydraulické jeřáby s nosností 90, 100 a 160 tun.

Kolik vašich pracovníků stavbu zajišťuje?

Na stavbě se podle množství a typů prací pohybuje 10 -15 našich pracovníků.

Museli jste v průběhu výstavby zvolit originální či netradiční pracovní postupy?

Musím říci, že ano. Největší zajímavostí bylo kupříkladu nasazení speciálních plošin s možností zasunout pracovní koš pod úroveň římsy přehrady. Tyto plošiny s možností práce v pracovním koši pod úrovní jejich ukotvení jsou pouze dvě na celém území ČR. Z této plošiny byly následně vrtány veškeré kotvy pro upevnění závěsného lešení sloužícího později k bezpečnému pohybu pracovníků.

Kdy akce započala a v jakém termínu je plánováno její dokončení?

Akce byla zahájena v srpnu 2013 předáním staveniště zástupci investora, kterým je Povodí Vltavy. Dílo má být v plném rozsahu uvedeno do provozu do 30. 6. 2014. Pevně věřím, že tento termín splníme.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

EUROVIA CS, a. s.
odštěpný závod oblast Čechy západ
závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
tel.: +420 387 203 417, fax: +420 387 203 449
www.eurovia.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři